תרומת הדשן/א/קסה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה קסהעריכה

מחט שנמצאת תחובה בקורקבן מבפנים ונקב הכיס. וגם הבשר עברה כולה כמעט רק מיעוט בשר נשאר כנגד המחט אינו עב כל כך משום ריעותא אינו נראה בבשר הקורקבן מבחוץ מי חיישינן כה"ג שמא ניקב כולו וטריפה או לאו:

תשובה יראה דאין לחוש להטריפו ולא מבעיא לפירוש ר"ת דפירש דמחט שנמצא בעובי בית הכוסות מצד אחד כשירה ולאו דוקא בית הכוסות אלא אפי' בהמסס שדופנו דק אם תחובה המחט בו ולא עברה כל הדופן כשירה ולא חיישינן שמא הבריא אלא אפילו לפרש"י דפירש שם דבהמסס אפי' מצד אחד טריפה ופירש הטעם משום דחיישינן שמא הבריא הואיל ודופנו דק חזר ונסתם וחזרה המחט לאחוריה ונראה דיש להחמיר בהמסס כרש"י דבהגה"ה באשירי פ' המדיר איתא דר"י סובר כרש"י ולא כר"ת וכן בא"ז לא אייתי אלא פרש"י ותו דבשל תורה הלך אחר המחמיר וכ"ש טריפות מחמירין בהו טובא. אמנם בנ"ד אפי' לפרש"י שרי דהא כתבו התוס' וכן נמצא בשאר החיבורים שמעשה בא לפני ר"י במחט שנמצא בקורקבן וניקב הכיס וגם כל בשר הקורקבן רק שהיה השומן סותמו למעלה והכשיר וסתמו כתבו ולא פירש שהיה השומן עב או דק על פי המחט אע"ג דר"י סבר דחיישינן שמא הבריא בדופן דק כרש"י ועוד הא דתניא בברייתא בעובי בית הכוסות משני צדדין טריפה פירש שנראית המחט משני צדדין ואיתא התם בתוס' דאין בזה שום חידוש. וא"כ אמאי לא אשמועינן רבותא לפרש"י דאפילו אם לא נראית משני צדדין רק שנקבה כל כך שאין כנגד פיה רק בשר דק שהוא טריפה אע"כ כל שהוא בשר עב אפילו עבר המחט רוב עוביו ולא נשאר רק מעט בשר ודק כנגד פי המחט אין לנו למיחש שהוא הבריא דאמאי נימא שהבריא בשלמא בדבר שדופנו דק איכא למיחש שמא הבריא משום דאין דרך המחט לינקב וליכנס רק מעט קצת לאורכו ובדופן דק בדבר מועט שתפש תעבור הדופן. אבל בדופן עב שיש לפניה ליכנס ולעבור הרבה ועדיין לא תעבור את כל הדופן לית לן למימר שמא הבריא ונראה קצת לדקדק דהכי הוא דקתני בברייתא בעובי (בית) הכוסות ומצד אחד כשירה משני צדדין טריפה פירש מצד אחד שאין המחט נראית רק בצד אחד משני צדדים שנראית משני צדדין טריפה ולא תני לה אלא איידי והשתא נימא דלהכי תני לה דדוקא משני צדדים לגמרי טריפה אבל אם ניקבה עד שלא נשאר על פיה רק בשר דק כשירה ולא חיישינן שמא הבריא דהא לר"ת אפי' בהמסס לא חיישינן שמא הבריא מסברת לבו מבחוץ נימא דבברייתא אתא לאשמועינן הא אע"כ בדופן עב מילתא דפשיטא היא דלא חיישינן שמא הבריא לכ"ע ולא הוי צריך לאשמועינן: