תקנות שירות לאומי-אזרחי

תקנות שירות לאומי-אזרחי מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שירות לאומי–אזרחי, התשע״ו–2016


ק״ת תשע״ו, 1082.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(ח), 10(ב) ו־(ד), 14(א) ו־34 לחוק שירות לאומי–אזרחי, התשע״ד–2014 (להלן – החוק), באישור הוועדה לגבי תקנה 2, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרה
בתקנות אלה, ”שירות“ – שירות לאומי–אזרחי.
שירות בחו״ל
(א)
בתקנה זו –
”גוף מפעיל חו״ל“ – גוף מפעיל בשירות בחו״ל;
”משרת“ – משרת בשירות חו״ל.
(ב)
המנהל ימנה עובד מעובדי הרשות לממונה על השירות בחו״ל (להלן – הממונה); הממונה יהיה בקשר עם כל מי שהוא גוף מפעיל חו״ל ויוודא כי השירות בחו״ל מתבצע לפי החוק ולפי הנחיות שהרשות תמסור לגופים מפעילים חו״ל בעניין זה ויקבל תלונות של המשרתים ושל גורמים אחרים לעניין זה.
(ג)
אישרה הרשות את הצבתו של משרת בגוף מפעיל חו״ל, יעביר הגוף המפעיל לממונה לפני תחילת השירות את כל אלה:
(1)
שם הגוף המפעיל שבו הוא משרת ומספרי הטלפון של הגוף המפעיל;
(2)
כתובת מקום השירות;
(3)
פרטי איש הקשר בגוף המפעיל האחראי על המשרת ועל הבטחת שמירת זכויותיו ומילוי חובותיו (להלן – אחראי על המשרת);
(4)
כתובת המגורים של המשרת בחו״ל;
(5)
מספר הטלפון של המשרת בחו״ל;
(6)
כתובת הדואר האלקטרוני של המשרת;
(7)
כתובת לשיחת היוועדות חזותית עם המשרת;
(8)
פרטי איש קשר של המשרת בארץ;
(9)
העתק פוליסת הביטוח הרפואי של המשרת;
(10)
העתק מאשרות הכניסה והשהייה של המשרת.
(ד)
גוף מפעיל חו״ל יעביר לממונה את דוחות הנוכחות של משרת חתומים ביד האחראי על המשרת מדי חודש בחודשו, עד ה־7 לחודש בחודש שאחריו.
(ה)
גוף מפעיל חו״ל יעביר לממונה אחת לשלושה חודשים בתקופת השירות דיווח של האחראי על המשרת, בנוסח שעליו יורה המנהל, על עמידת המשרת בחובותיו, על הבטחת זכויותיו ועל פרטי הפעילות שביצע המשרת ברבעון שקדם לכך; אחת לשישה חודשים בתקופת השירות יימסר הדיווח האמור בתצהיר לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א–1971.
(ו)
גוף מפעיל ידאג לכל המפורט להלן ויממן אותו:
(1)
הוצאות תזונתו של המשרת במהלך תקופת שירותו;
(2)
שיכונו של המשרת במהלך תקופת שירותו וכן ההוצאות הכרוכות בכך ובכלל זה –
(א)
שיכון במקום מגורים הולם אשר יכלול, לכל הפחות, מיטה, מזרן, כיסא, שולחן, ארון, מקרר וכיריים ואמצעי חימום;
(ב)
תשלום מסי דירה, חשמל, מים וגז וכל תשלום אחר בעד השימוש בדירה;
(ג)
חומרי ניקוי לניקוי הדירה;
(3)
אמצעים המאפשרים תקשורת אינטרנטית;
(4)
הוצאות נסיעה כאמור בסעיף 5(ג)(2) לחוק;
(5)
דמי כלכלה כאמור בסעיף 8(ב) לחוק;
(6)
ביטוח רפואי מורחב למשרת, לפי הנחיית המנהל שתימסר לגופים המפעילים חו״ל;
(7)
אשרות הכניסה והשהייה של המשרת.
(ז)
המנהל או עובד המדינה שהוא הסמיך לכך יצאו לחו״ל לפי הצורך לשם בקרה על גופים מפעילים חו״ל ומשרתים; במסגרת בקרה זו ייבחנו העמידה בכל ההוראות לפי החוק והנחיות הרשות שנמסרו לגופים המפעילים חו״ל, איכות השירות וקבלת כל הזכויות המגיעות למשרתים.
(ח)
הרשות תפרסם באתר האינטרנט של הרשות פרטים על גוף מפעיל חו״ל ועל הפעילות שהמשרת מבצע במסגרתו.
(ט)
ההכשרה שעליה יורה המנהל לפי סעיף 5(ו) לחוק תכלול, בין השאר, הכשרה שייתן נציג משרד החוץ.
(י)
אישור המנהל לפי סעיף 5(ב) לחוק יינתן לאחר קיום התייעצות עם המנהל הכללי של משרד החוץ או נציגו.
הכשרה
(א)
הכשרה לשירות כהגדרתה בסעיף 10(א) לחוק תינתן בתחומים אלה:
(1)
הכנה לשירות;
(2)
זכויות וחובות של משרת;
(3)
כללי ההתנהגות של משרת במהלך השירות;
(4)
העצמת משרת מבחינה אישית ואזרחית;
(5)
הכנה להשתלבות בשוק התעסוקה לאחר השירות;
(6)
הנחיות לגבי מניעת פגיעה במעמדה או בשילובה של אישה בשל השירות;
(7)
סיור לימודי שמטרתו הכרת מורשת ישראל והחברה הישראלית.
(ב)
משך ההכשרה ייארך 4 ימים של 8 שעות לכל הפחות, ואחד מהם יהיה יום של סיור לימודי.
(ג)
ההכשרה תתפרש על פני כל תקופת השירות.
(ד)
מספר המשרתים שישתתפו בכל מפגש הכשרה לא יעלה על מאה משרתים.
(ה)
נותן הכשרה יהיה בעל השכלה אקדמית או תעודה מקצועית בתחום ההכשרה וניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות במתן הכשרות בתחום ההכשרה; ואולם רשאי המנהל לאשר לבעל ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות, לתת הכשרה גם אם אינו הכשרה עומד בתנאים האחרים הקבועים בתקנת משנה זאת, אם השתכנע המנהל כי אין בכך כדי לפגוע באיכות ההכשרה שתינתן.
אישור גופים מפעילים
(א)
גוף המבקש לקבל אישור לשמש גוף מפעיל יגיש לרשות בקשה לאישור בצירוף מסמכים אלה:
(1)
תעודת התאגדות של הגוף; אם הגוף אינו רשום – מסמך המבהיר את מעמדו המשפטי של הגוף בנוגע להיותו רשות ציבורית;
(2)
אישור על ניהולו התקין מאת רשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין;
(3)
אישור שהגוף הוא מוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, או תצהיר חתום על התקיימות התנאים שבסעיף 14(ב)(2) לחוק בגוף המבקש;
(4)
מסמך רקע על הגוף המבקש הכולל פירוט לגבי פעילותו ופרטי הקשר עמו;
(5)
פרטי איש הקשר מטעמו של הגוף המבקש, ובכלל זה מספר הטלפון הנייח והנייד שלו, מספר הפקס שלו וכתובת הדואר האלקטרוני שלו;
(6)
תיאורי התפקיד של המיועדים לשרת בגוף;
(7)
חוזה חתום מול הרשות;
(8)
טופס חתום של הוראת קבע לתשלום בעד המשרתים.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשות ציבורית המנויה בפסקאות (1) עד (5) להגדרה ”רשות ציבורית“ בסעיף 1 לחוק, פטורה מהגשת המסמכים המנויים בתקנת משנה (א)(2) ו־(3).
(ג)
המנהל או מי שהוא הסמיך לכך מטעמו רשאים לדרוש מהגוף המבקש מידע או מסמכים נוספים הדרושים לבחינת הבקשה.
(ד)
כחלק מתהליך בחינת הבקשה רשאית הרשות לשלוח נציג לבדיקת הגוף המבקש; בדיקה זו תכלול התרשמות מהיקף פעילות הגוף המבקש ומאופייה, בחינת קיומם של תנאים המאפשרים למשרת שמירה על אורח חייו החרדי והתייחסות ווידוא כי שירות של משרתים בגוף המבקש לא יפגע במעמדה או בשילובה של אישה.
(ה)
המנהל או מי מטעמו יודיעו לגוף המבקש את ההחלטה לגבי הבקשה, בכתב, בתוך 30 ימים; אישור גוף לגוף מפעיל יכלול, בין השאר, את תיאור תפקידי המשרתים שאושרו במסגרתו.


כ״ח באדר ב׳ התשע״ו (7 באפריל 2016)
  • אורי אריאל
    שר החקלאות ופיתוח הכפר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.