תשובות רשב"א/חלק ד/קלד

סימן קלדעריכה

ולענין אם יכול לוי לחזור על ש*מעון במה שנתן משכירות הבתים לראובן (עיין תשובה סי' קל"ג)? ואם יש בזה משום רבית?

תשובה: ודאי יש בו משום רבית. דכל על ידי הלואה, אפי' קנו מידו, ואפי' יש לו קרקע, אסור. וכדאמרינן בפ"ק דמציעא (בבא מציעא) (י"ד ע"ב): המוכר שדה לחבירו, ונמצאת שאינה שלו, א"ר: יש לו מעות ויש לו שבח. ושמואל אמר: מעות יש לו שבח אין לו. וטעמא דשמואל: משום דלא פי*רש לו את השבח. הא פי*רש גובה, והקשה: אמאי אין בו משום רבית? ואוקמה רב יוסף: בשיש לו קרקע, אי נמי בשקנו מידו. ואקשי' עליה דאביי1: וכי מותר ללות סאה בסאה בשיש לו קרקע, וא"נ בשקנו מידו? וא"ל: התם הלואה, הכא זביני.