תרומת הדשן/א/רסח

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה רסחעריכה

בסעודת פדיון יש לברך בברכת המזון שהשמחה במעונו או לאו:

תשובה יראה דיש לדקדק בדבר דמצאתי הועתק מספר פרנס שכתב סדר פדיון הבן וסיים שנוהגין לעשות סעודה לפרסומי מצוה והיא סעודת מצוה וצריכים לברך שהשמחה במעונו ע"כ וכן שמעתי מורים מורי הוראה ברינו"ס וראייתן מהא דאמרינן פ"ק דכתובות רב חביבא איקלע לבי מוהלא בריך שהשמחה במעונו ולית הילכתא כוותיה משום דאיכא צערא לינוקא משמע אי לאו משום צערא לינוקא הוי מברכינן וא"כ בנ"ד דליכא צערא דינוקא מברכינן. אמנם אחד מהגדולים העתיק מתוספות ריב"א וז"ל אבל מותר לאכול בסעודת ברית מילה תוך שלשים ואפילו תוך ז' ובלבד שלא יצא מפתח ביתו וכן בפדיון הבן משום דלפעמים איכא צערא לינוקא ע"כ. מהכא שמעינן דאין לברך שהשמחה במעונו בסעודת פדיון הבן משום דלפעמים איכא צערא לינוקא דהא שרי לאבל לאכול בסעודת פדיון הבן מהאי טעמא וכ"ש דאין לברך שהשמחה [במעונו] מהאי טעמא ואע"ג דכתב אשירי פ' יש בכור דיש מפרשים דמש"ה לא מברכינן שהחיינו על המילה כמו שמברכים על פדיון הבן משום דבמילה איכא צערא לינוקא משמע אבל בפדיון הבן ליכא צערא לינוקא דשאני שהחיינו מהשמחה במעונו דלגבי שהחיינו לא קפדינן אצערא כל דהוא כמו לגבי שהשמחה והכי מחלק בהדיא בהגה"ה במיימון בהלכות מילה ע"ש. עוד רציתי לומר דדוקא גבי מילה אי לא הוי צערא דינוקא הוי מברכין שהשמחה במעונו ומשום דגבי מילה כתיב שש אנכי על אמרתיך אבל גבי פדיון הבן לא אשכחן לשון שמחה והכי מחלק במרדכי פ"ק דכתובות אפילו לעניין סעודת אירוסין ואע"ג דאיהו נמי סעודת מצוה היא כדמוכח במתני' פ' אלו עוברין. וא"ת אי לא קרי שמחה סעודת פדיון הבן ולא אשכחן לשון שמחה בסעודת פדיון הבן א"כ אמאי איצטריכו התוס' ריב"א לעיל להתיר מטעם צערא דינוקא תיפוק ליה דלא מיקרי סעודת שמחה לא קשה מידי דסד"א לאסור מטעם סעודות מריעות הואיל וחבורת בני אדם לשם ואהא בעינן טעמא משום דלפעמים איכא צערא לינוקא ואין שם שמחה לאבל וכל זה אינני בא לחלוק על מנהג דבני רינו"ס שמברכין שהשמחה במעונו אלא ליישב מנהג דבני אושטריי"ך שלא שמעתי כלל שנהגו לברך שהשמחה במעונו בסעודת פדיון הבן: