תרומת הדשן/א/ס

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה סעריכה

כשמברכים ספירה בליל שבת או בליל יום טוב בבהכ"נ מברכים וסופרין קודם הקידוש שמקדש ש"צ על היין או לאחריו:

תשובה יראה דמברכין וסופרין לאחר הקידוש ואע"ג דנהגו במו"ש ויו"ט לברך ולספור קודם הבדלה התם היינו טעמא משום דאפוקי יומא מאחרינן ליה כדאמרינן בפ' ע"פ ולהכי נמי כתב במנהגים דמדליקים נר חנוכה בב"ה קודם הבדלה כדי לאחורי אפוקי יומא ולכן מה"ט גופיה סופרים אחר הקידוש כדי להקדים עיולה יומא כדאיתא התם פ' ע"פ אפוקי יומא מאחרינן ליה עיולי יומא מקדימין ליה ואע"ג דמילתא דפשיטא היא כמו שביארתי מ"מ כתבתי משום דחזינן דלא נהגו הכי*):