תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (פטור בשל נטל כבד מדי מביצוע התאמות במקום ציבורי שהוא בניין קיים ובשירות ציבורי)

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (פטור בשל נטל כבד מדי מביצוע התאמות במקום ציבורי שהוא בניין קיים ובשירות ציבורי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (פטור בשל נטל כבד מדי מביצוע התאמות במקום ציבורי שהוא בניין קיים ובשירות ציבורי), התשע״ט–2019


ק״ת תשע״ט, 3232.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19ט(ב) ו־19יב(ב) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 19סז לחוק, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בניין קיים“ – כהגדרתו בתקנות הנגישות לבניין קיים;
”הכנסה“ – כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה;
”הנציב“ – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק, או מי מטעמו;
”חברה לתועלת הציבור“ – חברה כמשמעותה בסעיף 345א לחוק החברות;
”חוק החברות“ – חוק החברות, התשנ״ט–1999;
”חוק המקרקעין“ – חוק המקרקעין, התשכ״ט–1969;
”חייב בביצוע התאמות נגישות“ – מי שהוטלה עליו חובת הנגישות לפי סעיף 19ח לחוק לגבי בניין קיים או שהוטלה עליו חובה לביצוע התאמות נגישות לגבי שירות ציבורי לפי סעיף 19יא, והוא אינו רשות ציבורית;
”מחזור“ – כל אחד מאלה, לפי העניין:
(1)
מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מע״מ;
(2)
מחזור, כהגדרתו בתוספת השנייה לחוק העמותות, התש״ם–1980, של עמותה;
(3)
הכנסה, לרבות הכנסות מלכ״ר, הקדש, מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה, או חברה לתועלת הציבור לפי סעיף 345ח(ט) לחוק החברות, או הכנסות ופירות נכסי נאמנות כמשמעותה בחוק הנאמנות, התשל״ט–1979, שהתקבלו בשנת מס אחת;
”מחזור ממוצע“ – ממוצע המחזורים של חייב בביצוע התאמות נגישות בשלוש שנות המס האחרונות שלפני מועד בדיקת המחזור, שבהן לא היה המחזור שווה ל־0;
”עוסק פטור“ – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מע״מ;
”רואה חשבון“ – כהגדרתו בחוק רואי החשבון, התשט״ו–1955;
”שירות“ – שירות ציבורי כמשמעו בסעיף 19י לחוק;
”שנת מס“ – כהגדרתה בפקודת מס הכנסה;
פטור לבניין קיים
(א)
נוסף על האמור בפרק ד׳ לתקנות הנגישות לבניין קיים, חייב בביצוע התאמות נגישות בבניין קיים (בתקנה זו – החייב) יהיה פטור מביצוע התאמות נגישות המפורטות לגביו לפי אותן תקנות, לפי הוראות אלה:
(1)
חייב שהוא עוסק פטור, או שהמחזור הממוצע שלו אינו עולה על הכנסתו של עוסק פטור – פטור מהתאמות נגישות שהוא נושא בחובה לביצוען לבדו;
(2)
חייב שהמחזור הממוצע שלו נמוך מ־1,100,000 שקלים חדשים – פטור מהתקנת בית שימוש נגיש;
(3)
חייב שהמחזור הממוצע שלו נמוך מ־1,400,000 שקלים חדשים – פטור מהתקנת מעלון משופע;
(4)
חייב שהמחזור הממוצע שלו נמוך מ־1,500,000 שקלים חדשים – פטור מהתקנת מעלון אנכי;
(5)
חייב שהמחזור הממוצע שלו נמוך מ־2,000,000 שקלים חדשים – פטור מהתקנת מעלון אנכי לגובה הרמה העולה על 1 מטר;
(6)
חייב שהמחזור הממוצע שלו נמוך מ־4,750,000 שקלים חדשים – פטור מהתקנת מעלית אף אם יש פיר קיים;
(7)
חייב שהמחזור הממוצע שלו נמוך מ־9,500,000 שקלים חדשים – פטור מהתקנת מעלית אם אין פיר קיים בבניין, ואם הוא מחזיק או מפעיל מקום ציבורי במקום שאינו בבעלותו – פטור גם ממעבר למקום אחר עקב כך שהבעלים של המקום לא ביצע את התאמות הנגישות שבאחריותו;
(8)
חייב שהמחזור הממוצע שלו נמוך מ־3,000,000 שקלים חדשים – פטור מיחידת אכסון מיוחדת.
(ב)
פטור לפי תקנת משנה (א) הוא פטור עקב נטל כבד מדי כאמור בתקנה 10(ג)(3) לתקנות הנגישות לבניין קיים והוראות התקנה האמורה חלות עליו.
(ג)
אין בתקנה זו לגרוע מחובה שנקבעה לפי החוק לבצע התאמות נגישות חלופיות.
(ד)
היו לגבי התאמת נגישות מסוימת כמה חייבים בביצוע התאמות נגישות במקרקעין משותפים, יחושב המחזור הממוצע לעניין תקנת משנה (א) כסכום המכפלות של המחזור הממוצע של כל חייב בחלקו באחוזים במקרקעין המשותפים.
(ה)
על אף האמור בתקנת משנה (א), פטור לפי תקנה זו לא יחול על התאמת נגישות שהיתה חובה לבצעה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965, טרם יום התחילה של תקנות הנגישות לבניין קיים.
פטור לשירות
נוסף על האמור בתקנות הנגישות לשירות, חייב בביצוע התאמות נגישות בשירות פטור מהתאמות הנגישות המפורטות לגביו בתקנות הנגישות לשירות, לפי הוראות אלה:
(1)
חייב בביצוע התאמות נגישות לפי תקנות הנגישות לשירות שהוא עוסק פטור או שהכנסתו אינה עולה על הכנסתו של עוסק פטור – פטור מביצוען;
(2)
חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות בשירותי הדרכה והכשרה כאמור בסימן י״ג לתקנות הנגישות לשירות, למעט חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות בשירותי בחינות שאינם חלק משירותי הכשרה והדרכה, פטור מביצוע התאמות הנגישות המפורטות להלן אם מתקיימים לגביו התנאים הרשומים לצדן:
(א)
חייב כאמור שהמחזור הממוצע שלו נמוך מ־600,000 שקלים חדשים – פטור מהספקת הדרכה והכשרה באמצעות שירות תמלול, כאמור בתקנה 69(ב)(2)(א) לתקנות הנגישות לשירות;
(ב)
חייב כאמור שהמחזור הממוצע שלו נמוך מ־1,000,000 שקלים חדשים – פטור מהספקת הדרכה והכשרה באמצעות תרגום לשפת הסימנים, כאמור בתקנה 69(ב)(2)(א) לתקנות הנגישות לשירות;
(3)
חייב הפטור מביצוע התאמות לפי תקנה 2(א)(8) – פטור מביצוע התאמות לפי תקנה 80 לתקנות נגישות השירות.
הליך הוצאת הפטור
חייב בביצוע התאמות נגישות שמתקיימים לגביו התנאים האמורים בתקנות 2 או 3, לפי העניין, יהיה פטור מהתאמות נגישות כאמור בהם, ובלבד שהוא מחזיק ברשותו את כל המסמכים האלה:
(1)
טופס פרטי החייב והפטור ערוך לפי חלק א׳ לתוספת;
(2)
תצהיר ערוך לפי חלק ב׳ לתוספת, המאשר את הפרטים שבטופס.
תוקף פטור
פטור אשר הוצא לפי תקנות אלה יהיה תקף 3 שנים ממועד החתימה על התצהיר כאמור בתקנה 4 (להלן – מועד הוצאת הפטור).
חידוש פטור
פקע תוקף פטור בחלוף התקופה המנויה בתקנה 5, רשאי החייב בביצוע התאמות נגישות להוציא פטור חדש אם מתקיימים התנאים הקבועים בתקנות אלה.
סמכויות הנציב
(א)
הנציב רשאי לבחון בכל עת פטור שהוצא לפי תקנות אלה.
(ב)
מצא הנציב כי לא התקיימו לגבי חייב בביצוע התאמות נגישות הוראות תקנות 2, 3, 4 או 8, יודיע לחייב כי לא מתקיים לגביו הפטור.
שמירת מסמכים והצגתם
(א)
חייב בביצוע התאמות נגישות ישמור העתק של המסמכים המנויים בתקנה 4, וכן של כל מסמך אחר שהוכן בקשר עם חובותיו או זכויותיו לפי תקנות אלה, במשך 7 שנים ממועד הוצאת הפטור, ורשאי החייב כאמור להחזיקם כקבצים דיגיטליים בפורמט שנהוג לעשות בו שימוש.
(ב)
חייב בביצוע התאמות נגישות יספק, לפי דרישת הנציב, ולא יאוחר מ־21 ימים מיום הגשת הדרישה, העתק מסמך מהמסמכים כאמור בפסקה (א).
(ג)
קיומו של הפטור יפורסם כאמור בתקנה 34(ה) לתקנות הנגישות לשירות; פרסום כאמור לא יכלול את נתוני המחזור, לרבות המחזור הממוצע, של החייב.
הודעה לנציבות על פטור
חייב בביצוע התאמות נגישות, שאינו עוסק פטור, יודיע לנציבות על היותו פטור לפי תקנות אלה באמצעות עדכון במערכת אלקטרונית של הנציבות, סמוך למועד הוצאת הפטור.
עיגול תוצאות חישוב
מספר שהוא תוצאת חישוב לפי תקנות אלה יעוגל למספר השלם הקרוב, ומחצית מספר תעוגל למספר השלם הנמוך ממנו.
עדכון סכומים
הסכומים הנקובים בתקנות 2 ו־3 יעודכנו ביום 1 בינואר בכל שנה (בתקנה זו – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי מדד המחירים לצרכן הידוע ביום העדכון לעומת המדד הידוע ביום 1 בינואר של השנה הקודמת.
תחילה
תחילתה של תקנה 9 ביום ד׳ בטבת התש״ף (1 בינואר 2020).
תחולה
(א)
תקנה 2 לא תחול על חייב בביצוע התאמות נגישות שהחל לספק שירות ציבורי במקום ציבורי לאחר תחילתן של תקנות אלה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), תקנה 2 תחול על חייב כאמור שהוא עוסק פטור.

תוספת

(תקנה 4)

חלק א׳: טופס פרטי החייב והפטור

שם החייב: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ זהות/מס׳ החברה/ מס׳ העמותה/מס׳ תיק ניכויים במס הכנסה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פרטי המקום או השירות שלגביהם החייב פטור: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
התאמות הנגישות שלגביהן החייב פטור: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
התקנה שלפיה החייב פטור: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
המחזור הממוצע של החייב: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר העובדים אצל החייב: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

חלק ב׳: תצהיר

אני הח״מ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., מס׳ זהות, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כי הפרטים הכלולים בטופס פרטי החייב והפטור נכונים ליום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני הח״מ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., מס׳ רישיון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., מאשר בזה כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., הופיע/ה לפניי מר/גב׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., שזיהה/זיהתה את עצמו/ה לפני לפי תעודת זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ״ל וחתם/ה עליה.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


כ״ו בניסן התשע״ט (1 במאי 2019)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.