תקנות התכנון והבנייה (ביצוע התאמות נגישות למוסד חינוך חדש)

תקנות התכנון והבנייה (ביצוע התאמות נגישות למוסד חינוך חדש) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות התכנון והבנייה (ביצוע התאמות נגישות למוסד חינוך חדש), התשע״ט–2018


ק״ת תשע״ט, 570.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 158ו1(ז) ו־(ט) לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים הפועלים לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
(א)
בתקנות אלה –
”אולם“ – בניין או חלק מבניין המשמש להתכנסות במוסד חינוך ואינו מרחב מינהלה או מרחב לימוד;
”בניין מרכזי“ – בניין במוסד חינוך שנקבע כבניין המרכזי לפי תקנה 5;
”כיתת לימוד ייעודית“ – ספרייה, מעבדה, חדר מחשב, חדר אומנויות חדר טכנולוגיה וכיוצא באלה;
”מוסד חינוך“ – כהגדרתו בסעיף 19לב לחוק השוויון;
”מוסד חינוך חדש“ – כמשמעותו בסעיף 158ו1(ז) לחוק;
”מוסד חינוך קיים“ – כמשמעותו בסעיף 19לג1 לחוק השוויון ובתקנות מוסד חינוך קיים;
”מרחב לימוד“ – מרחב במוסד חינוך המיועד ללימוד;
”מרחב מינהלה“ – מרחב המיועד לשימוש שאינו לימוד, לרבות חדרי הנהלה ומזכירות, חדרי טיפולים, חדרי מורים ויועצים, חדר אחות;
”סימן אזהרה“, ”ניגוד חזותי“ – כהגדרתם בת״י 1918 חלק 6 נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה;
(ב)
כל מונח אחר בתקנות אלה יתפרש לפי החוק ולפי חלק ח׳1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר.

פרק ב׳: כללי

חובת ביצוע התאמות נגישות למוסד חינוך חדש
(א)
במוסד חינוך חדש יבוצעו התאמות נגישות כמפורט בתקנות אלה.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) בתוספת לבניין קיים במוסד חינוך קיים כגון תוספת של קומה או תוספת של אגף לאותו בניין, ששטחה אינו עולה על מחצית מהשטח הבנוי של הבניין הקיים האמור, וכן במוסד חינוך חדש שנעשה בהתאם להיתר שימוש חורג, אשר ההיתר לבנייתם או לשימוש בהם, ניתן לאחר תחילתן של תקנות אלה, יבוצעו התאמות נגישות לפי תקנות מוסד חינוך קיים, ובהתאם להוראות סעיפים 19לג3 ו־19ל] לחוק השוויון.
בניין המשמש למטרות שונות מהאמור בפרק זה
בבניין או חלק מבניין במוסד חינוך חדש המשמש למטרות שונות מן המפורט בפרק זה, יחולו ההתאמות שבפרק א׳ לחלק ח׳1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר, בשינויים המחויבים, לפי מטרות השימוש הדומות להם ביותר מבין המטרות והשימושים המפורטים בו, לדעת מהנדס הוועדה המקומית לאחר התייעצות עם מורשה לנגישות מבנים.
התאמות נוספות במוסד חינוך חדש לילדים עם מוגבלות
במוסד חינוך חדש שהוא מוסד לחינוך מיוחד כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ״ח–1988, יידרשו התאמות נגישות נוספות על הקבוע בתקנות אלה לפי צורכי התלמידים שאותו מוסד לחינוך מיוחד נועד לשרת; התאמות כאמור יוכנו בידי מהנדס הוועדה המקומית הנוגעת לעניין, בהתייעצות עם מורשה נגישות מבנים ומורשה נגישות שירות ויימסרו למוסד הנוגע בדבר; מורשה נגישות מבנים ומורשה נגישות שירות רשאים, בין השאר, להתייעץ בנוגע להתאמות כאמור עם מרכזי התמיכה היישוביים והאזוריים (מתי״א).
קביעת בניין מרכזי
בניין מרכזי במוסד חינוך ייקבע על ידי עורך הבקשה להיתר ומנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית כהגדרתו בתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התשי״ט–1959, או מי מטעמו, לפי הפרמטרים העיקריים שמופיעים בתקנות מוסד חינוך קיים; הבניין המרכזי יצוין בבקשה.

פרק ג׳: דרך נגישה

דרך נגישה עיקרית במגרש במוסד חינוך חדש
(א)
דרך נגישה, אחת לפחות בתחום המגרש, שהיא הדרך העיקרית המיועדת לשימוש הציבור או בסמוך לה ככל האפשר –
(1)
תוביל אל כניסות נגישות של מוסד חינוך חדש מתחנה לאיסוף נוסעים ולהורדתם, ומאזורי העלאת נוסעים כמשמעותם בת״י 1918 חלק 2, אם אלה מצויים בתחום המגרש, וכן ממדרכה או משביל ציבורי הגובלים במגרש, כפי שמתואר במפת תיאור העבודה כנדרש בתקנה 5(ב) לתקנות בקשה להיתר;
(2)
תוביל משער מוסד חינוך חדש אל כניסה נגישה של הבניינים למעט לבניין או לחלק מבניין המשמש למטרות אחזקה ואחסנה בלבד;
(3)
תוביל ממקום חניה נגיש אל כניסה נגישה.
(ב)
מתוכנן מעבר פיזי בין בניינים שונים במוסד חינוך חדש שבמסגרתו מתאפשרת גישה בין הבניינים, בין במפלס הקרקע ובין בקומה אחרת, יהיה הקשר באמצעות דרך נגישה; דרך נגישה כאמור יכול שתעבור בתוך בניין אחר.
דרך נגישה בשטחי חוץ של מוסד חינוך חדש
בדרך נגישה בשטחי חוץ של מוסד חינוך חדש יחולו הוראות פרטים 8.53 ו־8.54 לסימן ג׳ בפרק א׳ לחלק ח׳1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר, וכן הוראות ת״י 1918 חלק 1 בסעיפים 2.7.5 ו־2.9, הדנים בפני הדרך ובמכשולים בדרך ובחלק 2 בסעיפים 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, ו־2.3, הדנים בפני הדרך, רוחב הדרך, שיפוע הדרך, מכשולים בדרך וכבש.
מכשולים בדרך בשטחי חוץ של מוסד חינוך חדש
הוראות ת״י 1918 חלק 1 בסעיפים 2.7.5 ו־2.9, הדנים במכשולים בדרך והוראות ת״י 1918 חלק 2 סעיפים 2.1.2 ו־2.1.3 יחולו על כל דרך בשטחי חוץ של מוסד חינוך חדש.
דרך נגישה בשטחי חוץ של מוסד חינוך חדש במגרש בעל טופוגרפיה ייחודית
על אף האמור בתקנות 6 ו־7, בשטחי חוץ של מוסד חינוך חדש אשר בו טופוגרפיה ייחודית יחולו הוראות אלה:
(1)
במגרש שבו הפרש הגובה בין מפלס שער הכניסה העיקרית המיועדת לשימוש הציבור לבין הכניסה הנגישה של בניין באותו מוסד חינוך חדש עולה על 250 סנטימטרים, יכול שהדרך הנגישה לאותו בניין לא תהיה הדרך העיקרית שמיועדת לשימוש הציבור ושהכניסה הנגישה אליו לא תהיה הכניסה העיקרית, ובלבד שהדרך לכניסה תהיה מכבדת ויחולו לעניין זה הוראות ההכלה והרציפות שבפרט משנה (1) לתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע״ב–2011, בשינויים המחויבים;
(2)
במגרש שבו הפרש הגובה בין מקום חניה נגיש לשער הכניסה העיקרית המיועדת לשימוש הציבור עולה על 250 סנטימטרים, יכול שהדרך הנגישה תוביל אל שער כניסה נגיש שאינו שער הכניסה הראשי ולא תהיה זאת הדרך העיקרית המיועדת לשימוש הציבור, ובלבד שהדרך לכניסה תהיה מכבדת ויחולו לעניין זה הוראות ההכלה והרציפות שבפרט משנה (1) לתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע״ב–2011, בשינויים המחויבים;
(3)
במגרש ששיפוע הקרקע הממוצע בו עולה על 8% ומתוכננות בו חצרות במפלסים שונים, יכול שדרך נגישה תוביל רק לשליש מן החצרות ובכלל זה חצר עם מיתקני משחק שהותקנו בה אמצעי הצללה, מגרש ספורט ורחבת כינוסים;
(4)
במגרש שבו בניינים שונים, והפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת של כל אחד מהם עולה על 100 סנטימטרים, דרך נגישה אל כניסה נגישה לכל אחד מן הבניינים אפשר שתעבור דרך בניין אחר ובלבד שיתקיימו שני אלה:
(א)
המעבר בין הבניינים יהיה פתוח באופן רציף וקבוע;
(ב)
לבניין המרכזי תהיה כניסה נגישה ישירה;
(5)
במגרש שבו בניינים שונים והפרש הגובה בין הכניסה הנגישה לבניין אחד לבין הכניסה הנגישה של בניין אחר באותו מוסד חינוך חדש עולה על 100 סנטימטרים אין חובה להתקין דרך נגישה שתעבור בתוך בניינים אלה; אין באמור כדי לגרוע מחובת התקנת דרך נגישה, כאמור בתקנה 6, לכל אחד מן הבניינים במגרש זה.
כניסה נגישה לבניין ושער כניסה למוסד חינוך חדש
(א)
בכניסה לבניין במוסד חינוך חדש יתקיימו הוראות פרטים 8.55, 8.56 ו־8.57(א) לסימן ג׳ בפרק א׳ לחלק ח׳1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר.
(ב)
הרוחב החופשי של שער כניסה למוסד חינוך חדש לא יפחת מ־110 סנטימטרים.
דרך נגישה בתוך בניין במוסד חינוך חדש
(א)
בדרך נגישה בתוך בניין במוסד חינוך חדש יחולו הוראות פרטים 8.60, 8.61 ו־8.62 לסימן ג׳ בפרק א׳ לחלק ח׳1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר, וכן הוראות ת״י 1918 חלק 1 בסעיפים 2.7 ו־2.9, הדנים בדרך נגישה וחלק 3.1 בסעיף 2.4, הדן בדרכים נגישות לרבות פרוזדורים ומעברים.
(ב)
דרך נגישה כאמור בתקנת משנה (א) תוביל מן הכניסה הנגישה לבניין במוסד חינוך חדש אל מרחבי מינהלה, אל חדרים או אולמות אחרים במוסד החינוך החדש, אל חצרות של מוסד החינוך החדש, אל מחצית ממרחבי הלימוד לפחות ואל כיתת לימוד ייעודית אחת לפחות, מכל סוג, לרבות אולם כינוסים, ולכל הכיתות שבוצעו בהן התאמות לפי תקנה 33.
(ג)
תקנה זו תחול גם על דרך נגישה המחברת בין אגפים שונים באותו בניין.
הוראות נוספות לעניין דרך נגישה ודרך שאינה דרך נגישה בתוך בניין במוסד חינוך חדש
נוסף על הוראות תקנה 11 על דרך נגישה ודרך שאינה דרך נגישה בתוך בניין במוסד חינוך חדש יחולו הוראות סעיפים 2.7.8 ו־2.9 לת״י 1918 חלק 1.
דרך נגישה אל במה ומשטח מוגבה
(א)
דרך נגישה אל במה ומשטח מוגבה תוביל אל מחצית לפחות מן המשטחים המוגבהים בחצר, במרחבי הלימוד ובאולמות המיועדים לאותו שימוש.
(ב)
דרך נגישה אל במה ומשטח מוגבה תהיה לפי הוראות פרט 8.65(ב) ו־(ג) לסימן ג׳ בפרק א׳ לחלק ח׳1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר.

פרק ד׳: מקומות חניה

מקומות חניה נגישים
הוקצו מקומות חניה במוסד חינוך חדש, יוקצו ביניהם מקומות חניה נגישים לפי חישוב מקומות החניה האמור בפרט 8.110 לסימן ז׳ בפרק א׳ לחלק ח׳1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר.
מידות חניה נגישה לרכב רגיל ולרכב גבוה
מידות מקומות החניה הנגישים במוסד חינוך חדש יהיו לפי המידות הקבועות בפרט 8.110(ד) לסימן ג׳ בפרק א׳ לחלק ח׳1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר.
אזורים להורדת נוסעים ולהעלאתם
הותקנו במוסד חינוך חדש מקומות המיועדים להורדת נוסעים ולהעלאתם, יתקיימו בהם התנאים המפורטים בת״י 1918 חלק 2, בסעיף 2.8 הדן באזורי העלאת נוסעים.

פרק ה׳: מעלית ומעלון

התקנת מעלית בבניין במוסד חינוך חדש
בבניין במוסד חינוך חדש שהפרשי הגבהים והשיפועים שבו מחייבים התקנת מעלית כאמור בפרט 8.60 לסימן ג׳ בפרק א׳ לחלק ח׳1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר, יותקן פיר; הותקנה מעלית, יתקיימו הוראות פרטים 8.120 ו־8.122 לסימן ח׳ בפרק א׳ לחלק ח׳1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר.
התקנת מעלון אנכי במוסד חינוך חדש
(א)
התקנת מעלון אנכי בבניין במוסד חינוך חדש מותרת רק במקום שבו הפרש הגובה בין מפלסים צמודים אינו עולה על 250 סנטימטרים.
(ב)
מעלון אנכי יותקן רק בפיר סגור בהתאם להוראות ת״י 2252 חלק 1: מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים המותקנים בפיר שאינו סגור, והוראות ת״י 2481 חלק 41: מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות מיוחדות להובלת נוסעים ומשא – מעלונים אנכיים המותקנים בפיר סגור לשימוש אנשים עם מוגבלות; ואולם גובה דופן הפיר במפלס העליון של פיר המעלון יהיה 200 סנטימטרים לפחות ולא יהיו בו פתחים פרט לדלת.
(ג)
במקרה של התקנת מעלון יחולו גם הוראות אלה:
(1)
המעלון יהיה מסוג תא סגור הכולל קירות, עם דלתות ועם תקרה פריקה;
(2)
לחצני התחנה ולחצני התא יהיו מסוג לחיצה רגעית;
(3)
דלתות התא הסגור ודלתות הפיר ייפתחו וייסגרו באופן אוטומטי;
(4)
דלת התא הסגור ודלת הפיר ייפתחו בתנועה ישרה אופקית כגון דלת הזזה, ולא באמצעות דלת כנף סובבת על צירה; אישר מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה שמסיבות הנדסיות לא ניתן להתקין דלתות מסוג זה, אפשר שדלת התא הסגור תהיה מסוג דלת מתקפלת (”אוטובוס“) ודלת הפיר תהיה מסוג דלת כנף;
(5)
בצמוד לדלת התא ודלת הפיר, יהיה משטח תפקוד לפי ת״י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.3.5 הדן במשטחי תפקוד.

פרק ו׳: מדרגות

מדרגות

פרק ז׳: אמצעים לאיתור, אזהרה והכוונה

אמצעים לאיתור, אזהרה והכוונה בדרך מחוץ לבניין
בתחום דרך המיועדת לשימוש הציבור מחוץ לבניין במוסד חינוך חדש יהיו אמצעים לאיתור, אזהרה והכוונה לפי הוראות ת״י 1918 חלק 6. לעניין זה, ”סימן מוביל“, ”סימן אזהרה“ – כהגדרתם בת״י 1918 חלק 6.
סימן אזהרה בחלק דרך מוגבה
במקום מוגבה בשטח מוסד חינוך חדש, שהוא גבוה מעל סביבתו הצמודה ב־5 ס״מ לפחות ואין במקום המוגבה אמצעים למניעת מעבר לסביבתו הנמוכה ממנו, יתקיים אחד מאלה:
(1)
יותקן פס בשול המקום המוגבה שהוא בניגוד חזותי לסביבתו ורוחבו בין 10 ס״מ ל־20 ס״מ;
(2)
המשטח המוגבה יסומן כולו בניגוד חזותי לסביבתו; בתקנה זו, ”משטח מוגבה“ – אחד מאלה:
(א)
דרך המשמשת הולכי רגל, למעט שפת מדרכה לאורך כביש או דרך;
(ב)
משטח מוגבה שבו נמצא הציבור ואינו משמש למופעים או להרצאות.
סימן מוביל בתחום מגרש
סימן מוביל מחוץ לבניין של מוסד חינוך חדש יהיה מטיפוס 1, 2 או 3 ויוביל מכל כניסה למגרש המיועדת לשימוש הציבור, אל הכניסה העיקרית של כל בניין המשמש את מוסד החינוך החדש.
סימן מוביל בדרך בתוך בניין
(א)
סימן מוביל בתוך בניין של מוסד חינוך חדש יהיה מטיפוס 2 או 3 ויהיה בהמשך של סימן מוביל אל הבניין.
(ב)
סימן מוביל בתוך בניין של מוסד חינוך חדש יתחיל בכניסה לבניין ויוביל ממנה לכניסות של חדרי הנהלה ומזכירות, שירותים, אולם ספורט, אודיטוריום וספרייה אם הם מצויים בתחום מוסד חינוך חדש.
סימון דלתות, מחיצות וקירות שקופים
סימון דלתות, מזוזות וידיות
דלתות, מזוזות וידיות הדלת יהיו בניגוד חזותי לפי סעיף 2.3.8 (זיהוי פתחים) לת״י 1918 חלק 3.1.

פרק ח׳: מיתקני תברואה

מספר בתי שימוש נגישים במוסד חינוך חדש
(א)
בכל מוסד חינוך חדש יהיו בתי שימוש נגישים אשר יבואו במניין מספר בתי השימוש הנדרשים בהל״ת.
(ב)
בכל בניין במוסד חינוך חדש, אשר נדרש בו בית שימוש על פי הל״ת יהיה בית שימוש נגיש אחד לפחות אשר ישמש את שני המינים, או יהיו שני בתי שימוש נגישים שהאחד מיועד לנשים והאחר לגברים; בבניין המרכזי במוסד חינוך חדש יהיו שני בתי שימוש נגישים לפחות, האחד מיועד לנשים והאחר לגברים, ולכל הפחות יהיה בית שימוש נגיש אחד בכל קומה בבניין המרכזי; בית שימוש נגיש אחד לפחות בבניין המרכזי יהיה מטיפוס 2.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב) –
(1)
במוסד חינוך חדש המשמש לנשים או לגברים בלבד יכול שיותקן בית שימוש נגיש אחד בלבד מסך כל בתי השימוש הנדרשים;
(2)
בגן ילדים יכול שיותקן רק בית שימוש נגיש אחד בבניין, אשר ישמש את שני המינים.
בית שימוש נגיש
בית שימוש נגיש יתאים לדרישות תקן ישראלי ת״י 1918 חלק 3.1, טיפוס 1 או טיפוס 2, לפי העניין.
מיקום בית שימוש נגיש
מרחק ההליכה האופקי מדלת הכניסה של כל מרחב לימוד נגיש, בבניין שהותקנו בו בתי שימוש נגישים, אל דלת הכניסה לבית שימוש נגיש, לא יעלה על 75 מטרים.
משתנות
משתנה בבניין במוסד חינוך חדש תהיה משתנת עביט, והתקנתה תהיה לפי דרישות ת״י 1918 חלק 3.1, בסעיף 2.11.8 הדן במשתנות.
מיתקני שתייה
מיתקני שתייה בבניין במוסד חינוך חדש יעמדו בהוראות פרט 8.224 לסימן ג׳ בפרק א׳ לחלק ח׳1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר.
מלתחה, תא הלבשה ומקלחת
(א)
בבניין או חלק מבניין של מוסד חינוך חדש שבו מלתחות, תאי הלבשה או מקלחות, יחולו הוראות פרטים 8.150 עד 8.156 לסימן י׳ בפרק א׳ לחלק ח׳1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר.
(ב)
מתלים במלתחות, תאי הלבשה ומקלחות כאמור בתקנת משנה (א) יהיו בניגוד חזותי לקיר שאליו הוצמדו.

פרק ט׳: מקומות להתקהלות

מקומות ישיבה מיוחדים במקומות המיועדים להתקהלות במוסד חינוך חדש
במקום המיועד להתקהלות שהוא מדורג או עם מקומות ישיבה מקובעים במוסד חינוך חדש יהיו מקומות ישיבה מיוחדים שיתקיימו בהם הוראות פרט 8.210 בסימן י״ג בפרק א׳ לחלק ח׳1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר; ואולם דרך נגישה אל משטח תחתון בחלל מדורג יכול שתהיה דרך חצר, ובלבד שאורך הדרך הנגישה לא יעלה על 30 מטרים והדרך תהיה מקורה, ככל שהמקום המיועד להתקהלות מקורה.

פרק י׳: אקוסטיקה

התקנת תקרה אקוסטית
בשליש לפחות מכל מרחבי הלימוד במוסד חינוך חדש וכן בכיתות לימוד ייעודיות יבוצעו התאמות נגישות לפי הוראות ת״י 2004 חלק 1 אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: מרחבי למידה במבני קבע – קריטריונים, דרישות תכן וקווים מנחים.

פרק י׳1: יחידות אכסון מיוחדות בפנימייה

יחידות אכסון מיוחדות במוסד חינוך חדש שהוא פנימייה
(א)
במוסד חינוך חדש שהוא פנימייה תותקן יחידת אכסון מיוחדת על כל 12 יחידות אכסון, ולא פחות מאחת.
(ב)

פרק י״א: התאמות נגישות נוספות

שילוט
(א)
במוסד חינוך חדש יימצאו שלטי הכוונה שיחולו בהם הוראות ת״י 1918 חלק 4 במקומות אלה:
(1)
במבואה של בניין או בכניסה ראשית יימצאו שלטי הכוונה אל מעלית, אל בתי השימוש ואל חדרי הנהלה ומזכירות;
(2)
בסמוך לכל מקום כניסה של כלי רכב יימצאו שלטי הכוונה אל מקום חניה נגיש;
(3)
במקום חניה נגיש יהיו שלטים לפי תקן ישראלי, ת״י 1918 חלק 4, בסעיף 2.1.3.1 הדן במקומות חניה נגישים.
(ב)
בשלטי זיהוי יחולו הוראות ת״י 1918 חלק 4 סעיפים 2.1.4.2 ו־2.1.6.2.
אמצעי הפעלה
אמצעי הפעלה המיועדים לשימוש הציבור יהיו לפי הוראות ת״י 1918 חלק 1 סעיף 2.5.
תאורה
תאורה במוסד חינוך תתוכנן לפי הוראות תקן ישראלי, ת״י 8995: תאורה למקומות עבודה שבתוך מבנים, ותאורה בשטחי חוץ במוסד חינוך תתוכנן בהתאם לעקרונות שבתקן ישראלי 1918 חלק 4 בסעיף 2.8 הדן בתאורה.

פרק י״ב: תחילה והוראת מעבר

תחילה
תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
התקנות פורסמו ביום י״ג בחשוון התשע״ט (22.10.2018).
הוראת מעבר
על אף האמור בתקנות אלה, על מוסד חינוך חדש או תוספת למוסד חינוך קיים, אשר החלטה בבקשה למתן היתר שהוגשה לבנייתם או לשימוש בהם, התקבלה על ידי מוסד התכנון עד יום התחילה, יחולו התאמות נגישות בהתאם לתקנות מוסד חינוך קיים וכן הוראות סעיפים 19לג3 ו־19לד לחוק השוויון.


ז׳ באב התשע״ח (19 ביולי 2018)
  • אריה מכלוף דרעי
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.