תקנות התעבורה (הפעלת מצלמות בידי רשות מקומית לשם תיעוד שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית)

תקנות התעבורה (הפעלת מצלמות בידי רשות מקומית לשם תיעוד שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות התעבורה (הפעלת מצלמות בידי רשות מקומית לשם תיעוד שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית), התשע״ז–2016


ק״ת תשע״ז, 2.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 27א1(יד) לפקודת התעבורה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות.
בתקנות אלה –
”אחראי“ – כמשמעותו בסעיף 27א1(ח) לפקודה, ובלבד שלגבי מי שהוסמך לפי הסעיף האמור, יהיה כפוף ישירות למנהל הכללי או למקבילו כאמור, או לנושא משרה בכירה אחר הכפוף לו ישירות;
”מאגר הצילומים“ – מאגר המוחזק בידי רשות מקומית והכולל צילומים שצולמו בידי מצלמה לפי תקנות אלה והועברו למאגר לפי תקנה 6;
”מאגר רשות הרישוי“ – מאגר נתוני כלי רכב ובעליהם, שמנהלת רשות הרישוי;
”מצלמה ניידת“ – מצלמה המותקנת על גבי רכב ומופעלת בעת נסיעתו;
”נתיב תחבורה ציבורית“ – כהגדרתו בסעיף 27א1(טו) לפקודה;
”עבירה“ – עבירה לפי פרט 1 לתוספת האחת עשרה לפקודה;
”פקח של רשות מקומית“ – עובד הרשות המקומית שהוסמך לכך כאמור בסעיף 27א1(ב) לפקודה.
הצבת מצלמה נייחת
(א)
אישרה מליאת מועצה של רשות מקומית את הפעלת סמכויות הרשות המקומית לפי סעיף 27א1(יב) לפקודה, והכין האחראי נוהל אבטחת מידע לפי תקנה 11, רשאי האחראי לאשר הצבת מצלמה לפי תקנות אלה לשם תיעוד ביצוע עבירה, ובלבד שווידא תחילה שמתקיימים כל אלה:
(1)
המצלמה תוצב בסמוך לנתיב תחבורה ציבורית;
(2)
המצלמה תמוקם ותכוון כך שזווית הצילום שלה תכסה, ככל הניתן, רק את חלק הדרך הנחוץ לשם תיעוד ביצוע העבירה, כנדרש על פי סעיף 27א1(ד) לפקודה;
(3)
הרשות המקומית פרסמה לציבור מראש, באתר האינטרנט שלה או בדרך אחרת, את הכוונה להציב מצלמות לאורך נתיבי התחבורה הציבורית שבתחומי הרשות, באופן המאפשר קבלת הערות הציבור בנוגע לקיומם של מקומות בסביבת הנתיבים כאמור בפסקה (4);
(4)
למיטב ידיעת האחראי, בין השאר בשים לב להערות הציבור כאמור בפסקה (3), אם התקבלו, השטח שעתיד להיות מצולם אינו כולל מקומות אשר תיעודם לפי תקנות אלה עשוי להעיד באופן ממשי על מצבו הרפואי של אדם או צנעת אישותו, ואולם רשאי האחראי לאשר הצבת מצלמה במיקום מסוים אף אם השטח כולל מקומות כאמור, אם סבר כי הדבר הכרחי לשם תיעוד ביצוע עבירה באותו חלק של נתיב התחבורה הציבורית, וינקוט ככל האפשר אמצעים לצמצום הפגיעה;
(5)
מספרן הכולל של מצלמות שהוצבו לפי תקנות אלה בסמוך לאותו נתיב תחבורה ציבורית אינו עולה על המספר המזערי הנחוץ לדעת האחראי לשם אכיפת העבירה.
(ב)
אישור אחראי לפי תקנת משנה (א) יינתן בכתב בנוגע להצבת כל מצלמה במיקום מסוים.
(ג)
לא תוצב מצלמה לפי תקנות אלה אלא אם כן ניתן אישור להצבתה כאמור בתקנה זו.
יידוע הציבור על הצילום
(א)
בעת הצבת מצלמה כאמור בתקנה 2, תציב רשות מקומית שלטים בסמוך לנתיב הנסיעה, לרבות לפני הכניסה לנתיב הנסיעה, באופן שיבהיר לציבור הנהגים הנוסעים בנתיב, בכתב ובתמונה, כי נתיב הנסיעה עשוי להיות מצולם לשם תיעוד ביצוע עבירה.
(ב)
רשות מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה רשימה של נתיבי התחבורה הציבורית שבתחומה.
הפעלת מצלמה נייחת
הוצבה מצלמה לפי תקנה 2, רשאית רשות מקומית להפעילה לשם תיעוד ביצוע עבירה רק בשעות שבהן מוגדר נתיב הנסיעה, שבסמוך אליו היא הוצבה כנתיב תחבורה ציבורית, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1)
המצלמה אינה מקליטה קול;
(2)
המצלמה אינה שומרת צילומים באיכות המביאה לזיהוי הנוסעים ברכב המצולם או עוברי דרך אחרים (בתקנות אלה – איכות המביאה לזיהוי אדם), אלא לפרק הזמן המזערי הנדרש מבחינה טכנולוגית לשם זיהוי אוטומטי של מספר הרכב;
(3)
המצלמה אינה מחוברת למאגר מידע, למעט מאגר הכולל את רשימת מספרי כלי רכב המורשים לנסוע בנתיבי תחבורה ציבורית.
הפעלת מצלמה ניידת
(א)
התקבל אישור המועצה והוכן נוהל לפי תקנה 2(א) רישה, והוצבו שלטים לפי תקנה 3, רשאי אחראי לאשר בכתב אף הפעלת מצלמה ניידת לשם תיעוד ביצוע עבירה בנתיבי תחבורה ציבורית שלצדם הוצבו שלטים כאמור.
(ב)
לא תופעל מצלמה ניידת לשם תיעוד ביצוע עבירה אלא בהתאם לתנאים המנויים בתקנות 2 ו־4, בשינויים אלה:
(1)
בכל מקום בתקנות האמורות, במקום ”תוצב“ ו”תמוקם“ יקראו ”תופעל“, וכל שינויי הצורה הדקדוקיים ייעשו לפי זה;
(2)
אישור האחראי, כאמור בתקנה 2(ב) לא יינתן למיקום מסוים.
שמירת צילומים במצלמה והעברתם למאגר הצילומים
(א)
רשות מקומית תעביר את הצילומים שצולמו לפי תקנות 4 ו־5 (בתקנות אלה – הצילומים) למאגר הצילומים בסמוך למועד צילומם, ובסמוך לאחר מכן תמחק מהמצלמה את הצילומים שהועברו.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), לגבי צילומים שצולמו לפי תקנה 5, רשאית הרשות המקומית לשמור את הצילומים שצולמו במהלך יום עבודה במצלמה הניידת, ובלבד שמיד בתום יום העבודה תעביר הרשות את אותם צילומים למאגר הצילומים ומיד לאחר מכן תמחק מהמצלמה הניידת את הצילומים שהועברו.
(ג)
אם בשל תקלה לא הועברו צילומים למאגר הצילומים לפי תקנות משנה (א) או (ב), תשמור הרשות המקומית את הצילומים שלא הועברו במצלמה למשך פרק זמן שאינו עולה על עשרים וארבע שעות ממועד הצילום.
(ד)
מצלמה ניידת שבה שמורים צילומים כאמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג) לא תושאר במהלך יום עבודה ברכב בלא השגחה נאותה, ובתום יום עבודה תועבר למשרדי הרשות המקומית, לפי נוהל אבטחת המידע שהכין האחראי לפי תקנה 11.
שמירת צילומים במאגר הצילומים, בחינתם והפקת הודעת תשלום קנס
(א)
רשות מקומית תשמור את הצילומים במאגר צילומים במשך חמישה ימי עבודה לכל היותר ממועד העברתם כאמור בתקנה 6(א) (בתקנה זו – זמן שמירת הצילומים במאגר), זולת אם ניתן צו שיפוטי פרטני המורה אחרת.
(ב)
מאגר הצילומים לא יכלול כל מידע נוסף זולת הצילומים.
(ג)
במשך זמן שמירת הצילומים במאגר, רשאי פקח של רשות מקומית לצפות בצילומים שבמאגר הצילומים כדי לבחון אם אלה מעידים על ביצוע עבירות, ולתכלית זו בלבד.
(ד)
רשות מקומית תחזיק את מאגר הצילומים בנפרד מכל מאגר מידע אחר, והמידע הכלול בו או מקצת המידע, לא יועבר לכל מאגר מידע אחר ולא יוצלב עם כל מידע אחר, אלא כדי לוודא כי רכב שתועד בצילום כשהוא נוסע בנתיב תחבורה ציבורית אכן ביצע עבירה, על סמך בדיקת מספר הרכב מול רשימת מספרי כלי הרכב המורשים לנסוע בנתיבי תחבורה ציבורית.
(ה)
על אף האמור בתקנת משנה (ד), נוכח לדעת פקח של רשות מקומית על סמך צפייה במאגר הצילומים לפי תקנת משנה (ג) כי רכב עבר עבירה וכי הצילום כולל את הנתונים הנדרשים להוכחת ביצוע העבירה כאמור בסעיף 27א1(ד) לפקודה, רשאית הרשות המקומית לבדוק על סמך אותם צילומים את הבעלות הרשומה של הרכב במאגר רשות הרישוי, כדי למסור לבעל הרכב הודעת תשלום קנס, וכן להעביר את הצילומים הדרושים למאגר מידע הכולל הודעות תשלום קנס.
(ו)
צפה פקח הרשות המקומית בצילום שבמאגר הצילומים וראה כי רכב לא עבר עבירה, או כי הצילום אינו כולל את הנתונים הנדרשים להוכחת ביצועה, תמחק הרשות המקומית את הצילום בתוך יום מהמועד שראה כאמור.
(ז)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשות מקומית תשמור צילומים הכלולים במאגר הצילומים ואשר על בסיסם הופקה הודעת תשלום קנס כאמור בתקנת משנה (ה) במשך שנתיים ממועד תשלום הקנס לפי סעיף 27א1(יא) לפקודה או ממועד ביטול הודעת תשלום הקנס, אם בוטלה, ואם הוגש כתב אישום – במשך שנתיים מהמועד שבו פסק הדין הפך חלוט, לפי המאוחר מביניהם.
המצאת צילום בצירוף הודעת תשלום קנס
הודעת תשלום קנס שהופקה על סמך צילום לפי תקנות אלה, תומצא לבעל הרכב בצירוף הצילום האמור, או באופן שיאפשר לבעל הרכב לצפות בצילום כאמור באופן מאובטח באמצעות האינטרנט.
אישור תקופתי
אחת לשנה ממועד תחילת הפעלת מצלמות לפי תקנות אלה, ולא יאוחר מיום 1 ביוני בכל שנה, יאשר אחראי בכתב את כל אלה:
(1)
מצלמות נייחות, אם הוצבו, מופעלות לפי התנאים המנויים בתקנה 4 ומתקיימים בהן התנאים שבתקנה 2(א);
(2)
מצלמות ניידות, אם יש כאלה, מופעלות לפי התנאים המנויים בתקנה 5;
(3)
שלטים לפי תקנה 3(א) ניצבים בסמוך לנתיב הנסיעה, לרבות לפני הכניסה לנתיב הנסיעה, לאורך כל תקופת הפעלת המצלמות;
(4)
הצילומים נשמרים לפי תקנות 6 ו־7.
סודיות
מי שהגיע לידיו צילום שצולם לפי תקנות אלה, זולת בעל רכב שקיבל הודעת תשלום קנס לפי תקנה 8, לא יעשה בו כל שימוש אלא לפי תקנות אלה, ולא יעבירו לאחר, אלא לפי כל דין המחייב מסירת מידע או על פי צו של בית משפט.
אבטחת מידע
(א)
אחראי, בהתייעצות עם רשם מאגרי המידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981 (בתקנה זו – רשם מאגרי המידע), יכין נוהל אבטחת מידע שיבטיח כי שמירת הצילומים במצלמה, העברתם למאגר הצילומים של רשות מקומית, שמירתם בו ומתן גישה אליהם – ייעשו כולם תוך הפעלת אמצעי אבטחת מידע נאותים כדי לצמצם ככל האפשר את הסיכון לשימוש לא מורשה בצילומים או במידע שמקורו בצילומים כאמור, שיבושו, חשיפתו או העתקתו בלא רשות כדין, ובכלל זה יתייחס הנוהל לסיכונים הכרוכים בהפעלת מצלמה ניידת, אם בכוונת הרשות להפעילה.
(ב)
מורשי הגישה לצילומים השמורים במצלמה ולמאגר הצילומים יהיו פקחים של הרשות המקומית, היועץ המשפטי לרשות המקומית, עובדי אגף מערכות המידע ברשות המקומית ועובד הרשות המקומית שהוסמך להציג צילומים לאדם שקיבל הודעת תשלום קנס על סמך אותם צילומים, והכול לצורך מילוי תפקידם בכל הנוגע לביצוע סעיף 27א1 לפקודה ותקנות אלה.
(ג)
אחראי יערוך ויעדכן את רשימת מורשי הגישה לפי תקנת משנה (ב).
(ד)
אחת לשנתיים לפחות, יערוך אחראי, באמצעות גורם בעל הכשרה מתאימה, ביקורת בנושא אבטחת המידע, כדי לוודא את עמידת הפעלת המצלמות ושמירת הצילומים בנוהל אבטחת המידע.
(ה)
אחראי יוודא תיעוד אירועים המעלים חשש לפגיעה בשלמות המידע השמור במצלמה או במאגר הצילומים, לשימוש בו בלא הרשאה או לחריגה מהרשאה (להלן – אירועי אבטחה); התיעוד האמור יבוסס ככל האפשר על רישום אוטומטי; אירע אירוע אבטחה שנעשה בו שימוש בחלק מהותי מן המידע שבמצלמה או במאגר הצילומים בלא הרשאה או בחריגה מהרשאה או שנעשתה פגיעה בשלמות המידע לגבי חלק מהותי כאמור – יודיע על כך האחראי לרשם מאגרי המידע באופן מיידי, ורשאי הרשם להורות לאחראי להודיע על כך לאדם שעלול להיפגע מן האירוע.
(ו)
אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מחובת אבטחת מידע לפי כל דין.


כ״ד באלול התשע״ו (27 בספטמבר 2016)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.