תקנות שעות עבודה ומנוחה

תקנות שעות עבודה ומנוחה, תשט"ו - 1955 [1]עריכה

1. הצגת תמצית החוק (תיקון: תשי"ח)

מקום המשמש לעסק או למשלח יד או לשירות ציבורי יציג בו המעביד הצגה נראית לעין תמצית החוק בנוסח שפורסם בירחון משרד העבודה "עבודה וביטוח לאומי".

2. הודעה על שעות העבודה (תיקון: תשי"ח)

(א) מקום המשמש לעסק או משלח יד או לשירות ציבורי יציג בו המעביד, סמוך לכניסה שלה מזדקקים העובדים בו, הודעה חתומה בידו בדבר שעות העבודה בכל יום, תחילתן וסיומן, ואם עובדים בו במשמרות - עת תחילתה וסיומה של כל משמרת, ובדבר המנוחה השבועית, תחילתה וסיומה, ושעות ההפסקה הניתנת לפי סעיף 20 לחוק.

(ב) במקום מהמקומות המפורטים בתקנת משנה (א) שפקודת בתי-חרושת, 1946, כולה או חלקה, אינה חלה עליו, פטור המעביד מהצגת הודעה כאמור אם הביא בכתב לידיעת העובדים את הפרטים המפורטים בתקנת משנה (א) ומסר הודעה במכתב רשום למפקח העבודה האזורי, הכוללת את הפרטים האמורים.

3. הודעה בדבר שינוי שעות העבודה

לא ישנה מעביד את שעות העבודה כמפורט בהודעה שהוצגה בהתאם לתקנה 2(א) או בהודעה שנמסרה למפקח העבודה האזורי בהתאם לתקנה 2(ב), אלא אם הודיע על כך מראש במכתב רשום למפקח העבודה האזורי.

4. עבודה מחוץ למסגרת השעות הקבועות

מגיע מספר שעות העבודה הנקובות בהודעה לפי תקנה 2 למכסימום המותר לפי הסעיפים 2 ו-3 לחוק, לא יועבד עובד שלא בשעות המפורטות בהודעה אלא אם העבדתו מותרת לפי סעיף 10 לחוק או הותרה לפי סעיף 11 לחוק.

5. רישום בפנקס (תיקון: תשי"ח)

(א) מעביד שתקנה 2 (א) חלה עליו ירשום בפנקס פרטים אלה:

(1) שמו הפרטי, שם אביו ושם משפחתו אצל המעביד;
(2) מספר תעודת זהותו;
(3) מענו;
(4) תאריך התחלת עבודתו אצל המעביד;
(5) שעות עבודתו;
(6) שעות מנוחה שבועית;
(7) שעות נוספות;
(8) גמול שעות נוספות;
(9) גמול עבודה במנוחה שבועית;
(10) סיום עבודתו אצל המעביד.

(ב) מעביד המנהל כרטיסיה או רישום סדיר אחר, שאושר על ידי מפקח העבודה האזורי ושבהם רשומים הפרטים האמורים בתקנת משנה (א), פטור מרישום בפנקס.

(ג) המעביד יחזיק את הפנקס, את הכרטיסיה ואת הרישום הסדיר האחר בהתאם לתקנה זו במקום בו מועבד העובד.

6. עונשין

העובר על תקנות אלה, דינו - קנס חמישים לירות.

7. תחילה

תחילתן של תקנות אלה היא מיום ז' באדר תשט"ו (1 במרס 1955).

תקנות שעות עבודהעריכה

היתר כללי להעבדה בשעות נוספות לכל העובדים [2]עריכה

בהתאם לסעיף 15(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951, אני מודיע כי נתתי היתר כללי להעבדת עובדים ארבע שעות נוספות ליום ושתים עשרה שעות נוספות לשבוע.

היתר כללי להעבדה בשעות נוספות במפעלים שבהם עובדים שבוע עבודה בן חמשה ימים [3]עריכה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו-15 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951 (להלן - החוק), אני מתיר בזה העבדת עובד במפעל בשעות נוספות כלהלן:

(1) בכל אחד מחמשת ימי העבודה הרגילים בשבוע בהתאם לנהוג במפעל – במספר השווה להפרש שבין יום העבודה לפי סעיפים 2, 4 או 5 לחוק ל-12 שעות עבודה.
(2) ביום שאינו נמנה עם ימי העבודה הרגילים בשבוע בהתאם לנהוג במפעל ואינו יום המנוחה השבועית כמשמעותו בחוק – שש שעות.
הכל ובלבד שעובד לא יועבד יותר מחמש עשרה שעות נוספות לשבוע.
(3) לענין היתר זה, "מפעל" – מקום עבודה שנהוג בו שבוע עבודה בן חמשה ימים.

ההיתר הכללי להעבדה בשעות נוספות שפורסם בילקוט הפרסומים 1977, עמ' 553, לא יחול לגבי עובד שחל עליו היתר זה.

תקנות שעות עבודה בלולנות, תשי"א - 1951 [4]עריכה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951, אני מתקינה תקנות אלה:

1. יום עבודה בלולנות

תחומו של יום עבודה בלולנות הוא תשע שעות עבודה.

2. תחומו של שבוע עבודה בלול (תיקון: תשנ"ה)

תחומו של שבוע עבודה בלולנות הוא ששים ושלוש שעות עבודה ובלבד שלא יעלה, בממוצע לארבעה שבועות, על ארבעים וחמש עבודה.

3. תחולה

תקנות אלה חלות על העבדתו של עובד המועבד רק בתור לולן ושהקשר המשפטי בינו לבין מעבידו הוא לפחות ארבעה שבועות.

תקנות שעות עבודה ברפתנות, התשי"א-1951עריכה

1. יום עבודה ברפתנות

תחומו של יום עבודה ברפתנות הוא עשר שעות עבודה.

2. שבוע עבודה ברפתנות

תחומו של שבוע עבודה ברפתנות הוא שבעים שעות עבודה ובלבד שלא יעלה, בממוצע לארבעה שבועות, על ארבעים וחמש שעות עבודה.

3. תחולה

תקנות אלה חלות על העבדתו של עובד המועבד רק בתור רפתן ושהקשר המשפטי בינו ובין מעבידו הוא לפחות ארבעה שבועות.

תקנות שעות עבודה בשמירה, תשי"א - 1951 [5]עריכה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951, אני מתקינה תקנות אלה:

1. תחומו של יום עבודה

תחומו של יום עבודה בשמירה הוא עשר שעות עבודה.

2. שבוע עבודה בשמירה (תיקון: תשנ"ה)

תחומו של שבוע עבודה בשמירה הוא שישים ושבע שעות עבודה ובלבד שלא יעלה, בממוצע לארבעה שבועות, על ארבעים וחמש שעות עבודה.

3. תחולה

תקנות אלה חלות על העבדתו של עובד שהקשר המשפטי בינו ובין מעבידו הוא לפחות ארבעה שבועות.

תקנות שעות המנוחה השבועיתעריכה

תקנות שעות המנוחה השבועית בתחבורה, תשי"א - 1951 [6]עריכה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951, אני מתקינה תקנות אלה:

1. שעות המנוחה השבועית

המנוחה השבועית לעובדים בשירותי תחבורה ציבוריים תהיה 25 שעות רצופות לפחות.

תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי קולנוע, תשי"ב - 1952עריכה

1. שעות המנוחה השבועית

המנוחה השבועית לעובדים בבתי קולנוע תהיה 25 שעות רצופות לפחות.

תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי דואר (מסירת מברקים ומכתבים דחופים), תשי"ב - 1952 [7]עריכה

1. המנוחה השבועית

בבתי דואר ראשיים בירושלים, בתל-אביב-יפו ובחיפה, תהיה המנוחה השבועית לעובד במסירת מברקים ומכתבים דחופים - אחת לארבעה שבועות - בתחום של פחות מ-36 שעות רצופות אך לא פחות מ-25 שעות רצופות.

תקנות שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בבתי חולים), תש"ך - 1960עריכה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951, אני מתקין תקנות אלה:

1. שעות המנוחה השבועית

המנוחה השבועית לעובד בבית חולים תהיה 25 שעות רצופות לפחות.

לענין תקנה זו - "בית חולים" - כל מקום שבו מאושפזים חולים, יולדות, תינוקות או זקנים.

תקנות שעות המנוחה השבועית (עבודה במשמרות) (מס' 2) תשי"ב - 1952 [8]עריכה

1. תחום המנוחה השבועית

מותר שהמנוחה השבועית לעובדים במשמרות תהיה:

(1) במפעלים בהם נעשית העבודה בשלוש משמרות - בתחום של פחות מ-36 שעות רצופות, אך לא פחות מ-25 שעות רצופות;
(2) במפעלים בהם נעשית העבודה בשתי משמרות - אחת לשבועיים - בתחום של פחות מ-36 שעות רצופות, אך לא פחות מ-25 שעות רצופות.

2. ביטול

תקנות שעות המנוחה השבועית (עבודה במשמרות), תשי"ב - 1952 - בטלות.

העבדה בשמירה במנוחה השבועית ובשעות נוספות [9]עריכה

נתתי היתר כללי, לפיו:

1. א. עובד בשמירה מותר להעבידו במנוחה השבועית, ובלבד שבמקום שעות המנוחה השבועית שבהן עבד יתן לו המעביד, לכל המאוחר תוך ארבעה שבועות, שעות מנוחה שמספרן כמספר השעות בהן עבד כאמור (להלן - מנוחת פיצוי).

ב. מנוחת הפיצוי תכלול, ככל האפשר, ולפחות אחת לארבעה שבועות, את היום שבו חלה המנוחה השבועית הרגילה של העובד.
ג. מנוחת הפיצוי תהיה רצופה, אך אם מגיעה מנוחת פיצוי של יותר מעשרים וחמש שעות, אפשר לחלקה לפרקים ובלבד שכל פרק ממנה לא יפחת מעשרים וחמש שעות או מיתרת מנוחת הפיצוי המגיעה.

2. עובד בשמירה שחלות עליו תקנות שעות עבודה בשמירה, התשי"א - 1951 (להלן - התקנות) מותר להעבידו שתי שעות נוספות בכל יום מימי השבוע ושלוש שעות נוספות ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג כאמור בסעיף 2(ב) לחוק וחמש עשרה שעות נוספות לשבוע.

3. עובד בשמירה שאין התקנות חלות עליו - מותר להעבידו ארבע שעות נוספות בכל יום מימי השבוע וחמש שעות נוספות ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג כאמור בסעיף 2(ב) לחוק ושלושים ושבע שעות נוספות לשבוע, ובלבד שהשעות הנוספות לא יעלו על שבעים וארבעה בארבעה שבועות רצופים.

העבדה בטיפול בבעלי חיים במנוחה השבועית ובשעות נוספות [10]עריכה

נתתי היתר כללי, לפיו:

1. א. עובד ברפתנות ובכל עבודה אחרת הקשורה במישרים בטיפול בבעלי חיים - מותר להעבידו במנוחה השבועית, ובלבד שבמקום שעות המנוחה השבועית שבהן עבד יתן לו המעביד, לכל המאוחר תוך ארבעה שבועות, שעות מנוחה שמספרן כמספר השעות בהן עבד כאמור (להלן - מנוחת פיצוי).

ב. מנוחת הפיצוי תכלול, ככל האפשר, ולפחות אחת לארבעה שבועות, את היום שבו חלה המנוחה השבועית הרגילה של העובד.
ג. מנוחת הפיצוי תהיה רצופה, אך אם מגיעה מנוחת פיצוי של יותר מעשרים וחמש שעות, אפשר לחלקה לפרקים ובלבד שכל פרק ממנה לא יפחת מעשרים וחמש שעות או מיתרת מנוחת הפיצוי המגיעה.

2. רפתן שאין תקנות שעות עבודה ברפתנות, התשי"א - 1951 חלות עליו - מותר להעבידו שתי שעות נוספות ליום ועשרים ושתים שעות נוספות לשבוע, ובלבד שהשעות הנוספות לא יעלו על ארבעים וארבע בארבעה שבועות רצופים.

העבדה בהספקת מים במנוחה השבועית ובשעות נוספות [11]עריכה

נתתי היתר כללי, לפיו:

1. א. עובד בהספקת מים, בתיקון ובניקוי הציוד במכוני מים ובתיקון רשת הצינורות - מותר להעבידו במנוחה השבועית, ובלבד שבמקום שעות המנוחה השבועית שבהן עבד יתן לו המעביד, לכל המאוחר תוך שנים עשר שבועות, שעות מנוחה שמספרן כמספר השעות בהן עבד כאמור (להלן - מנוחת פיצוי).

ב. מנוחת פיצוי תכלול, ככל האפשר, ולפחות אחת לארבעה שבועות, את היום שבו חלה המנוחה השבועית הרגילה של העובד.
ג. מנוחת הפיצוי תהיה רצופה, אך אם מגיעה מנוחת פיצוי של יותר מעשרים וחמש שעות, אפשר לחלקה לפרקים ובלבד שכל פרק ממנה לא יפחת מעשרים וחמש שעות או מיתרת מנוחת הפיצוי המגיעה.

2. עובד בתיקון ובניקוי הציוד במכוני מים ובתיקון רשת הצינורות - מותר להעבידו שתי שעות נוספות בכל יום מימי השבוע ושלוש שעות נוספות ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג כאמור בסעיף 2(ב) לחוק ועשרים ושלוש שעות נוספות לשבוע, ובלבד ששעות העבודה לא יעלו על חמישים ושש לשבוע בממוצע לשנים עשר שבועות.

3. עובד בהספקת מים - מותר להעבידו שתי שעות נוספות בכל יום מימי השבוע ושלוש שעות נוספות ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג כאמור בסעיף 2(ב) לחוק ועשרים ושלוש שעות נוספות לשבוע, ובלבד שהשעות הנוספות לא יעלו על שבעים וחמש שעות בשנים עשר שבועות רצופים וששעות העבודה לא יעלו על חמישים ושש לשבוע בממוצע לשנים עשר שבועות.

עבדה בבתי אירוח במנוחה השבועית ובשעות נוספות [12]עריכה

נתתי היתר כללי, לפיו:

1. א. עובד בבית אוכל, בבית מלון או בבית קפה - מותר להעבידו במנוחה השבועית, ובלבד שבמקום שעות המנוחה השבועית שבהן עבד יתן לו המעביד, לכל המאוחר תוך ארבעה שבועות, שעות מנוחה שמספרן כמספר השעות בהן עבד כאמור (להלן - מנוחת פיצוי).

ב. מנוחת הפיצוי תכלול, ככל האפשר, ולפחות אחת לארבעה שבועות, את היום שבו חלה המנוחה השבועית הרגילה של העובד.
ג. מנוחת הפיצוי תהיה רצופה, אך אם מגיעה מנוחת פיצוי של יותר מעשרים וחמש שעות, אפשר לחלקה לפרקים ובלבד שכל פרק ממנה לא יפחת מעשרים וחמש שעות או מיתרת מנוחת הפיצוי המגיעה.

2. עובד בבית אוכל, בבית מלון או בבית קפה - מותר להעבידו שתי שעות נוספות בכל יום מימי השבוע ושלוש שעות נוספות ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג כאמור בסעיף 2(ב) לחוק ועשרים ושלוש שעות נוספות לשבוע.

העבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדיםעריכה

נתתי היתר כללי, לפיו מותר להעביד עובדים במקום שמטפלים בחולים, בבתי מרקחת תורניים במוסדות החלמה ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים -

1. א. במנוחה השבועית, ובלבד שבמקום שעות המנוחה השבועית שבהן עבדו יתן להם המעביד, לכל המאוחר תוך ארבעה שבועות, שעות מנוחה שמספרן כמספר השעות בהן עבדו כאמור (להלן - מנוחת פיצוי).

ב. מנוחת הפיצוי תכלול, ככל האפשר, ולפחות אחת לארבעה שבועות, את היום שבו חלה המנוחה השבועית הרגילה של העובד.
ג. מנוחת הפיצוי תהיה רצופה, אך אם מגיעה מנוחת פיצוי של יותר מעשרים וחמש שעות, אפשר לחלקה לפרקים ובלבד שבכל פרק ממנה לא יפחת מעשרים וחמש שעות או מיתרת מנוחת הפיצוי המגיעה.

2. שלוש שעות נוספות בכל יום מימי השבוע וארבע שעות נוספות ביום שלפני המנוחה השבועית ובים שלפני חג כאמור בסעיף 2(ב) לחוק ושלושים שעות נוספות לשבוע ובלבד שהשעות הנוספות לא יעלו על שבעים וחמש בשנים עשר שבועות רצופים.

העבדה בלולנות במנוחה השבועית ובשעות נוספות [13]עריכה

נתתי היתר כללי, לפיו:

1. א. מותר להעביד לולן במנוחה השבועית, ובלבד שבמקום שעות המנוחה השבועית שבהן עבד יתן לו המעביד, לכל המאוחר תוך ארבעה שבועות, שעות מנוחה שמספרן כמספר השעות בהן עבד כאמור (להלן - מנוחת פיצוי).

ב. מנוחת הפיצוי תכלול, ככל האפשר, ולפחות אחת לארבעה שבועות, את היום שבו חלה המנוחה השבועית הרגילה של העובד.
ג. מנוחת הפיצוי תהיה רצופה, אך אם מגיעה מנוחת פיצוי של יותר מעשרים וחמש שעות, אפשר לחלקה לפרקים ובלבד שכל פרק ממנה לא יפחת מעשרים וחמש שעות או מיתרת מנוחת הפיצוי המגיעה.
2. לולן שאין תקנות שעות עבודה בלולנות, התשי"א - 1951 חלות עליו, מותר להעבידו שעה אחת נוספת ליום וחמש עשרה שעות נוספות לשבוע, ובלבד שהשעות הנוספות לא יעלו על שלושים בארבעה שבועות נוספים.

תקנות קנס מינהליעריכה

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שעות עבודה ומנוחה), התשנ"ח - 1998 [14]עריכה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. עבירות מינהליות

עבירה על הוראה מהוראות סעיפים 9 ו9-א לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951, היא עבירה מינהלית.

2. קנס מינהלי קצוב

(א) לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב של 5,000 שקלים חדשים.

(ב) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א).

(ג) בתקנה זו, "עבירה מינהלית חוזרת" - כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986.

תחולהעריכה

צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי בענין בטיחות בעבודה ובענין שעות עבודה ומנוחה), התשנ"ט - 1999 [15]


בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:

1. תחילת החוק לגבי קנס מינהלי בענין בטיחות בעבודה ובענין שעות עבודה ומנוחה

תחילתו של החוק לגבי חוב שהוא קנס מינהלי כמשמעותו בחיקוקים המפורטים להלן, תהיה ביום ט"ז באייר התשנ"ט (2 במאי 1999):

(1) תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות בעבודה), התשנ"ו-1995;
(2) תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שעות עבודה ומנוחה), התשנ"ח-1998.

הודעה בדבר סוגי מעבידים החייבים לנהל פנקס שעות עבודהעריכה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, אני קובע כי החובה לנהל פנקס שעות עבודה ומנוחה לפי סעיף 25(א) לחוק האמור תחול על כל מי שמעביד עובד לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי.

    אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.
 1. ^ קובץ תקנות 548; תיקון (תשי"ח), ק"ת 1076, ק"ת 1693.
 2. ^ י"פ 1977 התשל"ד (6 בינואר 1974), עמ' 553.
 3. ^ י"פ תשמ"ט, 3349
 4. ^ ק"ת תשי"א, 1638; תשנ"ה, 1593.
 5. ^ ק"ת תשי"א, 1639; תשנ"ה, 1592.
 6. ^ ק"ת תשי"א, 1938
 7. ^ ק"ת תשי"ב, 1040.
 8. ^ קובץ תקנות תשי"ב, 1039.
 9. ^ י"פ 191 התשי"א, 1385
 10. ^ י"פ 191 התשי"א, 1385
 11. ^ י"פ 191 התשי"א, 1385
 12. ^ י"פ 191 התשי"א, 1385
 13. ^ י"פ 191 התשי"א, 1385
 14. ^ ק"ת תשנ"ח, 1352.
 15. ^ ק"ת תשנ"ט, 656.