תרומת הדשן/א/קעג

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה קעגעריכה

דף פשוט שאינו מונח במדרון שרי למלוח עליו או לאו:

תשובה יראה דיש לחלק בדבר כמו שאבאר מצאתי במקצת טופסים דהגה"ה במיימון דף פשוט מותר למלוח עליו ספר התרומה והמצות אמנם ביש תופסים שלא מצאתי הגה"ה זו כל עיקר ואחד מן הגדולים העתיק הגה"ה זו וכתב בהלכות מליחה והדחה ובא"ז כתב המולח על גבי דף שאינו מדרון אסור ובספר המצות בדקתי ולא מצאתי אלא לשונו כך מה שנוהגין העולם למלוח על גבי קערה כפויה ואין הקערה נאסרת מפני שנשרק הדם ונופל ואם יש גומא בקערה ודאי נאסר עכ"ל מזה אפשר לדקדק דשרי למלוח ע"ג דף פשוט דנראה דר"ל דשרי למלוח על שולי הקערה דאי על שיפוע שלה פשיטא דשריק ונפל אך למדקדק שם אין נראה לו דיוק דאיכא למימר לעולם מיירי על גב שיפוע שלה ואפ"ה אצטריך לאשמועינן דאינו נאסרת כיון דשריק ונפיל וכדי דלא למיעבד דברים סותרים אלו את אלו נראה לחלק ולומר דההוא דא"ז איירי בדף שלא הוחלק ברהיטני וכה"ג הואיל ואינו מונח במדרון וגם אינו חלק אפילו מים אינם יכולים לזוב ממנו מיד וכן כתב באשירי כלל שכל דבר ששופך עליו מים והמים יוצאים לחוץ ממנו מולחים עליו וביורה דיעה הוסיף לבאר דבעינן שיצא המים מיד אבל אם הדף חלק אז נראה שאם שופכים עליו מים קצת בשפע זבין ויוצאים מיד לחוץ ובהכי איירי הגה"ה דבמיימון לעיל. הנלע"ד כתבתי: