תרומת הדשן/א/סח

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה סחעריכה

הפרוכת שלפני ארון הקודש שרי להסירו בשבת ולפרוס אחר במקומו או לאו:

תשובה יראה דהיתר גמור הוא וכן שמעתי שיש מקומות שעושין כן ביוה"כ לתפלת נעילה מסירים הראשון ופורסים אחר שכולו לבן במקומו וראיה מהא דגרסינן בפ' תולין ובפ' המוצא תפילין אמר רב משום רבי חייא וילון מותר לנטותו ולפרקו בשבת ופרש"י פ' תולין דזהו מסך שכנגד הפתח דהיינו כמו פרוכת ואע"ג דמסיים רש"י דמותר לנטותו ולפרקו לפי שאינו אוהל כמי שעשוי כעין גג וא"כ נוכל לומר דרש"י לטעמיה דס"ל דאין איסור עשיית אוהל עראי בשבת אלא בגג ולא במחיצה כדאיתא באשירי פ' כל הכלים ובתוספות פ' מי שהוציאו אבל לפר"ת דסבר דבמחיצות נמי איכא איסור עשיית אוהל עראי איכא למימר דנטיה ופריקת הפרוכת יהא אסור הא ליתא דר"ת מודה דכל היכא דאין המחיצה באה להתיר כגון גבי דופן סוכה ופריסת סדין ע"ג העמודים פ' כיצד משתתפים אין איסור עשיית אוהל עראי במחיצה וגבי פרוכת לא בא המחיצה להתיר מידי. אך בפ' המוצא תפילין פרש"י וילון כנגד הפתח לצניעותא מותר לנטותו דלאו אהל קעביד דלאו קביע התם אלא דרכו לינתן ולהסתלק כדלת בעלמא עכ"ל משמע דאיירי בוילון שנוטין אותו לפרקים כשרוצים לעשות מילי דצניעות אבל אינו תלוי תדיר שם. ולפ"ז הפרוכת שתולין שם תדיר שייך ביה עשיית אוהל לפי זה ומ"מ נראה לחלק יפה דודאי וילון התלוי תדיר לפני הפתח שייך ביה עשיית אהל לפי שהוא כמו דלת בעלמא אבל הפרוכת שלפני הארון שבלא"ה יש דלת לארון והפרוכת אינו תלוי שם אלא לצניעות אע"ג דתלוי שם בקביעות אין קפידא. אפס העולם חוששין לאסור הדבר וגם חזן הכנסת אחד הגיד לי שאחד מן הגדולים לא רצה להתיר אני מושך ידי להתיר: