תרומת הדשן/א/קפז

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה קפזעריכה

השוחט תרנגולת מחמת רוב חידוד הסכין חותך המפרקת עם הסימנים בבת אחת חייב לכסות או לאו:

תשובה יראה דמילתא דפשיטא היא דחייב לכסות בכה"ג ואע"ג דמחמירין לפסול שחיטה בכה"ג בחד לישנא דלא לישוויי גיסתרא פי' שלא יחתוך כל המפרקת לשנים אפילו בהולכה ובהובאה חומרא יתירה היא לפסול בלא מתכוין כדמייתי שם במרדכי ותוספות ומהר"ם נמי מפרש פרש"י דר"ל שלא יצטרך לחתוך כל המפרקת לשנים אבל אינו ר"ל שאם חתכו לשנים תהא פסולה. וכן מוכח מן התוס' שם שמבינים פי' רש"י הכי דאל"כ לא הוי מקשה עליו מידי דאמאי איצטריך קרא להכי דפסול השחיטה ודאי איצטריך וא"כ כיון שאינן אלא חומרא בעלמא פשיטא דלא דחינן מצות כיסוי דאורייתא מטעם דילמא מאן דחזי ליה דמחייבא לה בכיסוי אתי למימר שחיטה מעלייתא היא ואתי למיכל מיניה כדאמר פ' כיסוי גבי שחיטת חש"ו דפטרינן לה מכיסוי מהאי טעמא דהתם מוכח בתוס' דהטעם הוא משום דרוב מעשיהם מקולקלים ואי אתי למיכל מיניה הוה כדאוכל נבילה גמורה משא"כ בנ"ד דמן הדין כשירה היא אלא שאנו מחמירים לאוסרו באכילה אבל מ"מ מצות כיסוי לא דחינן בשביל כך דליחוש דילמא אתי למיכל מיניה. וכן נראה נמי דאפילו בספק גמור של פסול שחיטה כגון בדק סכינו ונמצא אחר שחיטה פגומה דקי"ל כרב הונא דחיישינן שמא בעור נפגמה וספק נבילה היא והכי כתב הרמב"ם בהדיא אפ"ה חייב בכיסוי ודוקא בחש"ו דרוב מעשיהם מקולקלים פטרינן לה מכיסוי משום דילמא אתי למימר שחיטה מעלייתא היא אבל בספק השוה להכא ולהכא נראה דלא גזרינן ופטרינן וראייה מדקאמר פ"ק דביצה דכוי אם שוחטין אותו בחול מכסין את דמו ולא גזרינן דאי מחייבת לה כיסוי אתי למימר חיה מעליא היא ואתי להתיר חלב שלה משום דמימר אמרי אינשי רבנן מספקא להו ולכך מחייבים לה בכיסוי ה"נ מימר אמרי רבנן מספקא להו אי לאו שחיטה היא ולכך לחומרא מחייבים לה בכיסוי. ואע"ג דיש לחלק קצת בין חששא דדילמא אתי למימר שחיטה מעלייתא היא ובין חששא דדילמא אתי להתיר חלבו דהתם בעי נמי סימני חיה בקרניה וטלפיה מ"מ הואיל ולא אשכחן ההיא חששא דדילמא אתי למימר שחיטה מעלייתא היא אלא גבי חש"ו והתם רוב מעשיהם מקולקלים כדפרישית לא גמרינן מיניה לספיקי אחריני: