תרומת הדשן/א/פח

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה פחעריכה

הסדינים הקטנים שמלפפות בהן התינוקות שרי לכבסן במועד שנים או שלשה יחד או לאו:

תשובה יראה דשרי אע"ג דכתב מהר"ם בהלכות שמחות דאין לכבס בגדי קטנים אלא אחת אחת וכ"כ בהגה"ה במיימון נראה דרוצה לומר דווקא חלוקותיהן ומטפחותיהן אע"ג דאית להו תרי דמטנפי. אבל הני סדינים קטנים דלא סגי לתינוק באחת מהן אלא צריכין בכל פעם שלשה או ארבעה לכרוך בהן התינוק שרי לכבס שלשה או ארבעה בפעם אחת ותו דבהני סדינים איכא רבותא לתינוק מהאי טעמא מתיר במרדכי בשם רבי יודא בפ"ב דביצה לרחוץ את התינוק ביו"ט משום דכל מידי דאית ביה רבותא לתינוק לא גזרו בה רבנן. וכיבוס בחול המועד אינו אלא גזירה אע"ג דכתבו החבורים מן הירושלמי דבגדי קטנים מותר לכבס משום דדמיין למי שאין לו אלא חלוק אחד לפי שהן מטנפין את בגדיהם תמיד ובמי שאין לו אלא חלוק אחד כתב בסמ"ק דבעינן אזורו מוכיח עליו הלא"ה אסור לכבס נראה דבגדי קטנים לא בעי שום מוכיח דניכרים הם וידוע דשל קטנים הם וכ"ש סדינים קטנים: