תרומת הדשן/א/קכב

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה קכבעריכה

הא דאמרינן פ' כל שעה דאשה לא תלוש בשימשא משום חמימות החמה וכתב בסמ"ק דאפי' ביום המעונן אסור ללוש תחת הרקיע משום דיומא דעיבא כולה שימשא הוא ויש להסתפק אם לשה ממש בערב שהחמה עומדת בשיפולי של רקיע במערב והיא לשה בכותלי הבית מאחורים גבוהים לצד מערב מי שרי בכה"ג תחת הרקיע או לאו:

תשובה יראה דיש לחוש ביום המעונן דרש"י פ' אמר להם הממונ' פי' ההוא יומא דעיבא כוליה שימשא הוא לפי שהחמה מתפשטת ויוצא בכל מקום לפי שהעבים עומדים כנגד חלונה וא"כ י"ל שיוצא אפי' שלא במקום מעמדה ברוח אחרת ונראה דלפי מה שנהגו ליזהר שלא ללוש תחת חלון פתוח אפי' אם החלון פתוח למזרח והיא לשה אחר חצות שכבר סיבבה החמה לדרום יש לחוש מטעם דלעיל ואפי' ביום שאינו מעונן דזימנין דמתקשרים העבים ולאו אדעתיה: