תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים

תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס״ד–2003


ק״ת תשס״ד, 16.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28 ו־30 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס״ב–2002 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הנציב“ – נציב תלונות הציבור על שופטים, לרבות מי שהוא הסמיכו;
”תלונה“ – כמשמעה בסעיפים 14(א) ו־19 לחוק;
שאר המונחים שבתקנות אלה תהא משמעותם במשמעות הנודעת להם בחוק, אם אין כוונה אחרת משתמעת.
דרך לפרסום הודעה
נוסף על דרך הפרסום הקבועה בסעיף 5(ב) לחוק, ייעשה פרסום הודעה על מינוי הנציב, על הדרך לפנות אליו ועל עיקרי סמכויותיו בשני עיתונים יומיים בעברית, בעיתון אחד בערבית ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים.
הגשת תלונה לנציב
(א)
תלונה תוגש בכתב, בשני עותקים, לפי הטופס שבתוספת, כשהיא מודפסת או בכתב יד אם אין המתלונן יכול להגישה בדפוס, ותישלח לנציב במעטפה סגורה.
(ב)
התלונה תיחתם ביד המתלונן ואם הוגשה בשמו – ביד מי שהוסמך להגיש את התלונה בשם המתלונן (להלן – מגיש התלונה), ותצורף לה הסמכתו החתומה.
תוכן התלונה
התלונה תכיל –
(1)
את פרטי המתלונן, את שמו של השופט שעליו מלין המתלונן, ואם אין בידו לנקוב בשמו, יציין כל פרט אחר המסייע לזיהויו;
(2)
תיאור מפורט של המעשה שעליו היא נסבה, המועד שהתרחש בו וכל פרט אחר שנוגע לה, ויצורף לה כל מסמך שיש בו כדי לסייע לבירורה היעיל; במקרה של תלונה על כמה אירועים, יצוין כל אירוע ואירוע בנפרד.
תלונה חוזרת
הגיש אדם תלונה בקשר לאירוע שלגביו הגיש אותו אדם תלונה בעבר, יציין זאת במפורש ויפרט את פרטי התלונה הקודמת ואת הנימוקים להגשתה מחדש.
המצאת מסמכים
(א)
המצאת מסמכים למתלונן, למגיש התלונה, לנילון ולכל אדם אחר, וזימונם לדיון כבל שיידרש, תיעשה בדואר, בפקס, בטלפון או בכל דרך אחרת שהנציב יראה לנכון, לפי המקרה.
(ב)
המצאת תלונה של אדם המוחזק במשמורת והמצאת מסמכים מאת הנציב לאדם במשמורת, תיעשה באמצעות מנהל בית הסוהר, מפקד בית המעצר או מפקד מיתקן הכליאה, לפי הענין.

תוספת (תקנה 3(א))

תלונה*

פרטי המתלונן**

שם משפחה: _____
שם פרטי: _____
מסי זהות: _____
כתובת: _____
מען להמצאת מסמכים: _____
מס׳ טלפון בעבודה: _____
מס׳ טלפון בבית: _____
מס׳ טלפון נייד: _____
מס׳ פקס: _____

פרטי מגיש התלונה***

שם: _____
כתובת: _____
מען להמצאת מסמכים: _____
מס׳ טלפון: _____
מס׳ פקס: _____

פרטי השופט הנילון

שם פרטי: _____
תפקיד ובית משפט: _____
פרטים כלליים [ימולא ככל הידוע]
1.
מס׳ התיק: _____
2.
(א) האם המתלונן היה מיוצג? כן/לא [מחק את המיותר]
(ב)
אם כן, שם עורך הדין: _____ כתובתו:_____
מס׳ הטלפון שלו: _____
3.
(א) האם הדיון בתיק הסתיים? כן/לא [מחק את המיותר]
(ב)
אם לא, באיזה שלב מצוי הדיון? _____
(ג)
האם ניתן בתיק פסק דין? [כן/לא [מחק את המיותר]
4.
(א) האם הגיש המתלונן בעבר תלונה בקשר לאירוע נושא תלונה זו? [כן/לא [מחק את המיותר]
(ב)
אם כן, יש לפרט את פרטי התלונה הקודמת ולציין את הנימוקים להגשתה מחדש:
_____
_____

פרטי האירוע

תאריך: _____
שעה: _____
מקום: _____
תיאור האירוע****: _____
_____
_____
_____
חתימת המתלונן: _____
חתימת מגיש התלונה***: _____
* בכל מקום שבו ננקט לשון זכר, גם נקבה במשמע.
** ימולאו פרטי האדם הנפגע מהתנהגות שופט, אף אם התלונה הוגשה על ידי אדם שהוא הסמיך לכך.
*** ימולא רק אם מגיש התלונה אינו המתלונן.
**** אם יש יותר מאירוע אחד, יתואר כל אירוע בנפרד.


י״ג בתשרי התשמ״ד (9 באוקטובר 2003).
  • יוסף (טומי) לפיד
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.