תשובות רשב"א/חלק ד/קל

סימן קלעריכה

מונטסון.

שאלת: הא דקי"ל בפרק הגוזל עצים (צ"ט ע"ב): בטבח אומן שקלקל שאם עושה בשכר חייב לשלם. אם שחט כראוי, ונמצא סכינו פגומה, מהו שישלם? ואמרת: דמסתברא לך שהוא פטור מלשל', דאימור: בעור נפגמה.

תשובה: כדין אמרת לפוטרו מן התשלומין. ואפי' למ"ד: דעור לא פגים, משום דאימור: בעצם דמפרקת נפגמה. ומספק אל תחייבהו בתשלומי'. וכדרב דפטריה לההוא טבחא דעבד הגרמה, דמפסקא ליה בהגרמה כמאן, ופטריה. אבל שכרו הפסיד. דאף הטבח אינו נוטל שכרו מספק, דדילמא בסכין פגומה שחט.