תרומת הדשן/א/קלא

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה קלאעריכה

כשמגעילין כלים צריכין ליזהר שיהיו מי הגעלה מעלין רתיחה תמיד כל שעת ההגעלה או לאו:

תשובה יראה דצריכין ליזהר ואי לא נזהר הפסיד והכי כתב בהדיא בסמ"ק במצות בשר בחלב דהגעלה אינו מועלת אלא דווקא ברותחין שמעלה רתיחה אבל היד סולדת מהם לא מהני וכן כ' אשירי פ' כל שעה שצריך ליזהר בהגעלת כלי חמץ שלא יניחו המים מרתיחתן. אע"ג דבמרדכי פ' בתרא דע"ז מייתי מתוספות רבינו אלחנן דהיורה כשמסלקין אותו מן האור ופסיק רתיחתה חשיבא עדיין כלי ראשון לענין הגעלה וגדולה מזו התיר שם. וכן באשירי פ' אין מעמידין בשם ר"י להגעיל בכלי ששאבו בו מן הרותחין נראה דכל הנהו הגעלות לא קיימי אלא אכלי י"נ דתשמישו בצונן וסגי להו בהגעלה גרידא והכי מחלק אשירי שם וכן פ' כירה על פסק ר"ת בהגעלת החבית ונוכל נמי לחלק לדידן הכי לענין הגעלה לרתיחה ולומר דכלי שתשמישו בחמין צא סגי להו בין כלי חמץ בין שאר איסורין רק ברותחין שמעלין רתיחה כדמסיק לעיל. לפ"ז הא דכתב במרדכי פ' כל שעה אין רשאין להגעיל כלים הרבה יחד בסל וא"כ מי שיש לו להגעיל הרבה כלים צריך להגעיל זה אחר זה. ורגילות הוא כשמכניסין כלי אחד נייחי המים מרתיחתן לכך צריך להמתין בכל כלי עד ישובו המים ויעלו רתיחה: