תשובות רשב"א/חלק ד/קיב

סימן קיבעריכה

נרבונא.

ומה ששאלת: בנאמני הקהל שלוו מכותי אלף דינרים. והכותי משכן בהמות היהודי' הדרים בעיר. והיהודים פחדו שלא ימותו הבהמות, ופדו אותם. והקהל טוענים: שאינם חייבים לשלם, כי למה פדו אותם. ואמרת: שאם מתו אלו הבהמות, היו הקהל חייבים. שהכותי כשמשכן, כדין משכן, שנאמנים אלו בשביל כל הקהל הם לווים. אבל כשפדו הבהמות, מי אמר להם שיפדום.

תשובה: יציבא דארעא וגיורא כו', אם מתו, חייבים לשלם הכל, ויפסידו הרבה. מפני שהכותי כדין משכן, שהנאמנים של הקהל הם לווים. וכשלוחים או אפטרופסים הם לקהל. אבל כשפדו אותן הבהמות, אין חייבין לשלם? זו אינו תורה. ואין זה כפורע חובו של חבירו. שזהו מוכרח הוא לפרוע, מחמתו, ומחמת הקהל. דכשותפים הם, ומחמת כולם לוו, וכולם חייבים לשלם. וכן נוהגים בכל מקום.