תרגום/פרשת פינחס

פרקים כה-לעריכה

(י) ומליל ה' עם משה למימר. (יא) פינחס בר אלעזר בר אהרון כהנא אתיב ית חמתי מעל בני ישראל בדקני ית קנאתי ביניהון ולא שיציתי ית בני ישראל בקנאתי. (יב) בכין אימר האנא גזר ליה ית קיימי שלם. (יג) ותהי ליה ולבנוהי בתרוהי קיים כהונת עלם חלף דקני קודם אלהיה וכפר על בני ישראל. (יד) ושום גוברא בר ישראל קטילא דאתקטיל עם מדייניתא זמרי בר סלוא רב בית בא לבית שמעון. (טו) ושום איתתא דאתקטילת מדייניתא כוזבי בת צור ריש אומי בית אבא במדיין הוא.

(טז) ומליל ה' עם משה למימר. (יז) אעיק למדיינאי ותקטיל יתהון. (יח) ארי מעיקין אינון לכון בנכליהון דנכילו לכון על עיסק פעור ועל עיסק כוזבי בת רבא דמדיין אחתהון דאתקטילת ביומא דמותנא על עיסק פעור.(א) והוה בתר מותנא

ואמר ה' למשה ולאלעזר בר אהרון כהנא למימר. (ב) קבילו ית חושבן כל כנשתא דבני ישראל מבר עסרין שנין ולעילא לבית אבהתהון כל נפיק חילא בישראל. (ג) ומליל משה ואלעזר כהנא אמרו לממני יתהון במישריא דמואב על ירדנא דיריחו למימר. (ד) מבר עסרין שנין ולעילא כמא דפקיד ה' ית משה ובני ישראל דנפקו מארעא דמצריים. (ה) ראובן בוכרא דישראל בני ראובן חנוך זרעית חנוך לפלוא זרעית פלוא. (ו) לחצרון זרעית חצרון לכרמי זרעית כרמי. (ז) אילין זרעיית ראובן והוו מנייניהון ארבעין ותלתא אלפין ושבע מאה ותלתין. (ח) ובני פלוא אליאב. (ט) ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא דתן ואבירם מערעי כנשתא דאתכנישו על משה ועל אהרון בכנשתא דקורח באתכנושיהון על ה'. (י) ופתחת ארעא ית פומה ובלעת יתהון וית קורח במותא דכנשתא כד אכלת אישתא ית מאתן וחמשין גוברא והוו לאת. (יא) ובני קורח לא מיתו.     (יב) בני שמעון לזרעייתהון לנמואל זרעית נמואל לימין זרעית ימין ליכין זרעית יכין. (יג) לזרח זרעית זרח לשאול זרעית שאול. (יד) אילין זרעיית שמעון עסרין ותרין אלפין ומאתן.     (טו) בני גד לזרעייתהון לצפון זרעית צפון לחגי זרעית חגי לשוני זרעית שוני. (טז) לאוזני זרעית אוזני לערי זרעית ערי. (יז) לארוד זרעית ארוד לאראלי זרעית אראלי. (יח) אילין זרעיית בני גד למנייניהון ארבעין אלפין וחמיש מאה.     (יט) בני יהודה ער ואונן ומית ער ואונן בארעא דכנען. (כ) והוו בני יהודה לזרעייתהון לשלה זרעית שלה לפרץ זרעית פרץ לזרח זרעית זרח. (כא) והוו בני פרץ לחצרון זרעית חצרון לחמול זרעית חמול. (כב) אילין זרעיית יהודה למנייניהון שבעין ושיתא אלפין וחמיש מאה.     (כג) בני יששכר לזרעייתהון תולע זרעית תולע לפווה זרעית פווה. (כד) לישוב זרעית ישוב לשמרון זרעית שמרון. (כה) אילין זרעיית יששכר למנייניהון שיתין וארבעא אלפין ותלת מאה.     (כו) בני זבולון לזרעייתהון לסרד זרעית סרד לאילון זרעית אילון ליחלאל זרעית יחלאל. (כז) אילין זרעיית זבולון למנייניהון שיתין אלפין וחמיש מאה.     (כח) בני יוסף לזרעייתהון מנשה ואפריים. (כט) בני מנשה למכיר זרעית מכיר ומכיר אוליד ית גלעד לגלעד זרעית גלעד. (ל) אילין בני גלעד איעזר זרעית איעזר לחלק זרעית חלק. (לא) ואשריאל זרעית אשריאל ושכם זרעית שכם. (לב) ושמידע זרעית שמידע וחפר זרעית חפר. (לג) וצלופחד בר חפר לא הוו ליה בנין אלהין בנן ושום בנת צלופחד מחלה ונועה חוגלה מלכה ותרצה. (לד) אילין זרעיית מנשה ומנייניהון חמשין ותרין אלפין ושבע מאה.     (לה) אילין בני אפריים לזרעייתהון לשותלח זרעית שותלח לבכר זרעית בכר לתחן זרעית תחן. (לו) ואילין בני שותלח לעירן זרעית עירן. (לז) אילין זרעיית בני אפריים למנייניהון תלתין ותרין אלפין וחמיש מאה אילין בני יוסף לזרעייתהון.     (לח) בני בנימין לזרעייתהון לבלע זרעית בלע לאשבל זרעית אשבל לאחירם זרעית אחירם. (לט) לשפופם זרעית שפופם לחופם זרעית חופם. (מ) והוו בני בלע ארד ונעמן זרעית ארד לנעמן זרעית נעמן. (מא) אילין בני בנימין לזרעייתהון ומנייניהון ארבעין וחמשא אלפין ושית מאה.     (מב) אילין בני דן לזרעייתהון לשוחם זרעית שוחם אילין זרעיית דן לזרעייתהון. (מג) כל זרעית שוחם למנייניהון שיתין וארבעא אלפין וארבע מאה.     (מד) בני אשר לזרעייתהון לימנה זרעית ימנה לישווי זרעית ישווי לבריעה זרעית בריעה. (מה) לבני בריעה לחבר זרעית חבר למלכיאל זרעית מלכיאל. (מו) ושום בת אשר שרח. (מז) אילין זרעיית בני אשר למנייניהון חמשין ותלתא אלפין וארבע מאה.     (מח) בני נפתלי לזרעייתהון ליחצאל זרעית יחצאל לגוני זרעית גוני. (מט) ליצר זרעית יצר לשילם זרעית שילם. (נ) אילין זרעיית נפתלי לזרעייתהון ומנייניהון ארבעין וחמשא אלפין וארבע מאה. (נא) אילין מנייני בני ישראל שית מאה וחד אלפין שבע מאה ותלתין.

(נב) ומליל ה' עם משה למימר. (נג) לאילין תתפליג ארעא באחסנא במניין שמהן. (נד) לסגיאי תסגון אחסנתהון ולזעירי תזערון אחסנתהון גבר לפום מניינוהי תתייהיב אחסנתיה. (נה) ברם בעדבא תתפליג ארעא לשמהת שבטי אבהתהון יחסנון. (נו) על פום עדבא תתפליג אחסנתהון בין סגיאי לזעירי.     (נז) ואילין מנייני ליוואי לזרעייתהון לגרשון זרעית גרשון לקהת זרעית קהת למררי זרעית מררי. (נח) אילין זרעיית לוי זרעית לבני זרעית חברון זרעית מחלי זרעית מושי זרעית קורח וקהת אוליד ית עמרם. (נט) ושום איתת עמרם יוכבד בת לוי דילידת יתה ללוי במצריים וילידת לעמרם ית אהרון וית משה וית מרים אחתהון. (ס) ואתייליד לאהרון ית נדב וית אביהוא ית אלעזר וית איתמר. (סא) ומית נדב ואביהוא בקרוביהון אישתא נוכריתא קודם ה'. (סב) והוו מנייניהון עסרין ותלתא אלפין כל דכורא מבר ירחא ולעילא ארי לא אתמניאו בגו בני ישראל ארי לא אתייהיבת להון אחסנא בגו בני ישראל. (סג) אילין מנייני משה ואלעזר כהנא דמנו ית בני ישראל במישריא דמואב על ירדנא דיריחו. (סד) ובאילין לא הוה גבר ממנייני משה ואהרון כהנא דמנו ית בני ישראל במדברא דסיניי. (סה) ארי אמר ה' להון ממת ימותון במדברא ולא אשתאר מינהון אנש אלהין כלב בר יפונה ויהושוע בר נון.   (א) וקריבא בנת צלפחד בר חפר בר גלעד בר מכיר בר מנשה לזרעיית מנשה בר יוסף ואילין שמהת בנתיה מחלה נועה וחוגלה ומלכה ותרצה. (ב) וקמא קודם משה וקדם אלעזר כהנא וקדם רברביא וכל כנשתא בתרע משכן זמנא למימר. (ג) אבונא מית במדברא והוא לא הוה בגו כנשתא דאזדמנו על ה' בכנשתא דקורח ארי בחוביה מית ובנין לא הוו ליה. (ד) למא יתמנע שמא דאבונא מגו זרעיתיה ארי לית ליה בר הב לנא אחסנא בגו אחי אבונא. (ה) וקריב משה ית דינהון לקדם ה'.

(ו) ואמר ה' למשה למימר. (ז) יאות בנת צלופחד ממללן מיתן תיתין להון אחודת אחסנא בגו אחי אבוהון ותעבר ית אחסנת אבוהון להון. (ח) ועם בני ישראל תמליל למימר גבר ארי ימות ובר לית ליה ותעברון ית אחסנתיה לברתיה. (ט) ואם לית ליה ברתא ותיתנון ית אחסנתיה לאחוהי. (י) ואם לית ליה אחין ותיתנון ית אחסנתיה לאחי אבוהי. (יא) ואם לית אחין לאבוהי ותיתנון ית אחסנתיה לקריביה דקריב ליה מזרעיתיה ויירת יתה ותהי לבני ישראל לגזירת דין כמא דפקיד ה' ית משה.

(יב) ואמר ה' למשה סק לטורא דעבראי הדין וחזי ית ארעא דיהבית לבני ישראל. (יג) ותחזי יתה ותתכניש לעמך אף את כמא דאתכניש אהרון אחוך. (יד) כמא דסריבתון על מימרי במדברא דצין במצות כנשתא לקדשותי במיא לעיניהון אינון מי מצות רקם מדברא דצין. {ס} (טו) ומליל משה קודם ה' למימר. (טז) ימני ה' אלה רוחיא לכל בסרא גוברא על כנשתא. (יז) דייפוק קודמיהון ודייעול קודמיהון ודיפיקינון ודיעילינון ולא תהי כנשתא דה' כענא דלית להון רעי. (יח) ואמר ה' למשה סב לך ית יהושוע בר נון גבר דרוח נבואה ביה ותסמוך ית ידך עלוהי. (יט) ותקים יתיה קודם אלעזר כהנא וקדם כל כנשתא ותפקיד יתיה לעיניהון. (כ) ותיתין מזיווך עלוהי בדיל דיקבלון מיניה כל כנשתא דבני ישראל. (כא) וקדם אלעזר כהנא יקום וישאל ליה בדין אוריא קודם ה' על מימריה יהון נפקין ועל מימריה יהון עאלין הוא וכל בני ישראל עימיה וכל כנשתא. (כב) ועבד משה כמא דפקיד ה' יתיה ודבר ית יהושע ואקימיה קודם אלעזר כהנא וקדם כל כנשתא. (כג) וסמך ית ידוהי עלוהי ופקדיה כמא דמליל ה' בידא דמשה.

(א) ומליל ה' עם משה למימר. (ב) פקיד ית בני ישראל ותימר להון ית קורבני לחים סידור לקורבניי לאתקבלא ברעווא תיטרון לקרבא קודמיי בזמניה. (ג) ותימר להון דין קורבנא דתקרבון קודם ה' אימרין בני שנא שלמין תרין ליומא עלתא תדירא. (ד) ית אימרא חד תעביד בצפרא וית אימרא תניינא תעביד בין שמשיא. (ה) וחד מן עסרא בתלת סאין סולתא למנחתא דפילא במשח כתישא רבעות הינא. (ו) עלת תדירא דאתעבידת בטורא דסיניי לאתקבלא ברעווא קורבנא קודם ה'. (ז) ונסכיה רבעות הינא לאימרא חד בקודשא יתנסך ניסוך דחמר עתיק קודם ה'. (ח) וית אימרא תניינא תעביד בין שמשיא כמנחת צפרא וכנסכיה תעביד קורבן דמתקבל ברעווא קודם ה'.

(ט) וביומא דשבתא תרין אימרין בני שנא שלמין ותרין עסרונין סולתא מנחתא דפילא במשח ונסכיה. (י) עלת שבא תתעביד בשבא על עלת תדירא ונסכה.

(יא) וברישי ירחיכון תקרבון עלתא קודם ה' תורי בני תורי תרין ודכר חד אימרין בני שנא שבעא שלמין. (יב) ותלתא עסרונין סולתא מנחתא דפילא במשח לתורא חד ותרין עסרונין סולתא מנחתא דפילא במשח לדכרא חד. (יג) ועסרונא עסרונא סולתא מנחתא דפילא במשח לאימרא חד עלתא לאתקבלא ברעווא קורבנא קודם ה'. (יד) ונסכיהון פלגות הינא יהי לתורא ותלתות הינא לדכרא ורבעות הינא לאימרא חמרא דא עלת ריש ירחא באתחדתותיה כין לכל רישי ירחי שתא. (טו) וצפיר בר עיזין חד לחטתא קודם ה' על עלת תדירא יתעביד ונסכיה. {ס} (טז) ובירחא קדמאה בארבעת עסרא יומא לירחא פסחא קודם ה'. (יז) ובחמישת עסרא יומא לירחא הדין חגא שבעא יומין פטירא יתאכיל. (יח) ביומא קדמאה מערע קדיש כל עבידת פולחן לא תעבדון. (יט) ותקרבון קורבנא עלתא קודם ה' תורי בני תורי תרין ודכר חד ושבעא אימרין בני שנא שלמין יהון לכון. (כ) ומנחתהון סולתא דפילא במשח תלתא עסרונין לתורא ותרין עסרונין לדכרא תעבדון. (כא) עסרונא עסרונא תעביד לאימרא חד כין לשבעא אימרין. (כב) וצפירא דחטתא חד לכפרא עליכון. (כג) בר מעלת צפרא דהיא עלת תדירא תעבדון ית אילין. (כד) כאילין תעבדון ליומא שבעא יומין לחים קורבן דמתקבל ברעווא קודם ה' על עלת תדירא יתעביד ונסכיה. (כה) וביומא שביעאה מערע קדיש יהי לכון כל עבידת פולחן לא תעבדון.    (כו) וביומא דביכוריא בקרוביכון מנחתא חדתא קודם ה' בעצרתכון מערע קדיש יהי לכון כל עבידת פולחן לא תעבדון. (כז) ותקרבון עלתא לאתקבלא ברעווא קודם ה' תורי בני תורי תרין דכר חד שבעא אימרין בני שנא. (כח) ומנחתהון סולתא דפילא במשח תלתא עסרונין לתורא חד תרין עסרונין לדכרא חד. (כט) עסרונא עסרונא לאימרא חד כין לשבעא אימרין. (ל) צפיר בר עיזין חד לכפרא עליכון. (לא) בר מעלת תדירא ומנחתיה תעבדון שלמין יהון לכון ונסכיהון.

(א) ובירחא שביעאה בחד לירחא מערע קדיש יהי לכון כל עבידת פולחן לא תעבדון יום יבבא יהי לכון. (ב) ותעבדון עלתא לאתקבלא ברעווא קודם ה' תור בר תורי חד דכר חד אימרין בני שנא שבעא שלמין. (ג) ומנחתהון סולתא דפילא במשח תלתא עסרונין לתורא תרין עסרונין לדכרא. (ד) ועסרונא חד לאימרא חד כין לשבעא אימרין. (ה) וצפיר בר עיזין חד חטתא לכפרא עליכון. (ו) בר מעלת ירחא ומנחתה ועלת תדירא ומנחתה ונסכיהון כדחזי להון לאתקבלא ברעווא קורבנא קודם ה'.    (ז) ובעסרא לירחא שביעאה הדין מערע קדיש יהי לכון ותענון ית נפשתכון כל עבידא לא תעבדון. (ח) ותקרבון עלתא קודם ה' לאתקבלא ברעווא תור בר תורי חד דכר חד אימרין בני שנא שבעא שלמין יהון לכון. (ט) ומנחתהון סולתא דפילא במשח תלתא עסרונין לתורא תרין עסרונין לדכרא חד. (י) עסרונא עסרונא לאימרא חד כין לשבעא אימרין. (יא) צפיר בר עיזין חד חטתא בר מחטת כיפוריא ועלת תדירא ומנחתה ונסכיהון.    (יב) ובחמישת עסרא יומא לירחא שביעאה מערע קדיש יהי לכון כל עבידת פולחן לא תעבדון ותיחגון חגא קודם ה' שבעא יומין. (יג) ותקרבון עלתא קורבן דמתקבל ברעווא קודם ה' תורי בני תורי תלת עסר דכרין תרין אימרין בני שנא ארבעת עסר שלמין יהון. (יד) ומנחתהון סולתא דפילא במשח תלתא עסרונין לתורא חד לתלת עסר תורין תרין עסרונין לדכרא חד לתרין דכרין. (טו) ועסרונא עסרונא לאימרא חד כין לארבעת עסר אימרין. (טז) וצפיר בר עיזין חד חטתא בר מעלת תדירא מנחתה ונסכה.    (יז) וביומא תניינא תורי בני תורי תרי עסר דכרין תרין אימרין בני שנא ארבעת עסר שלמין. (יח) ומנחתהון ונסכיהון לתורי לדכרי ולאימרי במנייניהון כדחזי. (יט) וצפיר בר עיזין חד חטתא בר מעלת תדירא ומנחתה ונסכיהון.    (כ) וביומא תליתאה תורי חד עסר דכרין תרין אימרין בני שנא ארבעת עסר שלמין. (כא) ומנחתהון ונסכיהון לתורי לדכרי ולאימרי במנייניהון כדחזי. (כב) וצפירא דחטתא חד בר מעלת תדירא ומנחתה ונסכה.    (כג) וביומא רביעאה תורי עסרא דכרין תרין אימרין בני שנא ארבעת עסר שלמין. (כד) מנחתהון ונסכיהון לתורי לדכרי ולאימרי במנייניהון כדחזי. (כה) וצפיר בר עיזין חד חטתא בר מעלת תדירא מנחתה ונסכה.    (כו) וביומא חמישאה תורי תשעא דכרין תרין אימרין בני שנא ארבעת עסר שלמין. (כז) ומנחתהון ונסכיהון לתורי לדכרי ולאימרי במנייניהון כדחזי. (כח) וצפירא דחטתא חד בר מעלת תדירא ומנחתה ונסכה.    (כט) וביומא שתיתאה תורי תמניא דכרין תרין אימרין בני שנא ארבעת עסר שלמין. (ל) ומנחתהון ונסכיהון לתורי לדכרי ולאימרי במנייניהון כדחזי. (לא) וצפירא דחטתא חד בר מעלת תדירא מנחתה ונסכהא.    (לב) וביומא שביעאה תורי שבעא דכרין תרין אימרין בני שנא ארבעת עסר שלמין. (לג) ומנחתהון ונסכיהון לתורי לדכרי ולאימרי במנייניהון כדחזי להון. (לד) וצפירא דחטתא חד בר מעלת תדירא מנחתה ונסכה.    (לה) ביומא תמינאה כנישין תהון לכון כל עבידת פולחן לא תעבדון. (לו) ותקרבון עלתא קורבן דמתקבל ברעווא קודם ה' תור חד דכר חד אימרין בני שנא שבעא שלמין. (לז) מנחתהון ונסכיהון לתורא לדכרא ולאימרי במנייניהון כדחזי. (לח) וצפירא דחטתא חד בר מעלת תדירא ומנחתה ונסכה. (לט) אילין תעבדון קודם ה' במועדיכון בר מנדריכון ונדבתכון לעלוותכון ולמנחוותכון ולנסכיכון ולנכסת קודשיכון.(א) ואמר משה לבני ישראל ככל די פקיד ה' ית משה.