תרומת הדשן/א/רצו

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה רצועריכה

מי שיש לו וומיי"ש או יופ"ן עשוין מפשתן ורוצין לחבר בה בתי זרועות מבגד צמר על ידי קנויפי"ל ארבעה או חמשה סביב הזרוע יש בו משום כלאים או לאו:

תשובה יראה דיש לחלק שאם נעשו הקנוייפ"לן רפויים בתוך הנקבים שיוכל לפורקן באצבעותיו כה"ג לא מיקרי חיבור ואע"פ שהבתי זרועות אדוקים תמיד ביופ"ן ואינו מפרקן משם לא בלבישה ולא בפשיטה ולא בעינן נמי דווקא תפירה לחבור אלא אפי' בקשר גמור נמי חשיב חיבור לענין שעטנז כמו שהוכיח ר"ת מההיא דקשר העליון בציצית דאורייתא מדשרי רחמנא כלאים בציצית מ"מ הך חיבור שע"י קנוייפו"ל לאו חיבור כדמוכח פ' מצות חליצה דקאמר התם האי מנעל דידן אע"ג דאית ביה חומרתא קטרינא ביה מיתנא כי היכא דתיהוי חליצה מעלייתא וכתב שם אשירי דנוהגים לקשור המיתן ב' קשרים זה על זה אבל לא בעניבה משום דקי"ל עניבה לאו קשירם היא ע"כ הא קמן ע"כ דקנויפ"ל לאו קשירה מיקרי דאל"כ אמאי לא יעשה עניבה נהי דלא קשירה מקרי מ"מ כבר קשור המנעל על ידי חומרתא דהיינו קנויפו"ל כדפירש אשירי בסדר חליצה ומנלן דלא הוי חליצה מעלייתא בעניבת מיתנא הואיל והוא קשור כבר אע"כ לא מיקרי קשור. על ידי הקנוייפ"ל וא"כ לא מיקרי חליצה מעלייתא אלא א"כ קשור הוא ואע"ג דכתיב והבאת את הקרסים בלולאות וחברת את האהל וגו' אלמא מיקרי חיבור ע"י קרסים איכא למימר שהיו עשויין בענין זה שלא ישמטו כלל אם לא על ידי מעשה כגון שהיו כופפיה ראשי הקרס לגמרי לצידן השנית ומודינא נמי בנ"ד שאם לאחר שהכניס הקנויפי"ל בנקב יתפור את הנקב שיהא קצרה עד שלא יוכל מאז הקנויפו"ל להתפרק ממנו אלא על ידי קריעה פשיטא דכה"ג הוי חיבור ודמיא ממש להא דאיתא באשירי בהלכות כלאים גבי בגד צמר שנפרק כרכו בחוט של פשתן ושרי דווקא בענין זה שיוכל להוציא ראשי הקרעים בלי התרת קשר החוט דאל"ה אסור אלמא אע"ג דאינו קושר הצמר והפשתן יחד אלא שעל ידי קשירת החוט לבדו מתחברים יחד חשיב חיבור וה"ה בנ"ד אם ע"י תפירת הנקבים מתחברות יחד חיבור גמור חשיב צמר ופשתים יחדיו: