תרומת הדשן/א/קעה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה קעהעריכה

חתיכה הראויה להתכבד של נבילה או טריפה שנתערבה בחתיכות אחרות כשרות שאינה בטילה האכילו חתיכה אחת לבן ברית בשוגג מן התערובת מי שרי האחרות או לאו:

תשובה יראה דשרי האחרות והכי איתא בספר יורה דעה בדברים שאינם בטלים מחמת חשיבותם שנתעכבו באחרים ונאכל אחד או נפל לים בענין שהוא נאבד מן העולם הותרו כל האחרות שאנו אומרים ותולין דהאיסור הלך לו ודווקא לאכול האחרים שנים שנים ביחד דממ"נ איכא חד דהיתרא או שיאכלום שני בני אדם כה"ג דווקא שרי וכתב עוד בשם ר"י דדוקא אם נפל מעצמו אבל הפיל אפי' בשוגג לא מהניא משום דקנסינן שוגג אטו מזיד ונראה דאפילו לדברי ר"י אם האכילו בשוגג לבן ברית שרי האחרות ולא קנסינן כה"ג שוגג אטו מזיד דדוקא הפילה שוגג שייך לקנוס שוגג אטו מזיד שאם נתיר לו שהפילה בשוגג מטעם דתלינן האיסור שנפל אתי לאקולי ולומר הואיל וסברא הוא לתלות שנפל האיסור א"כ אפילו אחד במזיד ומסתמא נמי יפול האיסור. אבל אחד שהאכיל בשוגג ודאי לא שייך לקנוס אטו מזיד כלומר שיאכיל אחת מהן במזיד כדי להתיר האחרות ולתלות דהאיסור יהא נאכל א"כ לפי דעתו זאת יאכיל הוא האיסור בודאי לבן ברית ודוקא האכיל לבן ברית בשוגג שרי אבל האכיל בשוגג לבהמה לכלב ולנכרי קנסינן אטו מזיד שמא יאכיל להם מזיד דליכא להו איסור והוי כמו הפילה בשוגג וק"ל. ובא"ז פ' גיד הנשה כתב דשרי כשנפלה מעצמו לים הגדול או לאור ונשרף שנאבד מן העולם אבל ליקח בידים ולהפילה לאבוד מן העולם לא ע"כ ושצריך לאכול שנים שנים או שני בני אדם מזה לא כתב כלום. אבל הא דלא נקט נאכל נראה דהיינו בכלל נפל לאור ונשרף דהיינו הך אם נאכל בשוגג ולפי סברתי דלעיל איכא למימר דכל שכן נאכל על ידי בני ברית שרינן שהרי אפילו האכיל שרי דליכא למיגזר דילמא אתי למיעבד בידים אבל אין נראה סברת דכל נאכל אסור ואפי' על ידי ב"ב ואפי' בשוגג משום דנעשה איסור ונאכל דלעיל איירי דווקא על ידי נכרי כלב דמנין לנו לחלק כה"ג. הנראה לעניות דעתי כתבתי: