תרומת הדשן/ב/יג

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן יג וההיא דתשובת אשירי דכתב האשה שנתגרשה בגט מוקדם כגון מס"ט לנ"ט אין קדושין מאחר תופסין בה באבן העזר כתב נמי לההיא תשובה וכן כתבתי למה"ר אליה יצ"ו מאותה תשובה כאשר תראה בהעתקה שאני שולח לכם ואין נראה דהרמב"ם נמי מודה במוקדם כה"ג שהקדים יום הכתיבה דסתמא כחב מוקדם ומאוחר אינו אלא פסול וטעמא דאשירי נראה דסבר כדברי התוספות פ' איזהו נשך דבשטרי מוקדם לא גבי אפילו מבני חורין משמע דכמו חספא בעלמא הוא מ"מ לא קשיא מיניה לנדון דידן שהרי כמה חילוקים יש דלא מקרי מוקדם כה"ג. ואותו חילוק שכתבת לי דאי חשבינן למפרע לשנה שקודם מאתים שנה לא נתכוון הימים בחדש ליום השבוע אף אנו חלקנו בו בזמן שהשבתי למהר"ם אבל הלא לא סלקא לן אליבא דהילכתא דליהוי משום הכי מוכח מתוכו דרובא דרובא לא ידעינן חושבנא: