תשובות רשב"א/חלק ד/קכח

סימן קכחעריכה

מורסיאה.

מה שאמרת באותן שלש הלכו' שבפ' שבועת הדיינין (שבועות מ"א:) חדא: אם אמר לו: אל תפרעני אלא בעדים, וא"ל: פרעתיך בפני פלוני ופלוני, והלכו להם למדינת הים. והשניה: דאל תפרעני אלא באפי ראובן ושמעון, ואזל פרעיה באפי תרי אחריני. דבההיא קמייתא גריס הרב אלפסי ז"ל וכן ר"ח: אינו נאמן. והרמב"ם גריס: נאמן. ובההיא דאל תפרעני אלא באפי ראובן ושמעון, כתב הרב אלפסי: דאפי' אתו תרי אחריני ואסהידו: דפרעיה באפייהו, אינן נאמנים. ובההיא דאפי תרי דתנו הלכתא, אי אתו סהדי ואמרי: דפרעי' באפייהו, דאינם נאמנים. ושאלת ממני: על מי אני סומך?

נראה לי: כגירסת הספרים שלנו, שכתוב בראשונ': אינו נאמן. חדא: דרוב הספרים היא כן. ועוד: שהיא גירסת הגאונים ז"ל. ועוד: דאי נאמן, מה הועיל הכתוב בתנאו? יאמר לו לעולם כן: פרעתיך בפני עדים, והלכו להם. אלא שבזו אני אומר: דאף לגירסת הרמב"ם, אינו נאמן עד שייחד עידיו, ואומר: בפני פלוני ופלוני. ודוקא באומר: הלכו להם למדינת הים, דלא מסתפי, אינו נאמן. ואפ"ה נראה לי כדברי הרב אלפסי ז"ל, דאפי' מיחד עדיו סבר: אדחיה, דילמא לא אתו. ואפילו אתו, אדחיה עד דאתו. ובהנך אחריני נמי, משום דפסיל להו בתנאה לכולהו סהדי אחריני, לבד מראובן ושמעון. ובר מסהדי דתנו, הלכתא כדברי הרב ז"ל.