תשובות רשב"א/חלק ד/קלה

סימן קלהעריכה

עוד אמרת: שנמצאת לגאון רבינו האיי ז"ל: שאין תנאי מועיל לפטור מחרם סתם. ותמהת: מאי שנא משאר תנאים שבממון?

תשובה: כן ודאי מסתברי כדברי הגאון ז"ל. ואף הרב אלפסי ז"ל כ"כ (כתב כן) בתשו*בה, וז"ל: כל נאמנות שיש לו, אפי' חרם סתם, אין מועיל תנאי זה כלום. ויש לו להחרים סתם, ואין לחבירו למונעו. משום שכשהאמינו, לא התיר לו שיגזול אותו. וכיון שיחרים סתם על מי שגזלו, חבירו אומר: לא גזלתיו, אומרים לו: אם לא גזלתיהו, אין עליך מן החרם כלום. ואם גזלת, החזר לו, עכ"ל התשובה.