תקנות התכנון והבנייה (תנאי הכשירות וההכשרה של בקר הגא לעניין הרשות המוסמכת)

תקנות התכנון והבנייה (תנאי הכשירות וההכשרה של בקר הגא לעניין הרשות המוסמכת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות התכנון והבנייה (תנאי הכשירות וההכשרה של בקר הגא לעניין הרשות המוסמכת), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 1984.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 158כב(א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בקר הגא“ – בקר מורשה לעניין הרשות המוסמכת לפי חוק ההתגוננות;
”הגא“ – שירות ההתגוננות האזרחית שהוקם לפי סעיף 2 לחוק ההתגוננות;
”רע״ן הנדסה“ – ראש ענף הנדסה במפקדת פיקוד העורף.
תנאי כשירות
(א)
לא ישמש אדם בקר הגא אלא בהתקיים התנאים האלה:
(1)
הוא רשום כבקר לפי סעיף 158יט לחוק;
(2)
הוא השתתף בקורס בקרי הגא של פיקוד העורף או קורס מקביל שאישר לעניין זה רע״ן הנדסה;
(3)
הוא עבר בהצלחה בחינה מסמיכה שאישר רע״ן הנדסה.
(ב)
אדם העומד בתנאי תקנת משנה (א) ועמד בתנאי הכשירות הקבועים בתקנה 3, ושהחל בעבודתו במכון בקרה לאחר יותר משלושה חודשים, ישמש בקר הגא אם עבר סמוך לפני תחילת עבודתו יום השתלמות במתכונת שאישר רע״ן הנדסה ועמד בהצלחה במבחן שאישר רע״ן הנדסה.
(ג)
אדם יידרש לבצע קורס כאמור בתקנת משנה (א)(2) ומבחן הסמכה כאמור בתקנת משנה (א)(3) פעם נוספת במקרים האלה:
(1)
הוא לא עמד בהצלחה פעמיים במבחן ההסמכה כאמור בתקנת משנה (א)(3);
(2)
הוא החל בעבודתו במכון בקרה לאחר יותר משלושה חודשים מהיום שבו סיים את הקורס ולא עמד בתנאי הכשירות המפורטים בתקנה 3;
(3)
בוטלה הרשאתו לבקר לפי סעיף 158כב(ה) לחוק.
תנאי שמירה על כשירות
(א)
בקר הגא ישמור על כשירותו על ידי השתתפות אחת לשלושה חודשים בדיון מהנדסים של פיקוד העורף שיקבע רע״ן הנדסה, זולת אם רע״ן הנדסה פטר אותו מהשתתפות בו.
(ב)
כתנאי לשמירת כשירותו, ישתתף בקר הגא בכל השתלמות שרע״ן הנדסה החליט לגביה כי היא נחוצה לשם שמירת הכשירות, זולת אם רע״ן הנדסה פטר אותו מהשתתפות בה.
הוראת מעבר
אדם שמתקיימים בו התנאים שבתקנה 2(א)(1) ו־(2) ועבר בחינה מסמיכה כאמור בתקנה 2(א)(3) לפני יום תחילתן של תקנות אלה (להלן – יום התחילה), ישמש בקר הגא אם עבר השתלמות כאמור בתקנה 3(ב) בתוך 30 ימים מיום התחילה.


כ״ח באייר התשע״ח (13 במאי 2018)
  • אביגדור ליברמן
    שר הביטחון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.