תרומת הדשן/א/ע

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה עעריכה

מה שנמנעים ליגע ולטלטל התפילין בשבת וביו"ט יש חשש איסור בדבר או לאו:

תשובה יראה דהיתר גמור הוא לטלטל תפילין בשבת וביו"ט אם יש שום צורך בדבר ומשנה שלימה היא בפ"ק דביצה משלחין תפילין ביו"ט וקאמרינן התם דאע"ג דאין נאותין מהן ביו"ט משלחין אותן אלמא דמותר לטלטלן דאל"כ היאך משלחין אותן. הנראה לע"ד כתבתי: