תקנות התכנון והבנייה (מיתקנים נלווים לקו תשתית תת-קרקעי)

תקנות התכנון והבנייה (מיתקנים נלווים לקו תשתית תת-קרקעי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות התכנון והבנייה (מיתקנים נלווים לקו תשתית תת־קרקעי), התשע״ה–2015


ק״ת תשע״ה, 1197.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 261(ד) ו־265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”קו תשתית“ – קו תשתית תת־קרקעי;
”שוחה“ – מבנה הבנוי מתחת לפני הקרקע, המכיל אבזרים ומיתקנים הדרושים לתפעול מערכת מים, חשמל, דלק או תקשורת, לרבות פיר המיועד לאפשר גישה למבנה כאמור.
מיתקנים נלווים לקו תשתית
הקמתם של מיתקנים נלווים, הנדרשים במישרין להפעלתו של קו תשתית, שמאפייניהם מפורטים להלן, אינה טעונה היתר לפי סעיף 145 לחוק, בכפוף לאמור

בסעיף 261(ד) לחוק:

(1)
שוחה שמתקיימים בה תנאים אלה:
(א)
היא נמצאת בסמוך לקו תשתית, במרחק שאינו עולה על 15 מטרים;
(ב)
שטחה אינו עולה על 35 מטרים רבועים מתחת לפני הקרקע ו־40 מטרים רבועים מעליו;
(ג)
גובהה מעל פני הקרקע, לרבות האבזרים והמיתקנים שבה, אינו עולה על 0.6 מטרים;
(2)
מבנה המשמש לציוד ומיתקני חשמל או תקשורת, הדרוש להפעלת קו התשתית או המשמש לאחסנת מכשירי ניטור, דגימה או מדידה של קו התשתית, לרבות מכשירים לטיפול במים ובלבד שמתקיימים בו תנאים אלה:
(א)
הוא הוקם בסמוך לקו התשתית, במרחק שאינו עולה על 15 מטרים;
(ב)
שטחו אינו עולה על 20 מטרים רבועים; ולגבי מבנה נלווה לקו תשתית שהוא חלק ממפעל מים שהוקם בתכנית מפעל המים הארצית ומפעל הטיית המעיינות המליחים – שלב א׳, לפי חוק המים, התשי״ט–1959 – שטחו אינו עולה על 32 מטרים רבועים;
(ג)
גובהו אינו עולה על 3 מטרים מפני הקרקע;
(3)
צינור או מובל, המשמש להולכה של תשתית מתחת לפני הקרקע, היוצא מעל פני הקרקע לצורך חיבור לצרכן או חיבור למיתקנים נלווים אחרים כאמור בתקנות אלה, ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:
(א)
הוא הונח בסמוך לפני הקרקע ככל הניתן מבחינה הנדסית;
(ב)
אורכו אינו עולה על 15 מטרים;
(4)
צינור או מובל, המשמש לניקוז או לשאיבה של מים, ביוב וקולחין, המחובר לקו המשמש להולכה של תשתית מתחת לפני הקרקע ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:
(א)
הוא הונח בסמוך לפני הקרקע ככל הניתן מבחינה הנדסית;
(ב)
אורכו אינו עולה על 15 מטרים;
(5)
מיתקן עזר, המאפשר הולכת התשתית בקו התשתית, לרבות מיתקן שאיבה, סניקה, שסתום לחץ או מגוף, המותקן על צינור או מובל כאמור בפסקה (4) ובלבד שגובה האבזר הטכני מעל הצינור או המובל שעליו הוא מותקן אינו עולה על 3.5 מטרים מפני הקרקע; ואולם גובהו של מיתקן עזר שהוא משאבה לצורך תפעול קו מים, אינו עולה על 5 מטרים מפני הקרקע, ויכול שהוא כולל גם מסד ובלבד שגובה המסד אינו עולה על 1 מטר ושטחו אינו עולה על 70 מטרים רבועים;
(6)
ארון חשמל, תקשורת או ארון לציוד לכיבוי אש, הדרוש לתפעול, הפעלה, חיבור, מדידה או ניטור של קו תשתית ואספקת שירות באמצעותו וכן מסד לארון כאמור ומיגון לארון, הנדרש לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס״ו–2006, ובלבד שהתקיימו בהם כל אלה:
(א)
הם הוקמו בסמוך לקו התשתית, במרחק שאינו עולה על 15 מטרים;
(ב)
רוחבו של הארון אינו עולה על 1.5 מטרים, גובהו אינו עולה על 2.2 מטרים ועומקו אינו עולה על 0.6 מטרים;
(ג)
היה הארון מונח על גבי מסד, גובה המסד אינו עולה על 0.6 מטרים;
(7)
שלט המורה על קיומם של מיתקנים נלווים בתוואי קו התשתית ומזהיר מפני פגיעה בהם ואשר מידותיו ועיצובו הם באופן המאפשר קריאה ממרחק מתאים לצורך תגובה בזמן הולם.


ג׳ באייר התשע״ה 22.4.2015.
  • גלעד ארדן
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.