תקנות התכנון והבנייה (בעל דירה הרשאי להגיש תכנית בבית משותף)

תקנות התכנון והבנייה (בעל דירה הרשאי להגיש תכנית בבית משותף) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות התכנון והבנייה (בעל דירה הרשאי להגיש תכנית בבית משותף), התשע״ו–2016


ק״ת תשע״ו, 1138.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 61א(ב1)(2) לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם שר האוצר אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בית משותף“ – כל אחד מאלה:
(1)
(2)
אם התכנית כוללת, הרחבה או הריסה במבנה או אגף אחד בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, ובמבנה או אגף זה בלבד, יראו אותו כבית משותף לעניין מי שהוא בעל דירה הרשאי להגיש את התכנית, ובלבד שלא מתקיימת פגיעה במבנה או אגף אחר בבית המורכב;
(3)
בתכנית הכוללת כמה מגרשים, למעט תכנית פינוי ובינוי, יראו כל מגרש שיש עליו בית משותף כמגרש שהוגשה לגביו תכנית נפרדת לעניין מי שהוא בעל הדירה הרשאי להגיש את התכנית;
”בעל דירה“ –
(1)
בבית משותף הרשום בפנקס הבתים המשותפים, כמשמעותו בפרק ו׳ לחוק המקרקעין, לרבות חוכר לדורות, או חוכר משנה לדורות, זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלעניין פרק ו׳ לחוק המקרקעין לא יראו מי מהם כבעל דירה;
(2)
בבית משותף שחלות עליו הוראות פרק ו׳1 לחוק המקרקעין – מי שעל פי הסכם בכתב זכאי להירשם כבעל דירה בבית משותף או שהוא רשום או זכאי לפי הסכם בכתב להירשם כחוכר לדורות או כחוכר משנה לדורות;
”דירה“ – לרבות רכוש משותף שהוצמד לה כאמור בסעיף 55(ג) לחוק המקרקעין;
”חוק המקרקעין“ – חוק המקרקעין, התשכ״ט–1969;
”פגיעה“ – אם על פני הדברים לפי התכנית המוצעת מתקיים אחד מהמפורטים להלן, ואולם לא יראו כפגיעה את הקטנת שטח הרכוש המשותף כשלעצמה אם אין עמה הקטנה של שטח החלקה שעליה נמצא הבית המשותף:
(1)
פגיעה כמשמעותה בפרק ט׳ לחוק בזכויות של בעל דירה אחר בבית המשותף;
(2)
הקרקע של בעל דירה אחר בבית משותף מיועדת להפקעה לצורכי ציבור לפי פרק ח׳ לחוק;
”רישום“ – כהגדרתו בחוק המקרקעין;
”תכנית פינוי ובינוי“ – תכנית לפינוי ובינוי בשטח שהוכרז מתחם פינוי ובינוי כמשמעותו בסעיף 33א לחוק, או שניתנה לגביו החלטה מקדמית כמשמעותה בתקנה 3 לתקנות מיסוי מקרקעין, ולפיה בהתקיים התנאים לפי אותו סעיף בכוונת הוועדה להמליץ לממשלה להכריז עליו מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי;
מי שרשאי להגיש תכנית בבית משותף
בעלי דירות בבית משותף שבבעלותם דירות בשיעור הקבוע להלן, רשאים להגיש תכנית בבית משותף, ובלבד שאין בתכנית שהם מבקשים להגיש פגיעה –
(1)
בעלי דירות שבבעלותם למעלה מ־33% מהדירות בבית המשותף, ובלבד שאם התכנית כוללת שינוי בשטח שהוא רכוש משותף שהוצמד לדירה מסוימת כאמור בסעיף 55(ג) לחוק המקרקעין – וגם בעל אותה דירה הוא אחד המגישים;
(2)
אם התכנית כוללת תוספת דירה, הריסה של דירה או חלק ממנה – בעלי דירות שבבעלותם 60% מהדירות בבית המשותף, ובלבד שאם התכנית כוללת שינוי בשטח שהוא רכוש משותף שהוצמד לדירה מסוימת כאמור בסעיף 55(ג) לחוק המקרקעין – וגם בעל אותה דירה הוא אחד המגישים;
(3)
על אף האמור בפסקאות (1) או (2), אם התכנית כוללת רק אחד או יותר מאלה: בנייה בדירתו של בעל הדירה המגיש את התכנית, הרחבה של דירה כאמור, הריסה של דירה כאמור או של חלק ממנה, או תוספת דירה בשטח שהוא רכוש משותף שהוצמד לדירתו בעל הדירה המגיש את התכנית כאמור בסעיף 55(ג) לחוק המקרקעין ובעל הדירה הוא הבעלים של מלוא זכויות הבנייה באותו השטח, רשאי בעל הדירה האמור להגיש את התכנית אף בלא הסכמת בעלי הדירות האחרים בבית המשותף;
(4)
אם התכנית היא תכנית פינוי ובינוי – בעלי דירות שבבעלותם למעלה מ־60% מדירות במתחם שעליו חלה התכנית ובלבד שבכל בית משותף במתחם תהיה הסכמה של 50% לפחות מבעלי הדירות להגשת התכנית.
תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה 3 חודשים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו על תכנית שתוגש ביום התחילה או לאחריו.
התקנות פורסמו ביום ט׳ באייר התשע״ו (17 במאי 2016).


ב׳ באייר התשע״ו (9 במאי 2016).
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.