תשובות רשב"א/חלק ד/קז

סימן קזעריכה

וחומר איסור יין נסך, כבר נודע בכל קהלות ישראל. לא יקל ראשו בדבר רק עוכר שארו. ואפי' מי שאינו עובד ע"ז, כישמעאלים הללו, יינן אסור, וכן מגען. שלא התירו בגר תושב אלא לייחד אצלו יין בלבד אבל יינו ומגעו אסור. שהרי היין כמה טעמי איסור נאספו בו. האחד: משום ניסוך ע"ז, והאחר: משום בנותיהם, כמ"ש בע"ז בפרק אין מעמידין (ל"ו ע"ב). נמצא שכל מי שאתה אסור בבתו, אתה אוסר (שמא צ"ל: אסור) ביינו ובמגעו. והישמעאלים, בנותיהן אסורות משום: בתו לא תקח לבנך. א"כ, אף יינן ומגען אסור, אף לדברי המתיר ליחד אצלו יין. האלהים יצילנו מן הפושעים בו. וישמרנו מעקיצתן של חכמים. שכל העובר על דברי חכמים, ישכנו נחש של דבריהם. שומר נפשו ירחק מהם. המלמד אדם דעת ידריכנו באמיתו, ילמדנו דעת, ישימנו ממקודשיו. ונעשה מה שנרצנו, וזרענו זרע יעבדנו בלב הסר אל משמעתך. שמח עם מעלתך