תקנות מס הכנסה (קביעת הפרשי הצמדה חלקיים)

תקנות מס הכנסה (קביעת הפרשי הצמדה חלקיים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (קביעת הפרשי הצמדה חלקיים), התשס״ג–2003


ק״ת תשס״ג, 525; תשס״ה, 568.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(13) ו־243 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


קביעת הפרשי הצמדה חלקיים [תיקון: תשס״ה]
(א)
הפרשי הצמדה חלקיים הם כל אחד מאלה:
(1)
הפרשי הצמדה המחושבים על חלק מסכום או חלק מחוב;
(2)
הפרשי הצמדה המחושבים לפי חלק משיעור עליית המדד;
(3)
אותו חלק מהפרשי ההצמדה העולה על שיעור עליית המדד;
(4)
הפרשי הצמדה המחושבים על חלק מהתקופה שבה נצבר חוב או על חלק מהתקופה מאז שנוצרה תביעה.
(ב)
לענין תקנה זו, ”מדד“ – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז בטבת התשס״ג (1 בינואר 2003).


י״ט בשבט התשס״ג (22 בינואר 2003)
  • סילבן שלום
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.