תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט)

תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט), התשנ״ז–1997


ק״ת תשנ״ז, 919; תשנ״ט, 968.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 27א(ב) לפקודת התעבורה (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשנ״ט]
בתקנות אלה –
”מצלמה“ – מערכת המופעלת באופן אוטומטי או בידי שוטר לשם הפקת צילום כאמור בסעיף 27א לפקודה (להלן – צילום), לרבות כל חלק או אבזר הגורם להפעלתה או המיועד לכך;
”קצין משטרה בכיר“ – ראש מחלקה באגף התנועה של משטרת ישראל;
”סרט“ – אמצעי אחסון, לרבות קלטות, דיסקטים, תקליטורים וכל אופן אחר לאגירת מידע המופק מן המצלמה, לרבות מידע חזותי, מילולי או מספרי;
”תובע“ – כמשמעותו בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982 (להלן – חוק סדר הדין הפלילי), או תובע צבאי כמשמעותו בחלק ד׳ לחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;
”חוות דעת מומחה“, ”תצהיר“ ו”תעודת עובד ציבור“ – כמשמעותם בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א–1971.
בדיקת תקינות מצלמה
במצלמה המבצעת בדיקת תקינות עצמית תתבצע הבדיקה בכל תחילת הפעלה; מצלמה שאינה מבצעת בדיקה עצמית תיבדק תקינותה בעת הכנסת הסרט למצלמה, זולת אם היא מצלמה מסוג שלגביו קבע השר מועדים אחרים לבדיקת תקינות.
הפקת צילום וטיפול בסרט
(א)
הפקת צילום תיעשה בידי מי שהוסמך לכך בידי קצין משטרה בכיר.
(ב)
שמירת הסרט תהיה במשטרת ישראל.
(ג)
הסרט יסומן במספר סידורי ולכל צילום בו יינתן מספר ייחודי על ידי המצלמה או בידי היצרן, שיופיע בצילום.
אישור פעולה
מי שביצע פעולה מן המפורטות להלן יאשר בכתב את ביצועה:
(1)
הפעלת המצלמה;
(2)
בדיקת תקינות המצלמה או נוכחות בעת שנערכה בדיקת תקינות עצמית כמפורט בתקנה 2;
(3)
שמירת הסרט;
(4)
הפקת הצילום.
הגשת צילומים
(א)
צילום יוגש לבית המשפט בידי תובע בצירוף תעודת עובד ציבור, תצהיר או חוות דעת מומחה (להלן – תעודות), שהוכנו על בסיס האישורים כאמור בתקנה 4, אם לא הוכן האישור מראש כתעודות.
(ב)
התעודות יכול שיוכנו עד לשלב של בירור האשמה, כאמור בסימן ה׳ לפרק ה׳ לחוק סדר הדין הפלילי, ואולם אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכות הנאשם או אדם המנוי בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי לעיין בצילום ובתעודות, במהלך עיון בחומר חקירה לפי הסעיף האמור, אם ביקש זאת מראש.
(ג)
אין בהוראת תקנת משנה (ב) כדי לגרוע מהאפשרות להביא לעדות מי שביצע פעולה כאמור בתקנה 4, גם אם לא נתן לגביה אחת התעודות.
ביטול
תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית משפט), התשכ״ז–1966 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.


כ״ז בסיון התשנ״ז (2 ביולי 1997)
  • צחי הנגבי
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.