עוד שאלת ירושל' הובא בחדושי הרשב"א ז"ל בכתובות הדה אמרה הלין דכנסין ארמלן צריכין למכנס מבעוד יום שלא יהא כקונה קנין בשבת מה הפרש בין בתולה לאלמנה לענין קניית קנין בשבת:

תשובה איברא שאין הפרש בין בתולה לאלמנה לענין קנין אבל הבתולה לא היתה נשאת בזמנם בע"ש כי מה שאמרו בריש כתובות (ג'.) דבדוכתא דבתי דינין קביעי בכל יום אשה נשאת בכל יום בארו המפרשים ז"ל חוץ מערב שבת לפי שאין ב"ד יושבין בשבת ואיכא משום איקרורי דעתא ושאלו על מנהגנו למה הבתולה נשאת בערב שבת ותירצו לפי שאין אנו מייחדין עד עבור שבעה ימי המשתה ועוד שרובן מקדשין וכונסין יחד וליכא למיחש שזינתה תחתיו אבל הם היו מארסין ונותנין זמן לבתולה י"ב חדש לפרנס עצמה ואיכא למיחש שמא זינתה תחתיו: [הגה"ה. אמר שמואל עוד יש לומר דלמיכנס היינו ליחד ואלמנה דוקא אבל בתולה חבת חופתה קונה בלא יחוד ע"כ]: