עוד ברשך לרבי שמואל חלאיו י"א

הגעני כתבך וראיתי כי לא ישרה בעיניך תשובתי יען היא כנגדך ואני בארתי לך המשנה ההיא של ג' ארצות לנשואין וכו' אשר שאלת ממני לפרש אותה לך באר היטב וכן עשיתי והארכתי בה ובכל עניניה כלליה ופרטיה בלשון מבואר וכל דבריה נכוחים למבין ואם הם כנגדך מה אעשה לך הלמענך תעזב ארץ ויעתק צור תורה ומשפטיה הישרים ממקומם ואם לא ישרו בעיניך מיסדם ראם ויספרם הכינם וגם חקרם ויאמר לאדם ואשר לא ברירו בם טפש כחלב לבם וכבר אמר הנביא כי ישרים דרכי ה' וכו' אמנם לו חכמת והשכלת בדברי תשובתי כראוי לכל משכיל תדע כי איננה כנגדך לפי שאני בארתי שהנושא אשה אינו יכול להוציאה ממלכות הנשואים למלכות אחרת וכו' וכן לשון המשנה שלש ארצות לנשואין וא"כ הכל תלוי במקום הנשואין ולפי מה ששמעתי מאודותיך אחר החקירה אתה לא נשאת אשתך בעיר ברשך אבל הביאוה אצלך למיורקה ושם נשאת אותה לדעתה ולדעת קרוביה ושם קבעת דירתך עמה ימים ושנים עד בא הגזרה אשר הוכרחתם לצאת מן המלכות ההוא אתה והיא ולעבור ארחות ימים כמו שעשו רבים אשר הרחיקו נדוד לקצות הארץ מהם לקצה המזרח ומהם לקצה המערב למלט נפשם מיד שאול ולעבוד את ה' וא"כ כשיצאת עמה מן המלכות ההוא שהוא מקום הנשואין ומקום דירתכם היה בידך וברשותך להוליכה לאיזה מקום שיזדמן לך מבלי השגחה למקום הנשואין אם טוב ואם רע זה ממנו שהרי מחו"ל מעלין לא"י ואפי' מיפה לרע וכן ממקום שרובה כותים למקום שרובה ישראל א"צ לומר מתוך ההפכה מארץ גזרה שמוציאין ואפי' למדבר מלון אורחים ואם היה מקרך שבאת למקום מולדת האשה ומקום בני משפחתה ועמדת וישבת שם כימים אשר ישבת ועתה לא איתדר לך ואין לך בו הצלחה ודי חיתך הרי בידך להוציאה משם ולהוליכה לעיר אחרת*( רמ"א אה"ע סי' עה ס"א:) כאשר היה בתחלה בצאתכם ממיורקה ואע"פ שזה המקום הוא מקו' מולדתה ובט' משפחתה לפי שאין משגיחין בזה אחר שאינו מקום הנשואין *( רמ"א שם ועי' ד"מ אות ה':) וכבר נתרצית בשעת הנשואין לעזוב קרוביה ומשפחתה ולהיות אצלך וכ"ש שהמקום שדעתך לקבוע שם דירתך הוא מקום תורה וחכמה יותר מן המקום שאתם דרים שם עתה וקהלה גדולה ממנה כפלי כפלים וקרוב להיות דומה למה שאמרו בתוספתא הביאה הרי"ף ז"ל בהלכות מוציאין מעיר שרובה כותים לעיר שרובה ישראל: