תקנות שמאי מקרקעין (ועדת פיקוח על הבחינות)

תקנות שמאי מקרקעין (ועדת פיקוח על הבחינות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שמאי מקרקעין (ועדת פיקוח על הבחינות), התשס״ז–2007


ק״ת תשס״ז, 992; תשע״א, 700, 904.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11(ב) ו־43(א)(1) לחוק שמאי מקרקעין, התשס״א–2001, אני מתקין תקנות אלה:


ועדות פיקוח [תיקון: תשע״א־2]
(א)
בוועדת פיקוח על הבחינות הסופיות יהיו ארבעה חברים, והם:
(1)
שמאי מקרקעין בעל ותק של חמש שנים לפחות, שהוא עובד המדינה;
(2)
שמאי מקרקעין בעל ותק של חמש שנים לפחות, שאינו עובד המדינה;
(3)
נציג ציבור שהוא עורך דין;
(4)
חבר הסגל האקדמי של מוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958, שתחום התמחותו הוא אחד מאלה לפחות: שמאות מקרקעין, מינהל עסקים, משפטים, כלכלה או תחום אחר בעל זיקה לשמאות מקרקעין, או אדם אחר שהמועצה השתכנעה לגביו שיש לו ניסיון מתאים באחד מהתחומים שפורטו.
(ב)
חבר הוועדה לפי תקנת משנה (א)(3) או (4) ישמש היושב ראש.
(ג)
ועדות הפיקוח על הבחינות המוקדמות יורכבו מחבר אחד בעל מומחיות מקצועית בנושא הבחינה שיהיה היושב ראש, ומשמאי מקרקעין אחד בעל ותק של חמש שנים לפחות.
ריבוי ועדות פיקוח
ועדת פיקוח יכול שתתמנה לענין בחינה מסוימת או לענין כמה בחינות.
הגבלות על מינוי
לא ימונה לוועדת פיקוח על בחינה מסוימת מי שחיבר אותה או מילא תפקיד אחר לגביה.
תפקידי ועדת הפיקוח וסמכויותיה [תיקון: תשע״א]
(א)
תפקידיה של ועדת פיקוח הם:
(1)
לאשר את שאלות הבחינה שחיברו בוחנים מבין חבר הבוחנים, ושערך רכז הבחינות, וכן את הפתרונות או הפתרונות המנחים, לפי הענין;
(2)
לגבי בחינה ששיעור הנכשלים בה עולה על 75% – לרכז ולאשר את תוצאות הבחינה;
(3)
לדווח למועצה על הבחינה ותוצאותיה.
(ב)
ועדת פיקוח תקבע את סדרי עבודתה.
(ג)
מספר חברי ועדת הפיקוח בכל ישיבה לא יפחת משלושה.
(ד)
החלטות ועדת פיקוח יתקבלו ברוב קולות; היו הקולות שקולים, יכריע קול היושב ראש.
ביטול
תקנות שמאי מקרקעין (ועדת פיקוח על הבחינות), התשס״ב–2002 – בטלות.
תחולה
תקנות אלה יחולו לגבי ועדת פיקוח בנוגע לבחינות שייערכו לאחר פרסומן.


י׳ בתמוז התשס״ז (26 ביוני 2007)
  • דניאל פרידמן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.