תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הודעת מבטח בדבר מתן יחס שונה לאדם או בדבר סירוב לבטחו)

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הודעת מבטח בדבר מתן יחס שונה לאדם או בדבר סירוב לבטחו) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הודעת מבטח בדבר מתן יחס שונה לאדם או בדבר סירוב לבטחו), התשע״ו–2016


קת תשע״ו, 768, 1743.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 19לה(ז)(2) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998 (להלן – החוק), אני מתקינה תקנות אלה:


מידע
מבטח ימסור מידע כאמור בסעיף 19לה(ז)(2) לחוק (להלן – מידע) לפי הנוסח שבתוספת.
נגישות המידע
תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו החל ביום התחילה על מבטח שסירב לבטח אדם או שהחליט לתת למבוטח יחס שונה בחוזה ביטוח, כאמור בסעיף 19לה לחוק, ביום התחילה או לאחריו.

תוספת

(תקנה 1)

הודעה בנושא ביטוח לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

[תיקון: תשע״ו]
מידע על זכויות של אדם עם מוגבלות ברכישת ביטוח (בקנייה של ביטוח)
אתה מקבל הודעה זו כי חברת הביטוח החליטה שלא לבטח אותך או לבטח אותך בתנאים שונים לעומת מבוטחים אחרים (כלומר, לתת לך יחס שונה).
החלטה שלא לבטח והחלטה על מתן יחס שונה ייחשבו הפליה אסורה במקרים אלה:
(1)
אם חברת הביטוח לא ביססה את ההחלטה על נתונים או על מידע שהם אמינים ורלוונטיים; הנתונים והמידע צריכים להיות רלוונטיים להערכת הסיכון הביטוחי המסוים לגביך (נתונים אקטואריים או סטטיסטיים או מידע רפואי או מידע אחר); או
(2)
אם ההחלטה של חברת הביטוח אינה סבירה בנסיבות העניין.
חברת הביטוח חייבת לצרף להודעה זו הסבר בכתב לכך שהחליטה שלא לבטח אותך או לתת לך יחס שונה. חברת הביטוח גם חייבת לצרף תמצית (סיכום) בסיס הנתונים או תמצית המידע שעליהם התבססה בהחלטה שלה.
כיצד אתה רשאי לפעול אם אתה סבור שנהגו כלפיך בהפליה אסורה?
אתה רשאי לפעול בכל אחת מהאפשרויות האלה:
(1)
אתה יכול להגיש תביעה נגד חברת הביטוח לבית המשפט;
(2)
אתה יכול להגיש תלונה למפקח על הביטוח במשרד האוצר. הכתובת והפרטים של המפקח על הביטוח מופיעים בהמשך הודעה זו. לאחר שקיבלת תשובה מהמפקח על הביטוח, יש לך45 ימים שבהם תוכל לערער לבית המשפט המחוזי על החלטת המפקח;
(3)
אם לא קיבלת תשובה מהמפקח על הביטוח בתוך 90 ימים מיום הגשת התלונה, אתה יכול להעביר את התלונה לוועדת התלונות במשרד המשפטים. הכתובת והפרטים של ועדת התלונות מופיעים בהמשך הודעה זו. לאחר שקיבלת תשובה מוועדת התלונות, יש לך 45 ימים שבהם תוכל לערער לבית המשפט המחוזי על החלטת הוועדה.
לידיעתך:
א.
לאדם עם מוגבלות שנהגו כלפיו בהפליה אסורה, כלומר, שבקשתו לביטוח נדחתה או שקיבל יחס שונה שלא כדין (בלי סיבה מוצדקת) יש זכות להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח ולקבל פיצויים בלי להוכיח שנגרם לו נזק, לפי התנאים שבחוק.
ב.
אם קרה מקרה ביטוח לאחר שחברת הביטוח סירבה לבטח אותך מסיבה שאינה מוצדקת, תוכל לתבוע ממנה פיצוי בבית המשפט אף שאינך מבוטח אצלה. לשם כך עליך לעמוד בשני תנאים אלה: (1) להגיש תלונה למפקח על הביטוח בתוך 30 ימים מיום שנודע לך על ההחלטה של חברת הביטוח לגביך ולפני שקרה מקרה הביטוח; (2) לעשות מאמץ סביר לבטח את עצמך אצל חברת ביטוח אחרת.
ג.
נטל ההוכחה – חובת ההוכחה שההחלטה של חברת הביטוח לגביך עומדת בתנאים של החוק ואינה מהווה הפליה אסורה מוטלת על חברת הביטוח. כלומר, חברת הביטוח תצטרך בתשובה שלה למפקח על הביטוח או לוועדת התלונות או לבית המשפט, להוכיח שההחלטה שלה התקבלה על בסיס נתונים או מידע שהם אמינים או רלוונטיים להערכת הסיכון הביטוחי המסוים לגביך.
שים לב, המידע בהודעה זו מבוסס על הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998. המידע המלא מופיע בחוק, ולשון החוק (מה שכתוב בחוק) היא הנוסח המחייב.
אפשר לקבל מידע גם באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. הכתובת והפרטים של הנציבות מופיעים בהמשך הודעה זו.
תלונה או בירור בנושא ביטוח יש להפנות לאחת מהכתובות המפורטות להלן:
(1)
המפקח על הביטוח במשרד האוצר: המפקח על הביטוח, היחידה לפניות הציבור, אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון, משרד האוצר, רח׳ קפלן 1, ת״ד 13195, ירושלים 9195015, טל׳ *3002, פקס׳ 02-5695352, אוצר ברשת: www.mof.gov.il;
(2)
ועדת התלונות של משרד המשפטים: ועדת התלונות על חוזה ביטוח, לשכת היועץ המשפטי למשרד המשפטים, משרד המשפטים, רח׳ צלאח א־דין 29, ת״ד 49029, ירושלים 9149001, טל׳ 02-6466650, פקס׳ 02-6467023;
(3)
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: משרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, רח׳ צלאח א־דין 29, ירושלים 9149001, טל׳ 02-5087000, פקס׳ 02-5088025, www.justice.gov.il/negishut.


כ״ח בשבט התשע״ו (7 בפברואר 2016)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.