תרומת הדשן/א/מח

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה מחעריכה

אותיות ותיבות בתפילין שנמחקו קצת אבל עדיין רישומן ניכר ורצה להעביר עליהם קולמוס לפי שחושש שמא יתמחקו עוד יותר שלא יהא רישומן ניכר שרי למיעבד הכי או לאו:

תשובה יראה דאם רישומן ניכר כל כך דיוכל תינוק דלא חכים ודלא טפש לקרות יפה כה"ג שרי להעביר קולמוס על הכתב להטיבו ולחדשו כדי שלא יתמחק יותר דכיון דעכשיו הכתב כשר הוא ומה שיוסיף עליו אינו אלא שישמרו שלא יתקלקלו כה"ג לא חשיב כתיבה שלא כסדרן. ואע"ג דכתב הראשון לא יהא נראה כלל מפני כתב האחרון מ"מ הואיל וכתב האחרון אינו מתקן עתה כלום שהרי עכשיו כשר הוא כתב הראשון וכה"ג מוכח בתוספות פ"ב דגיטין כתב דיו על גבי דיו דלא חשיב כתב העליון כתב אא"כ היה מתקן התחתון כגון משלא לשמה לשמה וכה"ג והכי נמי איתא בתוספות פ' הבונה ובגיליון פ"ב דגיטין כתב לחד שינויא דאפי' כשהוא מתקן כתב התחתון לעשותה לשמה מ"מ לא חשיב כתב העליון כתב אלא לענין זה שעושהו לשמה ובנ"ד שאינו מתקן כלום אלא שמשמר כתב הראשון ודאי לא חשיב כתב לענין להחשיבו לכתב שלא כסדרן ונראה דעדיף טפי ממאי דשרי בהגה"ה במיימון בשם מהר"ם דהיכא דהיוד"ין שבתוך השיני"ן ועיינין ושעל האלפי"ן ורגלי התו"ין אינן נוגעין בגוף האות מייתינן תינוק דלא חכים ולא טיפש ואי מצי קרי לאות כהלכתו יכול לתקנה אח"כ ולא חשיב שלא כסדרן ואע"ג דכ"ז דלא מתקן פסולין התפילין וכ"ש בנ"ד דכשרה עכשיו בלא תיקון ואפילו לדברי אשירי דכתב בה' ס"ת דאם נדבק רגל השמאל שבה"א ובקו"ף אל הגג בתפילין ומזוזות א"א לתקן משום דהוי שלא כסדרן נראה דלא דמי לנידון זה דהתם כשנדבק הרגל לא שרי לתקן ע"י מחיקה לחודה שיפרידה מגגיה דכה"ג הוי חק תוכות ממש ואפילו בס"ת דלא קפדינן אכסדרן פסולה אלא אם בא לתקן צריך לכל הפחות למחוק כל הרגל ויחזור ויכתבה וכה"ג ודאי הוי כתיבה שלא כסדרן ואפילו את"ל דאשירי קאי נמי אהא דכתב בתר הכי דצריכים היודי"ן שעל האלפי"ן ובשיני"ן להיות דבוקין ורוצה לומר דבהני נמי א"א לתקן בתפילין ופליגי אדמהר"ם דלעיל מ"מ נוכל לומר דבנידון דידן מודה הואיל ועתה הכתב כשר וכל מה שכותב ומוסיף עליו אינו אלא כדי לשומרו אין קפידא בדבר*). הנראה לעניות דעתי כתבתי: