תקנות שמירת הנקיון (סימון מכלים למשקה)

תקנות שמירת הנקיון (סימון מכלים למשקה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שמירת הנקיון (סימון מכלים למשקה), התשמ״ז–1987


ק״ת תשמ״ז, 1256.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק שמירת הנקיון, התשמ״ד–1984 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני קובע לאמור:


הגדרות
בתקנות אלה –
”מכל למשקה“ – כהגדרתו בחוק;
”יצרן“ – מי שעוסק בייצור מכלים למשקה, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, או העוסק בעבודה מן העבודות הדרושות לתהליך ייצור כאמור או לשם שינוי צורתם, טיבם או איכותם של מכלים למשקה;
”יבואן“ – מי שעסקו או חלק מעסקו יבוא מכלים למשקה לשם מסחר.
התניית הייצור והשיווק
לא ייצר אדם ולא ישווק יבואן מכלים למשקה אלא אם כן מוטבעים בהם, או מודפסים עליהם או על תווית שעליהם, במקום הנראה לעין, המלה והסימון שבתוספת, בגודל, באופן ובצורה המפורטים בה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ששה חדשים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 2)

בתודה...
International tidyman.svg


י״א באב התשמ״ז (6 באוגוסט 1987)
  • אריאל שרון
    שר התעשיה והמסחר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.