תקנות מס הכנסה (אישור פיצול שמועדו בתום שנת המס 1993)

תקנות מס הכנסה (אישור פיצול שמועדו בתום שנת המס 1993) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (אישור פיצול שמועדו בתום שנת המס 1993), התשנ״ה–1995


ק״ת תשנ״ה, 1302.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובהתאם לסעיף 105ח לפקודה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:


אישור פיצול בדיעבד
על אף האמור בסעיפים 105ג(א)(13) ו־105ח(ב) לפקודה, רשאי הנציב לאשר פיצול שמועדו י״ז בטבת התשנ״ד (31 בדצמבר 1993), ובלבד שהבקשה לאישורו הוגשה עד אותו יום.
מועד הגשת הבקשה
לענין סעיף 103ט(ה) לפקודה, יראו את הבקשה כאמור בסעיף 1 כאילו הוגשה ביום פרסומן של תקנות אלה.


י״ג באדר א׳ התשנ״ה (13 בפברואר 1995)
  • אברהם (בייגה) שוחט
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.