תשובות רשב"א/חלק ד/קיד

סימן קידעריכה

לקלעהאיוב.

שאלת: הא דתנן בפ' הבית והעליה (קי"ז ע"ב): הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים והזיקו, פטור מלשלם, אא"כ נתנו לו ב"ד זמן. אם יש חלוק בדבר בין רשות הרבים לרשות היחיד.

תשובה: בדבר זה אחד רשות הרבים ואחד רה"י (רשות היחיד) שוין הן. שהרי בשעה שבנה זה הכותל ונטע האילן, ברשו' בנאן. ואין תחל' עשייתן לנזק. ולפיכך: כל שלא נתנו לו ב"ד זמן, אפי' הזיקו בשעת נפילתן, פטור. ולא דמי לאשו, לפי שבאשו, כח אחר מעורב בו מיד להזיק, משא"כ באלו. וכדמוכח בפ"ק דבב"ק: דלא קאמר באלו: היכי דמי: אי בהדי דקא נפיל מזקי, היינו אשו, כדמקשי ואזיל בכולהו אינך. אלמא: פשיטא להו: דלא דמו לאשו, אלא לבורו, וכדאמרן.