תקנות התכנון והבנייה (כשירות בקר מורשה להגנת הסביבה)

תקנות התכנון והבנייה (כשירות בקר מורשה להגנת הסביבה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות התכנון והבנייה (כשירות בקר מורשה להגנת הסביבה), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 2264.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 158כב(א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בקר סביבה“ – בקר במכון בקרה כמשמעותו בסעיף 158יט(ב) לחוק שהוא בקר מורשה לפי סעיף 158כא(א)(2) לחוק;
”מרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים“ – כמשמעותו בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע״ג–2012;
”המשרד“ – המשרד להגנת הסביבה או מי מטעמו;
”פנקס המהנדסים והאדריכלים“ – כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח–1958;
”קורס הכשרה“ – קורס להכשרת בקרי סביבה שנערך על ידי המשרד, לעניין נושא סביבתי אחד או יותר.
תנאי כשירות נוספים והכשרה
ההכשרה ותנאי הכשירות הנוספים שבהם נדרש לעמוד בקר סביבה הם:
(1)
הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות, לאחר מועד רישומו במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים או בפנקס המהנדסים והאדריכלים, לפי העניין, בעיסוק בפועל בתחום רישוי הבנייה;
(2)
הוא בעל ניסיון בעיסוק במניעה או בצמצום של מפגע סביבתי או בטיפול במפגע סביבתי במסגרת שלושה פרויקטים לפחות, אשר אחד מהם לפחות התקיים במהלך השנתיים שקדמו להגשת הבקשה להשתתפות בקורס ההכשרה;
(3)
הוא השתתף בקורס הכשרה שנערך על ידי המשרד, ובסיומו עמד בהצלחה בבחינת הסמכה בנושא הסביבתי שאליו הוכשר.
שמירה על כשירות מקצועית
(א)
לשם שמירה על כשירות מקצועית, ישתתף בקר סביבה בהשתלמויות שייערכו על ידי המשרד מעת לעת, פעמיים בשנה לכל היותר, בהתאם להודעה שתימסר לו על ידי המשרד זמן סביר לפני מועד ההשתלמות.
(ב)
בקר סביבה שאינו עומד בתנאי כאמור בתקנת משנה (א), לא ישמש כבקר סביבה עד שיעמוד באחד מאלה, לפי העניין:
(1)
אם טרם חלפו שנתיים מהמועד שבו סיים את קורס ההכשרה – הוא השלים השתתפות בהשתלמות חלופית באותו נושא;
(2)
אם חלפו שנתיים מהמועד שבו סיים את קורס ההכשרה – הוא השלים השתתפות בהשתלמות חלופית באותו נושא ועמד בהצלחה בבחינת הסמכה לפי תקנה 2(ג);
(3)
אם חלפו שש שנים מהמועד שבו סיים את קורס ההכשרה או שלא עמד בבחינת הסמכה לפי פסקה (2) – הוא השתתף בקורס הכשרה נוסף ובסיומו עמד בהצלחה בבחינת הסמכה לפי תקנה 2(ג).
הוראות מעבר
מי שהשתתף בקורס הכשרה שנערך על ידי המשרד להכשרת בקר מורשה מטעמו לפני יום תחילתן של תקנות אלה ויש בידו תעודה המעידה כי עבר בהצלחה את הבחינה שנערכה בסיום הקורס האמור, יראו אותו כאילו עבר קורס הכשרה לפי תקנה 2(ג), אם עמד בהוראות תקנה 3(ב)(2) או (3), לפי העניין, לגבי המועד הראשון לבחינת כשירותו.


ו׳ בתמוז התשע״ח (19 ביוני 2018)
  • זאב אלקין
    השר להגנת הסביבה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.