תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית)

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית), התשע״ה–2014


ק״ת תשע״ה, 418.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19כט ו־19לא1(א) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998 (להלן – החוק), בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 19סז לחוק, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: כללי

הגדרות
בתקנות אלה –
”האגף“ – כל אחד מאלה:
(1)
האגף להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח אדם במשרד;
(2)
אגף הפיקוח על העבודה במשרד;
”הוועדה לקביעת התאמות אישיות“ – כמשמעותה בתקנה 14;
”המשרד“ – משרד הכלכלה;
”ימים“ – ימי עבודה;
”לומד“ – אדם עם מוגבלות המבקש לקבל שירות, לרבות מי שהוא נבחן אקסטרני;
”מאבחן מוכר“ – כהגדרתו בחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על־תיכוניים, התשס״ח–2008 (להלן – חוק לקות למידה);
”מה״ט“ – המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע של המשרד;
”מוסד“ – מוסד על־תיכוני שניתן בו שירות;
”מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה“ – כמשמעותו בסעיף 19מא לחוק;
”מורשה לנגישות השירות“ – כמשמעותו בסעיף 19מא1 לחוק;
”מרכז תמיכה“ – כמשמעותו בתקנה 8;
”מקצועות רישוי“ – מקצועות הטעונים הכשרה לפי חוק;
”מיתקני הכשרה“ – המיתקנים הנחוצים לביצוע שירות, לרבות כיתות, מעבדות וסדנאות, חדרי ישיבות ומשרדים המשמשים גם את הלומדים וחדרי מרצים;
”נבחן אקסטרני“ – נבחן שאינו לומד בקורס; במה״ט נבחן אקסטרני הוא מי שלומד בשנה א׳ במסלול הנדסאים או טכנאים מוסמכים ואשר חסר לו תנאי קבלה במקצוע אחד בלבד מתנאי הקבלה הנדרשים; הבחינה האקסטרנית במקרה זה היא במקצועות המכינה הטכנולוגית בלבד;
”עבודה מעשית“ – התנסות מעשית מודרכת במיתקני הכשרה או במקום עבודה, לפי תכנית הלימודים שאישר האגף;
”שירות“ – כל אחד משירותי הכשרה מקצועית אלה:
(1)
קורס להכשרה מקצועית בפיקוח המשרד הנערך לפי תכנית לימודים שאישר האגף, לרבות הליך הקבלה ובחינות כניסה אם יש (להלן – קורס);
(2)
בחינה בכתב או בעל פה, עיונית או מעשית, הנערכת לפי תכנית הלימודים או תכנית בחינה שאישר האגף (להלן – בחינה);
(3)
לימודים לתואר הנדסאי או לתואר טכנאי מוסמך או לימודי מכינה טכנולוגית הנערכים לפי תכנית לימודים שאישר מה״ט (להלן – לימודים במה״ט);
שמירה על כבוד האדם במתן נגישות
(א)
התאמות הנגישות לשירות יבוצעו כך שהשירות יינתן לאדם עם מוגבלות –
(1)
תוך שמירה על כבודו ועל פרטיותו, ומתוך יחס אדיב ומכובד, המאפשר את קבלת השירות בעצמאות, בבטיחות ובאופן שוויוני;
(2)
כחלק בלתי נפרד מן השירותים הניתנים והמיועדים לכלל הציבור, ולא בנפרד מהם וזאת בכפוף לתקנות אלה, למעט אם ההפרדה נחוצה למתן השירות באופן אפקטיבי באותה מידה שהוא ניתן לכלל הציבור.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), אין בהוראות תקנות אלה כדי לחייב אדם עם מוגבלות להיעזר בהתאמות נגישות לשירות, לרבות באמצעי עזר או בשירותי עזר, אם אין ברצונו לעשות כן.
החייב בביצוע התאמות נגישות
החייב בביצוע התאמות נגישות לשירות במוסד לפי תקנות אלה הוא מי שאחראי לפי סעיפים 19ח ו־19יא לחוק.
איסור דרישת תשלום בעד ההתאמות
חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות לא יטיל תשלום על אדם עם מוגבלות בשל ביצוע התאמות נגישות הנחוצות לפי תקנות אלה.
חובת הגשת בקשה לרשות מקומית להקצאת מקומות חניה נגישים
חייב בביצוע התאמות נגישות, הפטור לפי תקנות מקום קיים מהקצאת מקומות חניה נגישים, יפנה בדואר רשום לרשות המקומית הנוגעת לעניין בבקשה כי תקצה לו מקומות חניה נגישים לאדם עם מוגבלות.
אי־התניה
לא יתנה חייב בביצוע התאמות נגישות מתן התאמות נגישות לשירות ללומד, בהצגת תעודה המעידה על מוגבלותו אלא אם כן נאמר אחרת בתקנות אלה.
תחזוקת ההתאמות ונגישות זמנית חלופית
(א)
מוסד אחראי לכך שהתאמות נגישות לפי תקנות אלה יהיו תקינות וזמינות בכל עת למעט התאמות נגישות אישיות שנקבעו ללומד ושיהיו תקינות וזמינות לתקופה שקבעה הוועדה.
(ב)
לא יפגע מוסד בהתאמות הנגישות, לא יגרע מהן ולא יסב את השימוש בהן באופן חלקי או מלא למטרות אחרות זולת במהלך תקופת שיפוץ או תיקון, ובלבד שהבטיח התאמת נגישות חלופית לאותו מקום או לאותו שירות לתקופה כאמור.
מרכז תמיכה
(א)
מרכז תמיכה הוא גורם המתמחה במתן סיוע ללומד ולמוסד באמצעות אנשי מקצוע כדי לאפשר ללומד לממש את היכולת הלימודית.
(ב)
מרכז תמיכה ישמש אמצעי לקיום חובות המוטלות על מוסד לפי פרקים ג׳ ו־ד׳ וזאת בין השאר באמצעות ביצוע הפעולות האלה:
(1)
ייעוץ, תמיכה וליווי מקצועי ללומד: מתן חוות דעת בדבר ההתאמות הנדרשות, ולרבות השירותים האלה שיינתנו בתוך המוסד: הדרכה וסיוע פרטני או קבוצתי, לפי הצורך, להקניה ולשיפור הרגלי למידה ואסטרטגיות למידה; ליווי ותמיכה במתן התאמות בתהליך הלמידה והכנה לשימוש בהתאמות בהיבחנות;
(2)
ליווי, הדרכה והכשרה של צוות ההוראה והצוות המינהלי: ייעוץ לצוות המוסד בנוגע למתן התאמות ותמיכה ללומד;
(3)
אספקה, תחזוקה והפעלה של אמצעי עזר ושירותי עזר הנדרשים ללומד.
(ג)
מוסד יספק שירותי מרכז תמיכה והוא רשאי לספקם גם באמצעות רכישת השירותים המפורטים בתקנת משנה (ב).

פרק ב׳ – נגישות מבנים, תשתיות וסביבה

על מוסד יחולו, בשינויים המחויבים לפי העניין, הוראות הנגישות שבתקנות מקום קיים.

פרק ג׳ – נגישות השירות

על מוסד יחולו, בשינויים המחויבים לפי העניין, הוראות תקנות נגישות השירות בעניינים כמפורט להלן:
(1)
התאמת נהלים (תקנות 9 עד 13), ואולם לא יוכל לומד להסתייע במלווה מטעמו במהלך בחינה אלא באישור מראש של הוועדה לקביעת התאמות אישיות ובתנאי שהמלווה אינו בעל ידע ומומחיות בתחום הנבחן; התאמת נגישות למקום שניתן בו שירות (פרק ד׳), ואולם במוסד שבו לומדים פחות מ־500 תלמידים בו־זמנית בתחילת שנת לימודים יחולו שינויים אלה:
(א)
תקנה 21(א)(2) תחול לעניין שלט אלקטרוני או מסך שהותקנו לאחר תחילתן של תקנות אלה;
(ב)
הוראות תקנה 25 יחולו על מכונת צילום ומיתקן אחד להספקת מים חמים או קרים לשתייה לפחות; ובלבד שהמוסד מסייע לאדם עם מוגבלות בהפעלת שאר המכונות המפורטות בתקנה 25;
(2)
הספקת אמצעי עזר ושירותי עזר ושמירה על זמינות ועל תקינות התאמות הנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי (תקנה 26 ותקנה 27); ביצוע בדיקה תקופתית (תקנה 28);
(3)
מידע ותקשורת בשירות (פרק ה׳, סימן ב׳ למעט תקנה 30), ואולם מוסד יספק, לבקשת תלמיד עם מוגבלות, סיור היכרות במוסד;
(4)
שירותי אינטרנט (פרק ה׳, סימן ג׳);
(5)
הוראות תקנות 53, 54(1), 54(2)(ב), (ג)(1) או (2) ו־(ד); (3)(א), (ב) ו־(ג); (4), (5) ו־(6), 55, 57 ו־59 יחולו לבקשת לומד, על טקסי סיום של מוסד אם הבקשה להנגשה הוגשה שבעים ימים מראש לפחות;
(6)
ספריות: האמצעים המנויים בתקנה 68(א)(4)(ג) בספרייה שיש בה חמישה מחשבים לשימוש הלומדים לפחות;
(7)
שירותי הדרכה והכשרה, האמצעים והשירותים המנויים בפסקאות (1) עד (14) בתקנת משנה 69(ב) לפי העניין, 69(ג), 70, 71(1) ו־72, ואולם למען הסר ספק, לא תתאפשר הקלטה או צילום של בחינה וכן לא תתאפשר החלפת בחינה במטלה חילופית וההליך והמועדים הקובעים להגשת בקשה להתאמות ומתן תשובות יהיו לפי פרק ד׳; חייב יהיה פטור מביצוע הוראות תקנה 69(ב)(8) אם הדבר מהווה פגיעה מהותית באופיו של השירות; למען הסר ספק לא יותר סיוע בהפעלת מיתקן שעליו נבחן לומד;
(8)
הכשרת עובדים, מינוי רכז נגישות (פרק ז׳);
(9)
תקנה 107 – הוראות טכניות שנותן הנציב.
מקומות ישיבה במיתקני ההכשרה
(א)
במיתקני הכשרה יוקצו מקומות ישיבה מיוחדים לפי הקבוע לעניין מקומות התקהלות, בתוספת הראשונה לתקנות מקום קיים ובלבד שיוקצו שני מקומות ישיבה מיוחדים לפחות.
(ב)
ליד לומד עם מוגבלות המלווה באדם אחר יובטח מקום ישיבה נוסף למלווה.
(ג)
במידת הצורך ובתיאום עם הלומד יובטח כי ללומד עם מוגבלות הזקוק לכך, יובטחו מקומות ישיבה או עמידה במקום הלימוד.
(ד)
לגבי לומד עם מוגבלות המסתייע בחיית שירות יחולו ההוראות העוסקות בחיית שירות שבתקנות נגישות השירות, למעט אם קבעה הוועדה כי נוכחות חיית השירות פוגעת באופן בלתי סביר בשירותי ההכשרה המקצועית; קבעה כך הוועדה, היא תקבע התאמה חלופית שתבטיח נגישות סבירה ללומד עם מוגבלות, ויוקצה מיתקן שתוחזק בו חיית השירות במהלך השירות.
מדשאות
(א)
אל מדשאה המותרת לשימוש הציבור תוביל דרך נגישה; הפרש הגובה בין מפגש הדרך הנגישה לתשתית המדשאה לא יעלה על 2 סנטימטרים, היישום ייעשה באחד מאמצעים אלה: קטע מרוצף, מפולס עם הדשא, משטח דשא על תשתית מהודקת, קטע דשא מלאכותי, קטע ממשטח גומי ממוחזר או פתרון אחר המאפשר תנועה אל תוך המדשאה.
(ב)
בכל מדשאה תהיה פינה מוצלת אחת לפחות.
(ג)
במדשאה או בצמוד אליה יהיו פינות ישיבה נגישות.
(ד)
הוראות תקנה זו יחולו על 50% לפחות משטחי המדשאות של המוסד המיועדים לשימוש הציבור.
(ה)
תקנה זו תחול על מדשאה של מוסד שבו לומדים 150 תלמידים בתחילת שנת לימודים לפחות.
סיורים
(א)
תלמיד שמשתתף בסיור במסגרת השירות זכאי, לפי בקשתו, לאחת מהתאמות הנגישות המפורטות בתקנה זו, לפי העניין:
(1)
מערכת עזר לשמיעה המותאמת לשירותי הדרכה, או תרגום לשפת סימנים, לפי העניין, זולת אם התלמיד אינו זקוק לעזרים כאמור;
(2)
תיאור הסיור והסבר בקול של הדברים הנראים בסיור, ואם אפשר באמצעות מישוש;
(3)
שימוש או היעזרות בכלי רכב המותאם למוגבלותו של התלמיד;
(4)
שימוש בלשון ובאופן המותאמים למוגבלותו של תלמיד, לרבות הסבר על הצפוי להתרחש בסיור.
(ב)
הסיור ייערך, אם אפשר, במקומות נגישים לאנשים עם מוגבלות בניידות.
(ג)
תלמיד המבקש לקבל את ההתאמות המפורטות בתקנה זו יידע את המוסד מראש על הצורך בהתאמת הסיור מיד עם פרסומו.

פרק ד׳: התאמות אישיות

ועדה לקביעת התאמות אישיות
(א)
המוסד ימנה ועדה לקביעת התאמות אישיות (להלן – הוועדה) שחבריה: נציג המוסד, מורשה לנגישות השירות או במקרה של לומד לקוי למידה – מאבחן מוכר, שימנה ויממן המוסד ונציג המשרד, הרשאי למסור את עמדתו בכתב; במקרה של נבחן אקסטרני – חברי הוועדה יהיו: נציג המשרד ומורשה לנגישות השירות או במקרה של לומד לקוי למידה – מאבחן מוכר, שימנה ויממן המשרד; לגבי מקצועות רישוי – גם נציג המשרד הממשלתי שמקצוע הרישוי הוא בתחום פעולתו, הרשאי להמציא את עמדתו בכתב.
(ב)
לעניין לימודים במה״ט, יהיה הרכב הוועדה כדלקמן:
(1)
לגבי התאמות בתקופת הלימודים – נציג המוסד ומורשה לנגישות השירות שימנה ויממן המוסד או במקרה של לומד לקוי למידה – מאבחן מוכר שימנה ויממן המוסד; אם במוסד מרכז תמיכה שעומד בתנאים שהורה מנהל מה״ט (להלן – מרכז תמיכה שאישר מה״ט), ישמש מרכז התמיכה ועדת התאמות;
(2)
לגבי התאמות הנוגעות לבחינות גמר ממלכתיות – נציג המשרד ומורשה לנגישות השירות או במקרה של לומד לקוי למידה – מאבחן מוכר, שימנה ויממן המשרד;
(3)
בטופסי הרישום למוסד יופיע מידע בדבר הזכות להגיש בקשה לקביעת התאמות אישיות לפי תקנות אלה ובדבר הזכות למרכז תמיכה.
קביעת התאמות אישיות
(א)
לומד המבקש לקבל התאמות נגישות אישיות לשירות (להלן – המבקש) יידע את המוסד בדבר הצורך בהתאמות אישיות וימלא בקשה לפי הנוסח שבתוספת (להלן – הבקשה); לבקשה יצרף המבקש תיעוד מעודכן על אופי המוגבלות, מטעם גורם מומחה למוגבלות שבעדה מבוקשת ההתאמה, ולגבי הצורך בהתאמת נגישות מסוימת; לומד עם ליקוי למידה יצרף אבחון של מאבחן מוכר, הכולל המלצות להתאמות; המבקש רשאי לצרף המלצות על התאמות שנתן מורשה לנגישות השירות שאינו חבר הוועדה או של מרכז תמיכה של המוסד; מבקש המעוניין להופיע לפני הוועדה יגיש על כך בקשה בכתב וינמק את הצורך בהופעתו והוועדה רשאית, במקרים חריגים, לאפשר זאת.
(ב)
הוועדה רשאית לדרוש מן המבקש להמציא, על חשבונו, בתוך פרק זמן שתורה, מסמכים נוספים, רפואיים ואחרים, לתמיכה בבקשתו להתאמות.
(ג)
הבקשה תוגש בעת הרישום למוסד ולא יאוחר מ־45 ימים לפני פתיחת הקורס; בקשה להתאמות בבחינות תוגש לא יאוחר מ־45 ימים מפתיחת הקורס; ואולם נבחן אקסטרני יגיש בקשה לא יאוחר מ־45 ימים לפני מועד הבחינה ונבחנים בקורסים שמשכם קצר מ־45 ימים יגישו את בקשתם בעת הרישום לקורס, ובלבד שהרישום לקורס יהיה 45 ימים לפחות לפני מועד הבחינה; במה״ט הבקשה תוגש בעת הרישום למוסד ולא יאוחר מ־45 ימים לפני כל פתיחת שנת לימודים במה״ט (להלן – שנת הלימודים, לרבות בקשות להתאמות בבחינות ובקשות של נבחן אקסטרני).
(ד)
היתה התאמת נגישות לפי תקנות אלה מותנית בבקשה של אדם עם מוגבלות שאינו מסוגל להביע את דעתו, תינתן ההתאמה האמורה לבקשת אפוטרופסו.
(ה)
הבקשה תועבר לדיון בוועדה; ראתה הוועדה כי יש צורך בהופעת המבקש לפניה, תזמינו שבוע לפחות לפני מועד התכנסותה להופיע ולנמק את בקשתו; המבקש רשאי לבוא עם מלווה.
(ו)
הוועדה תתכנס ותבחן את הבקשה ורשאית היא להתייעץ עם מרכז התמיכה או עם מומחה אחר; נציג המשרד ונציג המשרד הממשלתי שמקצוע רישוי הוא בתחום פעולתו, רשאים למסור את עמדתם בכתב אם אין באפשרותם להגיע לדיון.
(ז)
הוועדה תבחן, במידת הצורך, אפשרות ביצוע התאמות בסדנאות ובמקומות ביצוע העבודה המעשית בהתאם למקצוע הנלמד ולמוגבלותו של האדם ובכפוף לאמור בתקנות אלה.
(ח)
מורשה הנגישות בוועדה, או במקרה של לומד לקוי למידה – מאבחן מוכר, ייתן את המלצתו בדבר ההתאמות האישיות הנדרשות והוא רשאי לקבוע כמה חלופות; החליטה הוועדה, בניגוד להמלצתו, לדחות את הבקשה, תרשום בנימוקיה את המלצתו, תנמק מדוע החליטה בניגוד לדעתו ותצרף להם חוות דעת מטעם גורם מקצועי מוסמך בנושא, התומכת בדחיית הבקשה כאמור.
(ט)
סבר נציג המוסד בוועדה שביצוע ההתאמות מהווה נטל כבד מדי, יסב את תשומת לב המוסד לאפשרות קבלת פטור לפי הוראות סעיף 19כט1 לחוק; הוועדה לא תדחה בקשה בטענה של פטור מביצוע התאמת נגישות אלא אם כן התקיימו כל התנאים הקבועים בסעיף 19כט1 לחוק, לרבות קביעת הנציב בדבר הפטור; היה ובחר המוסד לפנות לנציב תמליץ הוועדה ללומד, עד לקבלת החלטת הנציב, על מוסד חלופי, אם קיים, הנמצא במרחק סביר ממקום מגוריו ואשר מתקיימת בו ההכשרה המבוקשת; לעניין לומד לקוי למידה יחולו הוראות סעיף 9 לחוק לקות למידה.
(י)
לומד רשאי לפנות בבקשה למוסד גם במהלך תקופת ההכשרה או שנת הלימודים, אם לא פנה במועד האמור בתקנת משנה (ג), מאחר שהמוגבלות שבשלה הוא פונה לא היתה קיימת או ידועה באותו מועד, או במקרה שמרכז התמיכה פנה ואישר שההתאמה שאושרה אינה תואמת לצרכיו ובמקרה זה יחולו הוראות תקנות משנה (ב) עד (ט), בשינויים המחויבים, ובלבד שבמקרה של בחינה, אם הוגשה הבקשה 45 ימים לפני מועד הבחינה, ואם הוא נבחן אקסטרני – לא יאוחר מ־45 ימים לפני מועד הבחינה; אם לא ניתן לספק ההתאמה בלוח זמנים זה, יינתנו ההתאמות במועד הבחינה הבא.
(יא)
החלטות הוועדה יהיו מנומקות ובכתב, המוסד יידע את המבקש בדבר החלטת הוועדה בבקשה לא יאוחר מ־30 ימים מיום הגשתה.
(יב)
מרכז תמיכה שאישר מה״ט ישמש גם ועדה לקביעת התאמות אישיות; במקרה זה יחולו תקנות משנה (א) עד (יא) למעט תקנת משנה (ח) בשינויים המחויבים.
ערר
(א)
המוסד והמבקש רשאים, כל אחד מהם, לערור על החלטת הוועדה או על החלטת מרכז תמיכה שאישר מה״ט, לפי העניין, בתוך 15 ימים מיום קבלתה, לפני ועדת ערר שחברים בה שני נציגי המשרד, מורשה לנגישות השירות או במקרה של לומד לקוי למידה – מאבחן מוכר, במימון המשרד; לעניין לימודים במה״ט, בהחלטה בנוגע להתאמות בתקופת הלימודים – יהיה הרכב הוועדה – נציג המוסד ומורשה לנגישות השירות או במקרה של לומד לקוי למידה – מאבחן מוכר במימון המוסד; בהחלטה בנוגע להתאמות הנוגעות לבחינות גמר ממלכתיות – יהיה הרכב הוועדה – שני נציגי המשרד, מורשה לנגישות השירות או במקרה של לומד לקוי למידה – מאבחן מוכר, במימון המשרד.
(ב)
לא ישב בוועדת ערר מי שהיה חבר הוועדה שעל החלטתה עוררים.
(ג)
מבקש המעוניין להופיע לפני הוועדה יגיש על כך בקשה בכתב ויופיע לפניה במועד שתקבע.
(ד)
הוועדה תבחן את הבקשה ורשאית היא להתייעץ עם מומחה אחר, ובלבד שלא נתן ייעוץ בעניין ההחלטה שעליה עוררים.
(ה)
החלטות ועדת הערר יהיו מנומקות ובכתב ויינתנו לצדדים לערר לא יאוחר מ־30 ימים מיום הגשת הערר.

פרק ה׳: שונות

סודיות
מי שהגיע לידיו מידע על אדם לפי תקנות אלה, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות תקנות אלה או לפי צו של בית משפט.
מיצוי זכויות
מוסד יהיה פטור מאספקת התאמת נגישות אישית שאותה מקבל לומד מגורם ממשלתי אחר ולא יהיה חייב לספק ללומד אמצעי עזר אשר הלומד מחזיק בו או זכאי לקבלו ממקור אחר.
שירותי הכשרה
מקצועית ייעודיים מוסד שניתנים בו שירותי הכשרה מקצועית המיועדים בעיקרם לאנשים עם מוגבלות, בין השאר, בשל צורכיהם הנוספים, יפנה למורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה לנגישות השירות, לפי העניין, על חשבונו, כדי שיקבעו אם נדרשות במוסד התאמות נוספות על הדרישות שנקבעו בתקנות אלה; קבע מורשה נגישות כי נדרשות התאמות ייחודיות – יבצען המוסד לפני תחילת מתן השירות.
שמירת דינים
(א)
אין בביצוע התאמות נגישות לפי הוראות תקנות מקום קיים ולפי תקנות נגישות השירות, כדי לגרוע מחובות ביצוע התאמות נגישות לפי תקנות אלה.
(ב)
אין בקבלת פטור מביצוע התאמות נגישות לפי הוראות תקנות מקום קיים או תקנות נגישות השירות, כדי לפטור מביצוע התאמות נגישות למוסד או לשירות לפי תקנות אלה.
(ג)
אין באמור בתקנות אלה כדי לחייב מוסד לבצע התאמות אישיות ללומד שאינו עומד בתנאי הקבלה המקצועיים.
(ד)
אין בתקנות אלה כדי לחייב הנגשת שירות במקצוע שלפי דין מנוע אדם מלעסוק בו מכל סיבה שהיא לרבות תנאי הרישוי.
(ה)
אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהאמור בתקנות שיתקין השר לפי חוק לקות למידה.
החלה
הוראות תקנות אלה יחולו בהדרגה לפי צו שיותקן מכוח סעיף 19לא(א) לחוק על אף האמור במועדים הקבועים בתקנות נגישות השירות ומקום קיים.

תוספת

(תקנה 15(א))

בקשה להתאמה אישית

שם הלומד _________________________
מס׳ זהות _________________________
כתובת ____________________________________
טלפון ______________
טלפון נייד _______________
פקסימילה ________________
אני מבקש התאמה אישית לשירות ההכשרה המקצועית כמפורט להלן: (יש למלא את השורה הנוגעת לעניין)
קורס הכשרה מקצועית ______________________ (ימולא שם הקורס והמוסד המבצע).
בחינה במקצוע _______________________ (יש לפרט אם הבחינה בכתב או בעל פה).
לימודי מה״ט – לתואר הנדסאי/טכנאי מוסמך/לימודי מכינה/בחינה במגמה _____________________________________ (יש למחוק המיותר ולפרט את שם המגמה והמוסד המבצע).
אני מבקש התאמת נגישות מהסיבות האלה:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
מצורפים מסמכים המעידים על המוגבלות ועל הצורך בהתאמות.
לבעלי ליקוי למידה בלבד – יש לצרף אבחון של מאבחן מוכר
אנא פרט את רשימת המסמכים המצורפים:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
סוג ההתאמה המבוקשת (אין חובה להציע התאמות אך ניתן לצרף המלצות להתאמות שהכין מורשה לנגישות השירות או מאבחן מוכר): ___________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
לומד המבקש להופיע לפני הוועדה, יצרף לבקשה זו נימוקים לכך.
______________________________________________________________________________________
הערות נוספות:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
תאריך: ___________
חתימת המבקש _________________


י״א בכסלו התשע״ה (3 בדצמבר 2014)
  • נפתלי בנט
    שר הכלכלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.