תקנות שירות המילואים (חובות חיילי המילואים)

תקנות שירות המילואים (חובות חיילי המילואים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שירות המילואים (חובות חיילי המילואים), התשט״ז–1956


ק״ת תשט״ז, 358; תשי״ח, 1764; תשכ״ג, 290; תש״ל, 1514; תשל״ד, 1904; תשל״ח, 1288, 1969; תש״ם, 729; תשמ״ג, 1058; תשמ״ז, 166; תשנ״ב, 611; תשנ״ט, 673; תשס״ד, 267; תשע״ב, 828; תשע״ה, 1046.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לחוק שירות המילואים, התשס״ח–2008 (להלן – החוק) ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״ב]
בתקנות אלה –
”פקודה“ – לרבות פקודות הצבא, פקודות קבע, פקודות שגרה והוראות אחרות המחייבות בצבא;
”חייל מילואים“ – יוצא־צבא הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא, שעה שאינו בשירות;
”חוק השיפוט הצבאי“ – חוק השיפוט הצבאי, תשט״ו–1955;
”מפקד“ – מפקד היחידה בה משרת חייל מילואים, לרבות הממונה על משרד מפקדת אותה יחידה.
בתקנות אלה תהיה משמעותם של המונחים הבאים כמשמעותם בחוק השיפוט הצבאי, והם: ”פקודות הצבא“, ”צבא“, ”חייל“, ו”רכוש צבאי“.
עדכון פרטים אישיים ושינוי בהם [תיקון: תשנ״ט, תשע״ב]
(א)
יחידתו של חייל מילואים תעביר לו, בדואר רגיל או בכל דרך אחרת, שאלון שבו ימלא חייל המילואים את פרטיו או יעדכנם לפי הענין כמפורט להלן:
(1)
שמו הפרטי או שם משפחתו;
(2)
מצבו האישי (נשוי, גרוש, אלמן, או רווק);
(3)
ילדים (שם הילד, מספר הזהות ופרטים מזהים אחרים);
(4)
מענו;
(5)
מקום שהותו הזמני (אם אינו מתגורר, דרך קבע, במען קבוע);
(6)
מקום עבודתו ומענו;
(7)
מספרי טלפון במענו, במקום שהותו הזמני ובמקום עבודתו וכן מספרי טלפון אחרים ומספרי פקסמילה שבאמצעותם ניתן, דרך קבע, להשאיר לו הודעות;
(8)
כתובת הדואר האלקטרוני שלו – אם חפץ בכך;
(9)
שמו הפרטי ושם משפחתו של שארו הקרוב ביותר, דרגת קרבתו ומענו;
(10)
פרטים על השכלתו;
(11)
פרטים על מקצועו ומשלח ידו;
(12)
היותו בעל או מחזיק קבוע של רכב נוסעים פרטי;
(13)
פרטים אחרים, החיוניים לשמירת הקשר עם חייל המילואים, לפי הענין.
(ב)
יחידת חייל המילואים לא תעביר לחייל המילואים יותר משאלון אחד בשנה, אלא אם כן הורה על כך קצין, בדרגת סגן אלוף, לפחות.
(ג)
חייל המילואים ימלא את כל פרטי השאלון או יעדכנם לפי הענין וישגרו ליחידתו, לא יאוחר מ־14 ימים מיום שקיבלו.
(ד)
חייל המילואים יודיע על שינוי בפרטים כאמור בתקנת משנה (א)(1) ו־(4) עד (8) – בתוך 30 ימים מיום השינוי, אף בלא שנשלח לו שאלון כאמור.
(ה)
חלפו שלושים ימים מתאריך משלוח השאלון, ולא נתקבל השאלון המלא או המעודכן במשרדי היחידה, תשלח היחידה את השאלון בשנית, בדואר רשום.
[תיקון: תשנ״ט]
(בוטלה).
התייצבות בחוץ לארץ [תיקון: תשע״ב]
חייל מילואים השוהה מחוץ לגבולות המדינה יתייצב בהתאם לפקודה לפני נציגות המדינה הקרובה ביותר למקום שהותו.
אי־התייצבות לשירות [תיקון: תשע״ב]
חייל מילואים שמחמת כל סיבה שהיא נבצר ממנו להתייצב לשירות במועד שנקבע, יודיע על כך למפקדו בהקדם האפשרי, ובאם מחלה מנעה ממנו את התייצבותו לשירות, יתייצב לבדיקה רפואית או ירשה בדיקה רפואית במקום הימצאו.
אישור קבלה של צו קריאה [תיקון: תשל״ד, תשנ״ט, תשע״ב]
(א)
חייל מילואים שקיבל צו קריאה לשירות שנתי, יאשר קבלתו על גבי טופס אישור קבלה שיצורף לצו וישלח ליחידתו את הטופס, שבו אושרה קבלת הצו כאמור, תוך שבעה ימים מיום קבלת הצו.
(ב)
טופס אישור קבלת הצו מותר לשלחו ליחידת מילואים, בדואר, כשהוא בלתי מבוייל.
איבוד קשר [תיקון: תשנ״ט, תשס״ד, תשע״ב]
(א)
לענין תקנות אלה יראו איבוד קשר בין חייל מילואים לבין יחידתו, בכל אחד מאלה, אם במשך 17 חודשים רצופים, מתום שירות המילואים שאליו נקרא או מהמועד האחרון של יצירת הקשר עם יחידתו, כמשמעותה בתקנת משנה (ב):
(1)
חייל המילואים לא קיבל צו התייצבות בכתב או כל הוראת התייצבות אחרת;
(2)
אין אישור כי חייל המילואים התייצב ביחידה או במשרד קישור שלה (שניהם, להלן – היחידה);
(3)
אין אישור על פניה של חייל המילואים ליחידה, במכתב רשום, בפקסמילה או במברק, שבהם מסר את הפרטים הנדרשים ליצירת קשר עמו.
(ב)
אבד הקשר בין חייל המילואים לבין יחידתו, יחדש חייל המילואים את הקשר עם היחידה בתוך חודש, על ידי שיתייצב ביחידה או יפנה אליה באמצעות מכתב רשום, פקסמילה או מברק, וימציא לה פרטים מדויקים על מענו, מען מקום עבודתו וכן מספרי הטלפון בביתו ובמקום עבודתו (להלן – יצירת הקשר).
(ג)
התייצב חייל המילואים ביחידתו, תמציא לו היחידה אישור בכתב על יצירת הקשר עמה ועל מועדה.
(ד)
קיבלה היחידה הודעה בכתב, כאמור בתקנת משנה (ב), תשגר לחייל המילואים, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, אישור בכתב על יצירת הקשר עמה ועל מועדה.
(ה)
חייל המילואים ישמור בידיו אישור שקיבל לפי תקנת משנה (ג) או (ד), על יצירת הקשר עם יחידתו.
(ו)
חייל המילואים יפנה לבירור פרטי יחידתו, לקצין העיר במקום מגוריו; פניה לקבלת פרטים כאמור לא יראו כיצירת קשר עם היחידה, אלא אם כן לאחר קבלתם יצר קשר עם יחידתו בתוך 30 ימים מהיום שבו פנה לקצין העיר, והציג ביחידתו אישור בדבר פנייתו לקצין העיר.
(ז)
נוסח האישור, כאמור בתקנות משנה (ג), (ד) ו־(ו) ודרך המצאתו, ייקבעו בפקודות הצבא.
(ח)
לא קיבל חייל מילואים אישור כאמור בתקנת משנה (ד), יעשה בתוך ארבעים וחמישה ימים, מיום משלוח הודעתו בכתב, כאמור בתקנת משנה (ב) אחד מאלה:
(1)
יתייצב ביחידתו; התייצבותו של חייל מילואים כאמור יראו כהתייצבות לשירות מילואים;
(2)
יברר את פרטי יחידתו ויפעל כאמור בתקנת משנה (ו) וישוב ויפנה ליחידתו בדרך הקבועה בתקנת משנה (ב).
חייל מילואים שחזר מחוץ לארץ [תיקון: תשנ״ט, תשס״ד, תשע״ב]
(א)
חייל מילואים שאבד הקשר בינו לבין יחידתו בזמן ששהה בחוץ לארץ, יפנה לחדש את הקשר עם יחידתו בתוך חודש מיום הגעתו לישראל; חזר חייל מילואים כאמור מחוץ לארץ לאחר שהייה של שלושה חודשים רצופים לפחות, יפנה לחדש את הקשר עם יחידתו בתוך שלושה חודשים מיום הגעתו לישראל.
(ב)
הסתיימה שהות בחוץ לארץ של חייל מילואים שנמשכה שלושה חודשים רצופים לפחות, פחות מחודשיים לפני שאבד הקשר בינו לבין יחידתו, יפנה לחידוש קשר עם יחידתו בתוך שלושה חודשים מיום הגעתו לישראל.
(ג)
על חידוש קשר לפי תקנה זו יחולו הוראות תקנה 6(ב) עד (ח), בשינויים המחויבים.
מסירת פקודה [תיקון: תשכ״ג, תשע״ב]
חייל מילואים ימלא אחרי כל פקודה שלפיה עליו למסור פקודה לחייל מילואים אחר.
מסירת ידיעות [תיקון: תשע״ב]
חייל מילואים ימסור לפי פקודה ידיעות מלאות ונכונות, כמיטב יכלתו, על כל ענין המתייחס למילוי תפקידיו בצבא, או לכל פעולה שפעל או שהיה חייב לפעול.
פניה בענינים הנוגעים לצבא [תיקון: תשע״ב]
לא יפנה חייל מילואים לאדם שאינו ממלא תפקיד בצבא בענינים הנוגעים לצבא, במישרין או בעקיפין, אלא באמצעות מפקדו או באמצעות חייל או מוסד צבאי אחר שנקבע לשם כך בפקודה.
ציות לפקודה [תיקון: תשע״ב]
חייל מילואים יציית לכל פקודה בדבר –
(1)
יציאתו לשירות ושובו ממנו ובכלל זה לבושו, הדרך בה יגיע לשירות או ישוב ממנו ואמצעי התחבורה שישתמש בהם;
(2)
גילוי דרגתו או תפקידו בכוחות המילואים שעה שהוא מחוץ לשירות;
(3)
לבישת תלבושת צבאית שעה שהוא מחוץ לשירות.
מסירת ידיעות [תיקון: תשי״ח, תשע״ב]
(א)
חייל מילואים יציית לכל פקודה בדבר סדרי שמירתם, העברתם ודרכי העברתם של מסמך או של ידיעה הנוגעים לצבא, שהגיעו לידיו עקב היותו חייל מילואים או במסגרת שירותו הצבאי; בתקנת משנה זו, ”ידיעה“ – ידיעה אשר תוכנה, צורתה, סדרי החזקתה, מקורה או נסיבות קבלתה מעידים על החובה לשמרה בסוד.
(ב)
אין להעמיד חייל מילואים לדין משמעתי בשל תקנה זאת אלא באישור פרקליט צבאי.
תעודת חייל מילואים [תיקון: תשע״ב]
חייל מילואים ישא עמו תמיד את תעודת חייל המילואים שלו ויציגה לפי דרישת שוטר צבאי או חייל אחר שהוסמך לכך לפי פקודה, וכן ישא עמו כאמור כל מסמך צבאי אחר שנקבע בפקודה כמסמך שהוראות תקנת משנה זו חלות עליו.
איסור פעולות בידע [תיקון: תשל״ח־2, תש״ם, תשמ״ג, תשנ״ב, תשע״ה]
(בוטלה).
שמירה על רכוש צבאי [תיקון: תשע״ב]
חייל מילואים שנמסר לו רכוש צבאי על ידי הצבא חייב לנהוג בו בהתאם לפקודה בלבד, להימנע מעשיית שינויים בו שלא הותרו בפקודה, לאפשר את בקרתו במקום, בזמן ובאופן שנקבע בפקודה, להודיע בהקדם האפשרי ובהתאם לפקודה על אבדנו או על נזק שנגרם לו ולהימנע מכל מעשה המהווה עבירה על הסעיפים 76(ב), 76(ג), 77, 78, 79 או 80 לחוק השיפוט הצבאי.
מסירת הודעות [תיקון: תש״ל, תשע״ב]
הודעות לפי תקנות אלה יישלחו בדואר למפקד היחידה לפי מען היחידה שבה משרת חייל מילואים.
ענשים [תיקון: תשל״ח, תשמ״ג, תשנ״ט, תשע״ב]
(א)
אי־קיום חובה מן החובות המנויות בתקנות אלו מהווה עבירה ודינה – מאסר ששה חדשים או קנס בשיעור הקבוע בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל״ז–1977 או שני הענשים כאחד.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), אי קיום חובה מן החובות הקבועות בתקנות 6 ו־6א לא תהווה עבירה אם הראה חייל המילואים הצדק סביר לדבר.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״ז בטבת תשט״ז (1 בינואר 1956).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטלה)


י״ג בטבת תשט״ז (28 בדצמבר 1955).
  • דוד בן־גוריון
    שר הבטחון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.