תשובות ריב"ש/עה

עוד שאלת על מה שמחית במקדימין תפלתן לתפלת הצבור בעת שאומ' הקרובץ ומתפללין ביחיד שהרי אמרו בגמ' בצבור שנו אלא א"כ היתה שעת קריאת שמע עוברת:

תשובה שורת הדין עשית שכך העלו בברכו' (כח:) וכן ראיתי לרב רבי' נסים ז"ל שלא היה אומר קרובץ עם הצבור בברכות של ק"ש שלא להפסיק והיה שותק ועם כ"ז לא היה יוצא להקדים תפלתו לתפלת צבור אמנם עם היות שהי' מחמיר לעצמו לא הי' מוחה ברבי' שעושין כן ואם הוא דבר אסור שדברים אלו וכיוצא בהם הם מצות שאדם דש בעקביו ואין הדור דומה יפה לשמוע לקול מוכיח וג"כ בברכות של ק"ש רבים מפסיקין לדבר בדברי הבאי בב"ה זע"ז ודרשתי להם פעמים והגדתי להם האסור ולא נמנעו ומצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע כי הורגלו בהם ונעשה להם כהיתר: