תקנות התעבורה (מחיר מרבי בעבור חניה לפי הסדר חניה ארצי אחיד)

תקנות התעבורה (מחיר מרבי בעבור חניה לפי הסדר חניה ארצי אחיד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות התעבורה (מחיר מרבי בעבור חניה לפי הסדר חניה ארצי אחיד), התש״ס–2000


ק״ת תש״ס, 729.

הודעות: ק״ת תשע״ח, 2614; תשע״ט, 3016.


בתוקף סמכותנו לפי סעיף 70ב לפקודת התעבורה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:


מחיר מרבי [תיקון: [הודעות]]
המחיר המרבי בעבור חניה על פי הסדר חניה ארצי אחיד כמשמעותו בסעיף 70ב(ב) לפקודה (להלן – הסדר החניה) יהיה 6.30 שקלים חדשים לשעת חניה (מעודכן לינואר 2019).
עדכון מחיר
(א)
הסכום הקבוע בתקנה 1 ישתנה ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, אם עלה.
(ב)
סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל, לצורך התשלום, לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 אגורות, וסכום של 5 אגורות יעוגל כלפי מטה.
(ג)
בתקנה זו –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד שפורסם בחודש ינואר 2000.
(ד)
המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 1 כפי שהשתנה עקב שינוי הסכום לפי תקנות משנה (א) עד (ג).


ג׳ בתמוז התש״ס (6 ביולי 2000)
  • נתן שרנסקי
    שר הפנים
  • אמנון ליפקין־שחק
    שר התחבורה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.