תרומת הדשן/א/צב

שאלה צבעריכה

מי שצר לו המקום בסוכה לשינה, בעניין זה שאינו יכול לישן בפישוט גופו ורגליו, מיקרי כהאי גוונא מצטער או לאו?

תשובה:

יראה דלא מיפטר בשינה מסוכה מפני מצטער זה. ונראה להביא ראייה לזה מהא דקיימא לן דשיעור סוכה לפחות הוא ז' טפחים. ושיעור גופו של סתם בני אדם הן ג' אמות, שהוא י"ח טפחים, כדאיתא פרק מי שהוציאוהו. ובפרק המצניע (שבת צב א ד"ה אישתכח) גבי המוציא משא למעלה מי', הוכיחו התוס' דגופו של אדם בלא ראשו הוי י"ח טפחים, וכן משמע התם מפירוש רש"י. ואם כן, אפילו כשתחשוב ז' על ז' באלכסון, הוי ליה י' טפחים פחות חומש, ובעינן בין באכילה ובין בשינה דלהוי ראשו ורובו בסוכה, וראשו ורובו של אדם הוי טפי מי' טפחים לפי חשבון דלעיל, והיאך שיערו חכמים שיעור סוכה שלא יוכל לישן בה בראשו ורובו? ואף על גב דהוי ראוייה לאכילה, הא כתב רא"ם במרדכי פרק הישן, דסוכה שאינה ראויה לשינה, אפילו שראויה לאכילה ולשתייה, אינו יוצא בה ידי חובה כלל. אלא על כרחך אורחיה הוא לפעמים לישן בכפיפת גופו ואיבריו, ולא מיקרי מצטער בהכי.