תשובות רשב"א/חלק ד/קי

סימן קיעריכה

מונטוסון.

שאלת: במלוה שהתנה עם הלוה: שאם לא יפרענו לזמן שקבע לו, שלא יסדרו לו אפילו מדברים שמסדרים לבעל חוב. תנאו קיים, או לא?

תשובה: כל תנאי שבממון תנאו קיים. דהא קי"ל כרבי יהודה דאמר: בעל מנת שאין לך עלי כסות ועונה, בדבר של ממון תנאו קיים. ומה שאמרו, לא אמרו אלא במשכן. אבל בבא ליפרע, אין מסדרין. דהא קי"ל: מיניה, אפי' מגלימיה דעל כתפיה. וכן דעת ר"ת ז"ל: דהלכת' כמאן דאמר: אין מסדרין בבע"ח, ולזה דעתי נוטה. אלא שהגאונים ז"ל פסקו כמ"ד: מסדרין.