תרומת הדשן/ב/קעא

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן קעא ואשר שאלת אם מותר למחוק הנכתבים בסדורים ותפילות הנרשמים בשני יודין וי"ו על גביהן נראה הטעם דנכתבין הכי היינו משום דעולים מניינם כ"ו כשם המיוחד וגם שני היודין שם לבד כזה יי' וגם יש שעושין שני ווי"ן כזה וי"ו ונסתפקת שמא יש בו קדושה או שמא עושין הווי"ן למעלה ושכובה כדי שלא יהא בו קדושה נראה דמטעם גימטריא אין לאסור דא"כ הודאי נמי לא יהיה נמחק שהוא בגימטריא שם המיוחד ומטעם שהוא רמז לשם ונכתב כדי להורות לשם אין נראה לאסור בשביל כך שהרי אמרינן בפ' שבועת העדות דכל שלמה דשיר השירים קודש ונכתב ג"כ להורות על השם אפ"ה כתבו התוס' דנמחק הוא אך בהא מסתפיקנא כיון דזה השם יו"ד בתחילה דהיינו התחלת שם המיוחד ככתיבתו והוי כמו ראש התיבה. והתוספות פ' שבועת העדות כתבו בשם רבינו חננאל דא"ד מאדנ"י אינו נמחק דהוא השם בקריאתו ואע"ג דש"ד משדי נמחק וצ"ב מצבאות נמחק הכא בא"ד משום דמשם המיוחד הוא יש להחמיר יותר כל זה איתא בתוס' אע"ג דא"ד הם שתי אותיות מהשם וגם דלא כתב אחריהם מידי משא"כ בנ"ד דאין כאן אלא התחלת אות אחת ותו דכתב אחריו אותיות וסימנים שאינן מן השם מ"מ אולי י"ל דהואיל והוא מן השם המיוחד בכתיבתו יש להחמיר יותר ואם אין צורך גדול בדבר למה נתיר למוחקו: