תקנות סדר הדין הפלילי (קביעת סוגי פשעים שלגביהם לא תחול חובת היידוע לפי סעיף 60א(א) לחוק)

תקנות סדר הדין הפלילי (קביעת סוגי פשעים שלגביהם לא תחול חובת היידוע לפי סעיף 60א(א) לחוק) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סדר הדין הפלילי (קביעת סוגי פשעים שלגביהם לא תחול חובת היידוע לפי סעיף 60א(א) לחוק), התשס״ה–2005


ק״ת תשס״ה, 316.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 60א(ט) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


סוגי פשעים שלגביהם לא תחול חובת יידוע
הוראות סעיף 60א(א) לחוק, לא יחולו על –
(1)
סוגי הפשעים המפורטים להלן לפי הסעיפים שבחוק העונשין, התשל״ז–1977, המצוינים לצדם:
(א)
תקיפה כלפי בן משפחה לפי סעיף 382(ב);
(ב)
גרימת חבלה של ממש כלפי בן זוגו לפי סעיף 382(ג);
(2)
כל עבירת פשע שנעברה במהלך ביצוע עבירה מהעבירות המנויות בפסקה (1) או בקשר אליה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.


כ״ט בשבט התשס״ה (10 בינואר 2005)
  • ציפי לבני
    ממלאת מקום שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.