תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה))

תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 756, 816, 873.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


עבירות פליליות
העובר על הוראות סעיפים 2(ד) ו־3 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – צו בריאות העם), דינו – מאסר שישה חודשים או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977 (להלן – חוק העונשין).
פיזור התקהלות או התכנסות
(א)
שוטר רשאי להורות על התפזרות של התקהלות או התכנסות בין־לאומית שנעשית בניגוד לסעיף 3א לצו בריאות העם; סירב אדם להוראת שוטר על התפזרות כאמור, רשאי שוטר לעשות שימוש בכוח סביר לשם פיזור ההתקהלות.
(ב)
מי שסירב להוראות שוטר כאמור בתקנת משנה (א), דינו – מאסר שישה חודשים או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
עבירות מינהליות
עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א׳ שבתוספת, היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב [תיקון: תש״ף]
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 3 יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב׳ בתוספת.
עבירה מינהלית חוזרת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (להלן – [[חוק העבירות המינהליות), יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנה 2, לפי העניין.
עבירה מינהלית נמשכת [תיקון: תש״ף]
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנה 4, לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.
הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי [תיקון: תש״ף־2]
(א)
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנות שעת חירום אלה (להלן – הגורם המוסמך), הוא כל אחד מאלה:
(1)
שוטר;
(2)
מפקח שהוא עובד מדינה ונתונות לו סמכויות פיקוח על פי כל דין;
(3)
עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות;
(4)
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי פרט (3) (5) ו־(7) לתוספת הוא שוטר בלבד, והגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי פרט (8) לתוספת הוא שוטר או מפקח שהוא עובד המדינה כאמור בתקנת משנה (א)(2).
סמכויות נלוות
(א)
לצורך הטלת קנס מינהלי מכוח תקנות שעת חירום אלה יהיה רשאי הגורם המוסמך –
(1)
לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
(2)
לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוען של תקנות שעת חירום אלה;
(3)
להיכנס למקום, לרבות למקום המשמש למגורים.
(ב)
אין בסמכויות הגורם המוסמך לפי תקנה זו כדי לגרוע מהסמכויות שניתנו לו לפי כל דין.
[תיקון: תש״ף]
הנוסח שולב בחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 כהוראת שעת.
[תיקון: תש״ף־2]
המצאה של הודעת קנס בשל עבירה לפי פרט 4 לתוספת [תיקון: תש״ף]
(תוקפה של תקנה זו 14 ימים מיום 21.3.2020):
על אף האמור [[בסעיף 35 לחוק העבירות המינהליות ובתקנה 15 לתקנות העבירות המינהליות, התשמ״ו–1986, המצאה של הודעה על הטלת קנס מינהלי בשל עבירה לפי פרט (4) לתוספת יכול שתהיה גם בדרך של מסירה לאחראי על המקום או העסק באותה עת כדי שימסור אותה למפעיל כהגדרתו בתקנה 6 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף–2020 (להלן – תקנות הגבלת פעילות), ובלבד שתישלח למפעיל גם הודעה כאמור בדואר רשום.

תוספת

[תיקון: תש״ף]

(תקנות 3, 4, 7(ב) ו־10)

[תיקון: תש״ף, תש״ף־2]


י״ט באדר התש״ף (15 במרס 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.