תרומת הדשן/א/שלז

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה שלזעריכה

ראובן ושמעון היה להם בית בשותפות וחלקו לשנים וכותל אחד של אבנים מפסיק ביניהם וחלקו כך שתהא של שניהם ובו הקורות משני הבתים מונחים בו אח"כ הוצרכו לסתור הכותל ההוא ולעשות מחיצה של קרשים תחתיה ובאים לחלוק האבנים והיו בצד הכותל שכלפי ראובן אבני גזית יקרות יותר מבצד שכלפי שמעון ורוצה ראובן לזכות בהן טפי משמעון לפי שבצד שלו היו הדין עמו או לאו:

תשובה יראה דאין הדין עמו משום דמצי למימר ליה אע"ג דמקרבת לגבך צד היפה מ"מ מאי חזית דפלגת הכי לעובי הכותל פליג הכי לרוחבה או לאורכה ואז צד שלי ושלך שוין וכה"ג אמרינן פ"ק דב"מ גבי טלית מוזהבת לא צריכא דמקרבא דהבא לגבי חד מהו דתימא אמר ליה פלוג הכי קמ"ל דא"ל מאי חזית כו' וה"נ אמרינן פ' המקבל גבי אילן העומד על המיצר לעניין חלוקת פירותיו והיה נראה לחלק דלא דמי ליה לגמרי דשאני התם גבי טלית ואילן דאית לן למימר הואיל ושל שניהם הם סברא היא שיטול כל אחד כחבירו ואע"ג דמקרבה היפה לגבי דחד אמרינן איתרמויי איתרמי הכי מש"ה אמר ליה מאי חזית דפלגת כו' אבל בנ"ד לגבי כותל אית לן למימר דבאותו צד דכל אחד משתמש בו מסתמא זהו חלקו מ"מ נראה להביא ראייה דחולקים הכל בשוה דתנן בפ' כל הצלמים מי שהיה ביתו סמוך לע"ז כו' עד ואם היה שלו ושל ע"ז ונפל עציו ואבניו מטמאים כשרץ ופרש"י שם עציו ואבניו של אותו הכותל אפילו חלקו מטמאים כשרץ לפי שאין ברירה עכ"ל מהכא מוכח דכל אבני הכותל שבצד זו ושבצד זה של שניהם הם בשוה דאס"ד דכל צד שכנגדו הוא חלקו א"כ יש ברירה וא"ת דאיירי שנתערבו א"כ לא הוי ליה למימר דאין ברירה אלא משום דלא ידעינן ומכירים בהן מטמאים כולן ולא שייך לומר משום דאין ברירה וק"ל: